شکل3-6- سیستم آزمایش شده توسط ولتسوس و یونان(1994)
ولتسوس و یونان (1994) دریافتند که مدل اسکات (1973) نمی تواند برای ظرفیت متوسط بین دیوار و نیروهاای عمودی انتقال یافته به وسیله برش عمودی مناسب باشد.
علاوه بر تنش عمودی و نیروی اینرسیف یک المان افقی بالا و پایین آن به وسیله تنش برشی افقی عمل می کند، اختلاف آنها به این صورت محاسبه می شود:

که η فاصله بدون بعد می باشد که بصورت زیر محاسبه می شود:

با فرض اینکه تغییرات افقی، جابجایی عمودی قابل اغماض است، می تواند به این صورت باشد:

که u جابجایی نسبی با توجه به حرکت پی می باشد.
اگر u از روش جداسازی متغییرها به عنوان یک ترکیب خطی از جملات معین بیان می شود، از طریق عملیات های ریاضی، جز nام ، که با نشان داده می شود. به صورت زیر می باشد:

که جز nام جابجایی (u) و فرکانس دیره ای لایه می باشد، که به صورت زیر تعریف می شود:

که در آن n مربوط به مود می باشد و سرعت موج برشی لایه می باشد.
معادله 4-45 نشان دهنده یک نیرو در واحد طول است که با نیروی نلشی از یک فنر خطی با سختی برابر است. که به این صورت می باشد:

که این ربوط به مدل سازی عمل برشی، برای هر مولفه معینف با مجموعه ای از فتر های خطی افقی با سختی یکسان می باشد که انتها آنها به پای (پی) وصل شده و شتاب a(t) به آن اعمال شده است. انتها دیگر فنر به محیطی که ممکن است توسط یک سری میله نیمه بی نهایت با تکیه گاه الاستیک و توزیع جرم باشد. در سال 1996 ولتسوس و یونان پاسخ دیوار حائل انعطاف پذیر که به صورت الاستیک در مقابل دوران محدود شده بود و پی آن دچار لرزه می شود پرداختند. پارامترهای متغییر شامل انعطاف پذیری دیوار و پایه آن می باشد. آنها کشف کردند که فشارهای دینامیکی بستگی به هردوی انعطاف پذیری دیوار و قابلیت چرخش پی دارد. و براواقعی از این فاکتورها فشار دینامیکی به طور قابل ملاحظه ای کمتر از فشارهای وارد بر دیوارهای صلب و با پی ثابت می باشد. در واقع آنها دریافتند که اگر دیوار وپی به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد فشار دینامیکی ممکن است به اندازه راه حل مونونوبه اکابه کاهش یابد.
به تازگی در سال 2000 ولتسوس و یونان یک تکنیک حل برای آنالیز دینامیکی دیوارهای طره ای و دیوارهای با بالای ثابت ارائه کردند
با این حال، راه حل های تحلیلی با فرض همگن ماندن خاک می باشد ولی عده ای بر این باور هستند که ناهمگنی بالقوه خاک باعث تغییرات قابل توجهی در میزان و توزیع فشار دینامیکی زمین می شود.