اشتباهی که در کارخانه های جوجه کشی خیلی معمول می باشد این است که اجازه می دهند جوجه ها بیش از اندازه در هچر مانده و بدین ترتیب باعث دهیدراته شدن جوجه ها می شوند. عواملی که موجب دهیدراته شدن جوجه ها میگردند عبارتند از :محاسبه غلط در مورد زمان چیدن تخم مرغهای غیر هم سن و یا از دست دادن آب بیش از اندازه تخم مرغ در طول زمان جوجه کشی. در صورتیکه حالت نارس بودن جوجه ها مشاهده گردد (آماده نبودن جهت تخلیه در زمان تعیین شده) ممکن است علت آن سرد شدن تخم مرغها در زمان جوجه کشی و در نتیجه عقب افتادن رشد جنین بوده باشد. در مواقع تخلیه باید جوجه ها از خرده پوسته ها جدا شده و سپس جوجه های درجه یک و وازده ها از هم تفکیک گشته، پس از شمارش، داخل کارتن های مخصوص ریخته شود.
• تعیین جنسیت جوجه عمدتا از طریق سرعت پردرآوری در جوجه های گوشتی و همچنین از طریق مقعد در گله های مادر صورت میگیرد.
• واکسیناسیون به روش اسپری و یا تزریق به طریق دستی و یا اتو ماتیک صورت می گیرد.
• اصلاح نوک
1- در خلال عملیات فوق جوجه ها باید در یک اطاق تحت کنترل از نظر حرارت و رطوبت قرار گرفته تا از سرد و گرم شدن بیش از اندازه آنها ممانعت به عمل آید . از تراکم آنها در جعبه ها و نوارهای نقاله باید جلوگیری گردد.
جهت جلوگیری از کاهش وزن، باید رطوبت اطاق نگهداری جوجه کاملا تحت کنترل باشد. معمولا حرارت 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 70 تا 65 درصد برای اطاق تعیین جنسیت مناسب می باشد.
2- جهت بهبود کیفیت کار و کاهش تعداد کارگر، عملیات بعد از تخلیه و جابجائی جوجه ها می تواند به طریق اتوماتیک انجام شود.
3- در سیستم دستی باید از رفتار خشن با جوجه خودداری گردد و در صورت استفاده از وسائل اتوماتیک باید از درست و منظم کار کردن این وسائل مطمئن شد.
4- تمام وسائل باید پس از هر بار هچ کاملا شسته شوند. کلیه سطوح و قسمتهایی که جوجه ها با آنها در تماس می باشند مثل نوارهای نقاله و سبدها و غیره باید کاملا قابل شستشو باشند.
(سیگارودی وهمکاران1378)
1-20تعیین جنسیت جوجه ها از طریق پرهای بال
جوجه های گوشتی با پردرآوری کند، می توانند در یکروزگی از طریق سرعت رشد پرهای بال همانطور که در زیر نشان داده شده تعیین جنسیت شوند. در مرغها و خروسهای با پردرآوری سریع، الگوی رشد پرها در مرغ و خروس یکسان بوده و در نتیجه تعیین جنسیت از طریق پرهای بال امکان پذیر نمی باشد.
1- ابتدا بال را مانند یک باد بزن باز کنید
2- به پرهای مفصل خارجی بال نگاه کنید، ردیف زیرین A ) (بنام پرهای تحتانی و ردیف بالائی بنام پرهای فوقانی نامیده میشوند.
3- وقتی که پرهای تحتانی(زیرین) بلند تر از پرهای فوقانی باشند، جوجه مرغ است.
4- وقتی که پرهای تحتانی برابر و یا کوتاه تر از پرهای فوقانی باشند، جوجه خروس است.
1-21 پنجره هچ (The Hatch Window)
Hatch Window بیانگر تعدادجوجه های از تخم بیرون آمده بعد از انتقال تخم مرغها از ستر به هچر می باشد. اگر جوجه ها خیلی زود از تخم بیرون بیایند، احتمال بروز دهیدراتاسیون (از دست دادن آب بدن) در آنها افزایش می یابد. دهیداتاسون در سنین پایین، منجر به افزایش تلفات 7 تا 14 روزگی و عملکرد ضعیف گله گوشتی می گردد. از طرف دیگر چنانچه جوجه ها خیلی دیرتر از موعد از تخم خارج شوند، اثرات آن به صورت قابلیت پایین جوجه درآوری، کاهش کیفیت جوجه تولیدی، افزایش تخم های نوک زده و تخم مرغهای هچ نشده حاوی جنین زنده بروز خواهد کرد.
1-21-1 عواملی که منجر به هچ زودتر از موعد می شوند عبارتند از:
پیش گرم کردن طولانی مدت تخم مرغها قبل از خواباندن.
خواباندن تخم مرغها خیلی زودتر از موعد مقرر . افزایش طول مدت انکوباسیون