ماشین های چند مرحله ای با سیستم ترولی
ماشین های تک مرحله ای با سیستم ترولی (سیگارودی وهمکاران1378)
1-10 تهویه
1-سترها معمولاً هوای تازه را از اتاقی که در آن قرار دارند می گیرند . این هوای تازه ، اکسیژن و مقداری از رطوبت نسبی مورد نیار تخم مرغها را تامین می نماید . همچنین گازکربنیک و حرارت اضافی تولید شده توسط تخم مرغها نیز با هوا خارج میشود .
2-میزان هوای ورودی به سترها باید 52/13 متر مکعب (CFM8 ( در ساعت برای 1000 عدد تخم مرغ باشد.
3-همه سترها یک منبع تامین کننده رطوبت دارند که میتواند سطوح مختلف رطوبت نسبی را کنترل نماید . هوای وارده به سترها معمولاً رطوبت کمی دارد و به منظور جلوگیری از وارد شدن فشار زیاد به سیستم تامین کننده رطوبت ،هوای وارده به ماشین باید کمی مرطوب شود تا رطوبت آن به رطوبت نسبی داخل ماشین نزدیک شود . درجه حرارت هوای وارده به ستر باید 27-24درجه سانتیگراد باشد .
4-سترهای چند مرحله ای احتیاج به یک مقدار هوای ثابت دارند . این میزان هوای ورودی به سترها باید طوری تنظیم گردد که مقدار گازکربنیک در داخل ستر از حد 4/. درصد تجاوز نکند. (سیگارودی وهمکاران1378)
1-11 کنترل درجه حرارت
درجه حرارت میزان متابولیسم جنین و در نتیجه میزان رشد و تکامل آن را تعیین می کند.
1- در ماشینهای چند مرحله ای درجه حرارت باید ثابت باقی بماند. درجه حرارت بهینه جهت رسیدن به درصد جوجه درآوری مطلوب و تولید جوجه با کیفیت مناسب با توجه به نوع ماشین متفاوت می باشد. میزان حرارت بیشتر و یا کمتر از میزان توصیه کارخانه سازنده ماشین، باعث رشد سریعتر و یا کندتر جنین و در نتیجه کاهش درصد جوجه درآوری میگردد.
2- در ماشینهای تک مرحله ای ، درجه حرارت می تواند با توجه به مرحله رشد جنین و افزایش تولید حرارت توسط آن، متغیر باشد، به طوریکه حرارت در ابتدا بیشتر و به تدریج تا زمان انتقال کاهش یابد.
در ماشینهای چند مرحله ای،چنانچه تخم مرغها به طور صحیح چیده نشود،درجه حرارت داخل ماشین دچارتغییرات عمده ای خواهد شد، مثلا اگر سترها بطور کامل پرنشده و بخشی از آنها خالی بماند ممکن است گرمای ماشین به درجه حرارت مناسب نرسد و در نتیجه مدت زمان جوجه کشی افزایش می یابد و از طرف دیگر ،چنانچه در هر سری بیش از اندازه تخم مرغ چیده شود موجب افزایش درجه حرارت دستگاه به میزان بیش از حد میگردد.در هر دو حالت درصد جوجه درآوری و کیفیت جوجه پائین می آید. (سیگارودی وهمکاران1378)
1-12 رطوبت
1- در طی دوره جوجه کشی آب تخم مرغها از طریق منافذ پوسته تخم مرغ تبخیر می شود ومیزان رطوبتی که تخم مرغ در ماشین از دست میدهد، بستگی به نوع و تعداد این منافذ و میزان رطوبت هوای سترها دارد. برای رسیدن به بهترین درصد جوجه درآوری، یک تخم مرغ در طول 18 روز در ستر باید حدود 12 %وزن خود را از دست بدهد.
2- در شرایط یکسان از نظر رطوبت، درصد وزنی که تخم مرغها از دست میدهند، با توجه به تفاوت ساختمان و تعداد منافذ پوسته آنها متفاوت است .در تخم مرغهای حاصله از گله های مادر گوشتی، این اختلاف ناچیز بوده و تأثیر زیادی بر روی درصد جوجه درآوری ندارد ولی به هر حال درصورتیکه افزایش سن گله، مشکلات تغذیه ای و یا بیماری گله مادر موجب تولید تخم مرغهایی با پوسته ضعیف گشته، باید رطوبت داخل ماشین را به نحوی تنظیم نمود که از کاهش جوجه درآوری و افت کیفیت جوجه جلوگیری شود.
1-13 چرخش
1- در خلال زمان جوجه کشی تخم مرغها باید چرخانده شوند. این عمل موجب جلوگیری از چسبیدن جنین به غشاء پوسته بخصوص در هفته اول شده و همچنین به رشد و تکامل غشاهای جنینی کمک میکند.
2- با رشد بیشتر جنین و افزایش حرارت داخلی آن ،چرخش منظم تخم مرغ، به رسیدن هوای کافی و خنک شدن تخم مرغ کمک میکند.(پوررضا،جواد 1389)
1-14 انتقال تخم مرغ
18 یا 19 روز پس از خواباندن، تخم مرغها از ستر به سینی های هچر منتقل میشوند.این عمل به دو دلیل انجام میپذیرد:
الف- در سینی های هچر تخم مرغها به پهلو خوابانده میشوند و در نتیجه حرکت جوجه و خروج آن راحت تر می گردد.