معرف آلفا نفتول و متیل رد
آزمایش کاتالاز
آزمایش کواگولاز
ایندل
موتیلیتی
2-4طرز تهیه محیط ها
2-4-1 محیط پپتون واتر
از پپتون واتر به عنوان محیط انتقالی در این تحقیق استفاده شد و محیط پپتون واتر در اتوکلاو در دمای 121 درجه به مدت 15 دقیقه قرار داده شد تا استریل شود که به میزان نصف هر کدام از لوله‌های آزمایش در درون آنها پپتون واتر ریخته شد و درب لوله ها با پنبه بسته شد تا آلودگی وارد محیط انتقالی نشود و سپس لوله ها در داخل یخچال گذاشته شد تا که استریل بماند.
2-4-2 محیط مکانکی آکار (MacConkey Agar)
مکانکی آگار از رشد باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی غیر روده ای جلوگیری می کند ، در محیط MAC کلنی های بی رنگ یا زرد کم رنگ مشاهده می کنیم ، مک کانکی آگار معمولترین محیط کشت انتخابی ـ افتراقی بوده ودارای رنگ کریستال ـ ویوله جهت ممانعت از رشد باکتریهای گرم ـ مثبت و اندیکاتور قرمز خنثی (Nautral red) جهت نشان دادن خصوصیات افتراقی می باشد . با سیل های گرم ـ منفی به‌آسانی بر روی این محیط رشدنموده و باکتریهای تخمیر کننده لاکتوز ، محصولات اسیدی تولید نموده که سبب کاهش PH در محیط اطراف کلنی می گردد . اندیکاتور قرمز خنثی در PH اسیدی قرمز رنگ می‌شود . پس میکروارگانسیم های لاکتوز ـ منفی بی رنگ و شفاف مشاهده می شوند .
2-4-3 محیط آگار خوندار(Blood Agar )
اغلب نمونه های رسیده به آزمایشگاه میکروب شناسی بر روی محیط آگار خوندار کشت داده می‌شوند، چون این محیط از رشد تمام واغلب باکتریهای سخت رشد حمایت کرده و اغلب میکروب شناسان عادت دارند بر اساس مورفولوژی کلنی بر روی آگار خوندار تصمیم گیری نمایند . این محیط از یک محیط پایه مانند تریپتون که منشاء پروتئینی دارد، کلرید سدیم آگار و 5 درصد خون تشکیل شده است . برخی باکتریها آنزیم های خارج سلولی تولیدکرده که بر روی گلبول‌های قرمز عمل کرده و آنها راکاملاً لیز می‌کند (همولیزبتا ) یا یک تغییر سبز رنگ در اطراف کلنی ایجاد می‌کند ( همولیز ناقص یا آلفا ) در صورتی که برخی از باکتریها تغییری ایجاد نمی‌کنند ( همولیزگاما) تولید همولیزین بوسیله باکتری به بسیاری از فاکتورهای محیطی مانند PH ، اکسیژن و دما بستگی دارد. میکروب شناسان اغلب از مورفولوژی کلنی و تولید همولیزین به عنوان آزمایشات غربالگری اولیه جهت کمک به تصمیم در انتخاب مراحل دیگر جهت شناسایی یک باکتری استفاده می‌کنند. جهت مطالعه درست واکنش همولیتیک بر روی آگار خوندار، کارشناس بایستی پلیت را در مقابل نور گرفته و مشاهده نماید. اگر از لوپ جهت کشت خطی بر روی آگار خوندار استفاده می‌شود باید آنرا در آگار فرو برده ( Stabbing) تا ارگانیسم بتواند در زیر سطح محیط که اکسیژن کمتری دارد رشدکند . تولید همولیزین های حساس به اکسیژن در برخی از ارگانیسم ها بدین وسیله تشدید می‌گردد . به روش دیگر، می‌توان پلیت‌ها را جهت مشاهده واکنش همولیزین حساس به اکسیژن به طریق بی هوازی نیز انکوبه نمود.
 
طرز تهیه :
1-      ابتدا مقداری آب مقطر در داخل یک ارلن ریخته پودر نوترینت آگار را به آن اضافه و حل نمائید .
2-     محتویات ارلن را با آب مقطر به حجم برسانید .
3-   محتویات ارلن را روی شعله حرارت دهید تا بجوشد و محیط شفاف شود .
4- محیط کشت را توسط اتوکلاو در حرارت 121درجه بمدت 15 دقیقه استریل کنید.
5-  پس از استریل کردن، بگذارید تا حرارت محیط کشت به50- 45  درجه سانتی گراد برسد آنگاه در شرایط استریل ودر مجاورت شعله ، با توجه به حجم محیط ساخته شده، 10ـ 5 درصد خون گوسفند به آن اضافه نموده و خوب بهم بزنید تا کاملاً مخلوط شود .
6-    محیط را در مجاورت شعله داخل پتری دیش های استریل بریزید .
7-   پس از پخش محیط در داخل پلیت ها چنانچه در سطح آنها حبابهای هوا تشکیل شود، بااستفاده از شعله حبابها را از بین ببرید .