1-36-3- آنتی ژن K یا کپسولی
روی سطح سلول قرار دارند و در100 درجه سانتی گراد به مدت 1 ساعت محو می‏شوند برخی سویه‏ها نیاز به حرارت 121درجه سانتی گراد به مدت 5/2 ساعت دارند. تیترهای آگلوتیناسیون داخل لوله به وسیله مخلوط آنتی ژن – آنتی بادی در 37 درجه به مدت 2 ساعت و در مدت یک شب در 4 درجه سانتی گراد تعیین می‏شوند تیترها بین 1:400 تا1:100 میباشند ( 2008‚ al et Barnes).
آنتی ژن کپسولی اشریشیاکلی از نظر خواص سرولوژی شامل یک دسته از آنتی ژن هایی است که در آن می‏‏توان سه نوع مختلف را تشخیص داد. این سه نوع عبارتنداز آنتی ژن هایA،BوL که بر حسب ویژگی‏های فیزیکی از یکدیگر متمایز می گردند. تمام آنتی ژن های کپسولی شناخته شده اشریشیاکلی به صورت پوشش غلاف یا کپسول اطراف باکتری را فرا گرفته اند .معمولاً آنتی ژن کپسولی حاوی یکی از انواع آنتی ژنA،BوL به تنهایی است اما اوروسکوف(Oroskove)وهمکارانش در1961برای اولین بار یادآور شدند که در بعضی از سویه‏های اشریشیاکلی آنتی ژن B و L تواماً وجود دارد که ترکیبی از اسید پلیمریک می باشد (نوروزی،1382).
1-36-4- آنتی ژن F یا پیلی
این آنتی ژن باعث چسبیدن باکتری به سلول ها می‏شود به دو نوع حساس به مانوز و مقاوم به مانوز تقسیم می‏شود .آنتی ژن خارها یا فیمیریه هاست. این خارها در اطراف پیکره باکتری قرار گرفته اند که تعداد آنها برحسب نوع باکتری بین100-200 عدد می باشند( 2008‚ al et Barnes).
1-36-5- دیگرآنتی ژن های اشریشیاکلی
الف) آنتی ژنR : که در اشریشیاکلی‏هایی که پرگنه زبر و خشن تولید می کنندیافت می شود.
ب) آنتی ژن M : این آنتی ژن در اشکال موکوئیدی سویه‏های اشریشیاکلی مشاهده می شود.
ج) آنتی ژن آلفا : این آنتی ژن در سویه‏هایی که تازه از موارد بیماری جدا شده اند یافت می شود و در کشت‏های بعدی این آنتی ژن از بین می رود.این آنتی ژن در قدرت بیماریزایی باکتری تأثیری ندارد.
د)آنتی ژن بتا : از آنتی ژن های H، O، B ،A و آلفا متمایز است و تولید یک نوع آگلوتیناسیون مخصوص که بین آگلوتیناسیون OوH قرار دارد می نماید .
1-37 طبقه بندی سویه های اشریشیاکلی
در مناطق مختلف جغرافیایی فرق می کند اما در بیشتر مطالعات سروتیپ‏های معمول بیماری‏زا 35O،36O،78O،2O،1O بوده اند. یک سروتایپ ویژه نیز وجود دارد بنام 111O که باعث مرگ، سپتی سمی و پلی سروزیت در مرغ‏های تخمگذار می شود . چندین نمونه جداسازی شده از پرندگان بیمار نیز به5 سروتایپ زیر تعلق داشتند:
(132O،116O،115O،81Oو18O) که بطور آشکار مربوط به کلی باسیلوز نبوده اند ( 2008‚ al et Barnes، 2002Davies&yWra).
بیماری هایی که در اثراشریشیاکلی در طیور ایجاد میشوند شامل:
1- آرتریت و تنوسینویت
2- عفونت کیسه زرده
3- تورم بند ناف
4- کلی باسیلوز سپتی سمیک
5- پریتیونیت زرد‏ه‏ای
6- تورم مجرای تخم بر (Salpangit )
7- پان آفتالمیت ( Pan Aphtalemit )