2-14 شیوه های آموزش ضمن خدمت
آموزش کارکنان از لحاظ ارتباط آنان با مؤسسه آموزشی با توجه به هدف های مورد نظر، محتوای آموزشی، تعداد فراگیران و شرایط موجود همچون زمان، بودجه، امکانات و تجهیزات و در دسترس بودن مربیان لازم، به انواعی به شرح زیر قابل تقسیم است : (سلیمی،1375،54)
شیوه های آموزش از لحاظ ارتباط فراگیرندگان با مؤسسه آموزشی :
در این روش آموزش، به دو گروه آموزش انفرادی و آموزش گروهی تقسیم می شود:
1-آموزش انفرادی : آموزش انفرادی معمولا به روش های زیر صورت می پذید :
مطالعه شخصی : در این روش، شخص به دلایل مختلف از جمله رشد فردی و افزایش اطلاعات و مهارت های شغلی به مطالعه می پردازد و بر دانش و بینش خود در زمینه های مورد علاقه اش می افزاید .
آموزش از طریق مکاتبه : این روش معمولا موقعی به کار گرفته می شود که جمع کردن افراد ممکن باشد .
مطالعه فردی با کمک و هدایت مؤسسه آموزشی : در این روش، فراگیرنده با کمک و هدایت مؤسسه آموزشی، موضوعی را انتخاب می کند و درباره آن به مطالعه می پردازد .
بورس تحصیلی : در این روش فراگیرنده با استفاده از بورس تحصیلی سازمان در مراکز آموزشی به تحصیل می پردازد . معمولا هزینه های تحصیلی فرد توسط سازمان بورس دهنده پرداخت می شود .
شاگردی : روشی است که در آن فراگیرنده در نزد استاد به کار مشغول می شود و تحت نظر او، معلومات و مهارت های لازم را فرا می گیرد . اساس این روش بر مهارت آموزی از طریق مشاهده، تقلید، تجربه و راهنمایی قرار دارد .
کارورزی یا کارآموزی : در کارورزی فراگیرنده برای احراز تخصص در رشته ای خاص، تحت نظر متخصصان مربوطه آموزش می بیند . این روش معمولا به عنوان مکمل مورد استفاده قرار می گیرد .
2 -روش گروهی : روش های گروهی نیز با توجه به تعداد فراگیرندگان در گروه های کوچک یا بزرگ به صورت های زیر است .
الف – روش گروه های کوچک مانند :
آموزش کلاسی : روش معمول در مدارس و مراکز آموزشی.
روش آزمایشگاهی : آموزش از راه عمل و تجربه موردی و موضوعی.
جلسه مباحث گروهی : تعدای از افراد هم سطح دور هم جمع می شوند و درباره موضوع خاص به بحث و تبادل نظر می پردازند .
سمینار : سمینار یکی از روش های آموزشی محسوب می شود که در آن افراد درباره موضوع خاصی از نقطه نظر های متفاوت بحث کرده و آن را تجزیه و تحلیل می نمایند.
کارگاه آموزشی : روش خاصی است که به ایجاد یک محیط کار عملی برای آموزش کارکنان می انجامد. در این روش فراگیرندگان، با استفاده از راهنمایی های مربیان و متخصصین برای انجام کارها و طرح های تعیین شده، خود به تحقیق و اظهار نظر می پردازند و از این طریق، فراگیری خویش را عمق و توسعه می دهند .
ب – روش گروه های بزرگ مانند :
گردهمایی : در گردهمایی، معمولا˝ افرادی که کار واحدی را انجام می دهند و مسئولیت مشترکی به عهده دارند، دور هم جمع می شوند تا با تبادل تجربیات خود و بهره گیری از آشنایی همگانی با رموز انجام کار، روش های صحیح را برگزید . زمان گردهمایی معمولا کوتاه است و از یک جلسه نشست مشترک تا دو یا سه روز بحث و بررسی پیرامون مسئله ای خاص را به خود اختصاص می دهند . تشکیل گروه های آموزش مدارس بیشتر در این مقوله قرار می گیرد .
کنفرانس : کنفرانس عبارت است از اجتماع بین دو یا چند نفر که باعث تبادل نظر و بیان عقایدشان درحل مسائل ومشکلات سازمان منتهی می شود(گلابی،1389 ، 59).
سمینارهای علمی : اگر بخواهند یک یافته علمی جدید را به اطلاع تعداد نسبتا کثیری از افراد درگیر موضوع برسانند یا بحثی گسترده را در مورد جنبه های مختلف یک پدیده توسط صاحب نظران ارائه دهند و فراگیران مختلف را با دانش نو ومباحث جدید علمی آشنا کنند، با دعوت از یک یا چند صاحب نظر به برگزاری سمینارهای علمی اقدام می کنند . هدف اصلی از برگزاری سمینارها، ایجاد اندیشه و بینش جدید نسبت به یک زمینه علمی خاص است .
شیوه های آموزش به لحاظ زمان :
فراگیری دانش و مهارت های شغلی از نظر زمان اجرا به آموزش های قبل از خدمت و آموزش های ضمن خدمت تقسیم می شود . آموزش های کلاسیک و مدرسه ای که هدف رشد و پرورش استعدادهای عمومی و اختصاصی را برای آماده کردن فرد جهت سازگاری با زندگی اجتماعی و ورود به بازارکار و اشتغال دنبال می کند، در زمره آموزش های فبل از خدمت قرارمی گیرد و آموزش های ضمن خدمت هم از نظر مدت به انواع زیر قابل تقسیم است :
1-آموزش های ضمن خدمت بلند مدت : در این شیوه فراگیرندگان ضمن اشتغال به کار، در ساعاتی به غیر از ساعات انجام کار در کلاس ها حضور پیدا می کند. محتوای آموزش عمدتا شامل مباحث نظری و علمی که در دوره های آموزش عالی با توجه به رشته های مربوط ارائه می شود.