تغییر نسبت حجم ستاده ( محصولات یا خدمات ) تولید شده و منابع به کا رفته در تولید این ستاده ها در طی زمان خاص .
انجام درست کارها در همان وهله اول .
انجام صحیح یک کار مورد نیاز ( اثر بخشی ) ، ضمن استفاده از حداقل منابع ( کارایی)
ایجادتغییرات جهت تضمین اثر بخشی بهینه یک سازمان
بهره وری را غالباً با نسبت برونداد و درونداد تعریف می کنند و اندازه می گیرند . این قولی است خلاف که می تواند همه را به اشتباه اندازد. درست آن است که بگوییم بهره وری مجموع کارایی و اثر بخشی است .
منظور از کارایی همان نسبت برونداد به درونداد است که صرفاً چگونگی استفاده از منابع انسانی را نشان می دهد و جنبه مقداری دارد . یعنی هر قدر در استفاده و مصرف این منابع (نیروی انسانی ، مواد ، ماشین آلات و سرمایه) صرفه جویی شود ، سازمان کارآمدتر و خطر از همین جا ناشی می شود که سازمان ممکن است صرفه جویی کند . به هر دلیل نسبت برونداد به درونداد را بیفزاید . لیکن رسالت، هد ف و مقاصد اصلی سازمان را در این راه به ساده ترین وجهی مصالحه کند .
2-18 اثر بخشی چیست و به چه کار آید ؟
اثر بخشی توانایی موسسه در رسیدن به هدفهایی است که برای خود تعیین کرده است . برای بهره ور بودن ، باید باور داشت که امروز ، بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز می توان عمل کرد.
در فورثرن تله کام که یک شرکت است «بهره وری عبارت از کیفیت ، بهنگام بودن و اثر بخشی هزینه ها که به کمک آن، سازمان ما به آرمان خویش دست می یابد». بنابراین می توان نتیجه گرفت که تعریف بهره وری در هر سازمانی می تواند با توجه به اولویتهای آن سازمان تعریف و تبیین گردد.
بهره‌وری عبارتست از یک نگرش فکری که برای رسیدن به بهبود تلاش می‌کند و به آن دست می‌یابد و همچنین سیستمها و مجموعه‌ای از فعالیتها که آن نگرش را به عمل تبدیل می‌کند این کار باید؛
الف) در خود ما و بوسیله خود ما، از طریق ارتقاء مستمر دانش، مهارتها، انضباط، تلاش فردی و کارگروهی صورت پذیرد.
ب) در کار ما، و از طریق مدیریت و روش‌های کار بهتر، کاهش هزینه، به موقع عمل کردن سیستم‌های بهتر و تکنولوژی پیشرفته‌تر صورت پذیرد تا فرآورده‌ها و خدماتی با کیفیت بهتر، سهم بازار بیشتر و سطح زندگی بالاتر بدست آید.
درک درست رابطه بین نهاده‌ها و ستاده‌ها، ما را از دو برداشت غلط در مورد بهر‌ه‌وری باز می‌دارد.
• بهره‌وری معادل تولید نیست، تولید یعنی کل ستاده بدست آمده است در حالیکه بهره‌وری یعنی کل ستاده تولید شده به ازای هر واحد نهاده به کار رفته است. افزایش تولید لزوماً به معنای افزایش بهره‌وری نیست.
• بهره‌وری، تنها به معنای تلاش برای افزایش کارآیی نیست، یک تفسیر صرفاً ریاضی از معادله بهره‌وری نشان می‌دهد که بهر‌ه‌وری را می‌توان با افزایش ستاده یا با کاهش نهاده، افزایش داد. چنین تفسیری از بهره‌وری به دلایل زیر بسیار خطرناک است.
اولاً؛ ممکن است موجب شود تا مدیران، کارگرانشان را به انجام کارهای شدیدتر وادارند یا اینکه برخی از آنها را به بهانه افزایش بهره‌وری از کار برکنار کنند. در این صورت چه بسا ارقام بهره‌وری بالا رود، اما این طریقه رشد بهره‌وری موردنظر نیست. هدف از تلاش برای بهبود بهره‌وری، ایجاد تفرقه میان مدیریت و کارگران نیست بلکه برعکس، هدف محکمتر کردن پیوند آنها بدست آوردن ستاده بیشتر است.
تانیاً؛ افزایش بهره‌وری ممکن است به قیمت کاهش کیفیت تمام شود برای مثال ممکن است سرعت یک ماشین نویس تا 50 درصد افزایش یابد، اما اگر این کار تعداد اشتباه را ده برابر کند سودی نخواهد داشت.
ثالثا؛ افزایش بدست آمده در بهره‌وری ممکن است با نیاز مشتری ـ‌ اعم از داخلی و خارجی هماهنگ نباشد. بر فرض چه فایده‌ای دارد اگر بتوان 1000 عدد توپ قرمز را در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه تولید کرد، در حالی که بازار به 600 عدد توپ قرمز و 400 عدد توپ آبی نیاز دارد. مسلماً اگر شرکتی وقت خود را صرف تولید محصولی با کیفیت مناسب کند که در نهایت هنگام ورود به بازار نتواند نیازهای مشتری‌ها را برآورده سازد، در این صورت نیز نمی‌توان گفت که آن سازمان بهره‌وری دارد( الوداری، 1387، 198-204).
2-19 مفاهیم مرتبط با بهره وری
با عبارت بهره وری، از عبارات معادل دیگر نیز استفاده می شود که در بسیاری از اوقات تداخل معانی به وجود می آورد و برداشت نادرست از بهره وری را در پی دارد. جهت روشن شدن این مفاهیم، مهمترین آنهاشرح داده می شود:
2-19-1 کارآیی
کارآیی عبارتست از درست انجام دادن کارها و با محاسبه نسبت خروجی واقعی به خروجی استاندارد( مورد انتظار) به دست می آید.و هدف آن کاهش هزینه و حداقل استفاده از منابع است. در اینجا کارایی به افزایش کمی تولید کالا خدمات اشاره دارد و در واقع میزان رضایت مندی و رسیدن به اهداف مطلوب مورد نظر را در نظر نمی گیرد.
2-19-2 اثربخشی
مقصود از اثربخشی انجام دادن « کار درست» است. درجه دسترسی به هدف های از قبل تعیین شده سازمان میزان اثربخشی را نشان می دهد.
2-19-3 بهره وری