دیدگاه کل گرایانه دارد و یک مجموعه کلی از تعامل بین خرده سیستم ها است .
در این رویکرد علاوه بر سه مرحله نیازسنجی , آموزش وارزشیابی یک مرحله دیگر که شامل مقاصد آموزش است که شامل اعتباریابی آموزش :
اعتبار آموزش ( یادگیرندگان در طول دوره آموزشی چه چیز را فرا می گیرند . )
اعتبار انتقال ( آیا آنچه در طول آموزش آموخته شده است می تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد).
اعتبار درون سازمانی (آیا عملکرد یک گروه جدید از یادگیرندگان با عملکرد گروه اصلی یادگیرنده همان برنامه آموزشی سازگار است .)
اعتبار بین سازمانی ( آیا یک برنامه آموزشی اعتبار یابی شده در یک سازمان می تواند به گونه ای موفقیت آمیز در سازمان دیگر اجرا شود .) ( گلدستین , 1992 , 21 )
بنابراین , با توجه به مدلهای گوناگون ارائه شده درباره مراحل و فرایند های آموزش درسازمان , فرایندی را که در سازمانهای مختلف تقریبا همه گیر است وجامعیت دارد واجرا می شود به قرار ذیل است :
الف : تشخیص نیاز آموزشی
ب : تدوین اهداف برنامه آموزشی
ج : تعیین محتوای مورد نیاز برنامه آموزشی
د : انتخاب روشهای آموزش
ذ : اجرای برنامه آموزشی
ه : ارزشیابی برنامه آموزشی
2-13 انتخاب روش های آموزشی
منظور از روش های آموزشی، شیوه ی ارائه ی مطالب و محتوای برنامه های آموزشی توسط استادان و مربیان آموزشی می باشد.(فتحی و اجارگاه1372،83،) از آنجا که روش آموزشی که بتواند به بهترین نحو جوابگوی تمام اهداف باشد نمی توان یافت، لذا در اکثر برنامه های آموزشی از چندین روش استفاده می شود. اهداف آموزشی ،محتوای دوره ها، تجربیات، اطلاعات قبلی شرکت کنندگان، تسهیلات،تجهیزات و…..همگی از عواملی هستند که در انتخاب روش های آموزشی،تاثیر قاطع دارند (کاظمی 1386،212،)
چنانچه اهداف و محتوا نشانگر دانش واطلاعات حرفه ای باشد می توان از روش هایی استفاده شود که برای انتقال این اطلاعات مفیدتر باشند.
روش هایی که انتخاب می گردد باید:
1- انگیزش یادگیری را در فرد به وجود آورد
2- مهارتی را که باید یاد دهد ، مجسم و تشریح کند
3- روش باید با محتوای آموزشی سازگار باشد
4- مشارکت فعالانه ی آموزش گیران را در قالب مدل های مناسب یادگیری بزرگسالان امکان پذیر سازد
5- فرصت هایی را برای تمرین وپیش آموزشی فراهم سازد
6-بازخورد بر عملکرد را در طول آموزش فراهم کند
7- انتقال صحیح به شغل را فراهم سازد
8- از نظر هزینه مقرون به صرفه باشد (جزئی 13،1388).