10-پیشرانه ها ی ژلی ویسکوزیته بالاتری از مایع دارند .بنابراین عدد رینولدز پایین تری دارند ودر انژکتورها جریان به صورت آرام می باشد.
11- پیشرانه ها ی ژلی نیاز به باز دارنده ها( Inhibitors)ندارند.
در مورد مشکلاتی که در برابر پیشرانه ها ی ژل، با آن مواجه هستیم، از جمله:
1-در فرآیند سوختن قطرات سوخت ژلی ، نرخ سوختن پایین تری نسبت به قطرات سوخت مایع در حالت مشابه دارند. این امر ،علاوه بر افزایش احتمال پاشش ذرات در شت تر ،باعث کا هش بازده احتراق نیز می شود.
2-در فرآیند تغذیه (Feeding process)،پیشرانه های ژل در مقایسه با پیشرانه های مایع به فشار خوراک بیشتری برای ایجاد حریان مشابه نیاز مندند.
3-به دلیل مشخصه ی غیر نیوتنی ژل ها،پودر سازی(Atomization process) آنها مشکل تر از مایعات است ،که این امر منجر به کاهش عملکرد آنها می گردد.
4-ته نشینی ذرات ،جداشدن فازی وناپایداری فیزیکی ممکن است در طی ذخیره سازی یا تحت شتاپ پرواز (In Flight) اتفاق بیافتد.
5- قیمت پیشرانه های ژل تقریباً 30درصد گرانتر از پیشرانه های جامد ومایع است.
6-وابستگی خواص آنها به دما نیز با دقت بیشتری کنترل شود.
می توانیم پیشرا نه های ژل را هم چنین از جهت الزامات ایمنی وعملکرد در مقایسه با پیشرا نه های مایع وجامد، مورد بررسی قرار دهیم:
1-الزامات ایمنی:
*نشتی ها ،سرریزشدن ها:
سطح ژل در تماس با محیط گازی سفت و سخت می شود و ازاین رو در طی سیستم ذخیره سازی ویا خوراک دهی در مقایسه با مایع ریت نشتی کاهش پیدا می کند. در مواردی چون سرریز شدن ناگهانی که ناشی ازنقص وخرابی در تانک های سوخت و اکسنده میباشد. پدیده سوختن تنها در فصل مشترک (سوخت و اکسنده) اتفاق می افتد به شرطی که آنها خود مشتعل باشند. فراریت ژل ها بطورقابل توجهی کمترازفراریت مایعات است تا جایی که وقتی نشتی یا سرریز شدن اتفاق بیفتد، ومقداری خیلی کم بخار آزاد خواهد شد
*حساسیت به ضربه و اصطحکاک وتخلیه الکترواستاتیکی:
در مقایسه با جامدات،ژل هاحساس به این گونه موارد فوق نیستند و شبیه به مایعاتند.
*اشتعال ناگهانی:
در مقایسه با جامدات، اشتعال این نوع پیشرانه ها می تواند فاجعه آمیز باشد ولی در مقایسه با مایعات احتراق آنها می تواند قابل کنترل باشدو حتی می توان از آن جلوگیری شود.
*شیارها:
برخلاف جامدات، شیارها یی در گرین پیشرانه ها(propellant grain) وجو د داردکه باعث افزایش مساحت سوختن می شود و می تواندبه سمت انفجار و احتراق غیر کنترل شده هدایت شوند.پیشرانه های ژل شبیه به مایعات،به درون محفظه احتراق خوراک دهی می شوندکه می توان از این بحث نتیجه گرفت که شیارها در ساختار ژل موثر نیستند.
2- الزامات عملکرد:
*ایمپالس ویژه(Specific Impulse ):
بطور کلی ژل ها شبیه به مایعات هستند و زمانی که ذرات فلزی به این نوع پیشرانه اضافه می شوند ،() ژل ها افزایش پیدا می کند.