. دشواری های کنترل تکانه: در برگیرنده ی عبارتی است که دشوارهای در کنترل باقی ماندن رفتار یک فرد را به هنگام تجربه کردن هیجانات منفی ، منعکس می کند.
. فقدان آگاهی هیجانی (آگاهی): شامل عباراتی است که گرایش به توجه کردن و شناسایی کردن هیجانات را منعکس می کنند.
. دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی(راهبردها): شامل عباراتی است که این باور را منعکس می کنند که کارهای اندکی وجود دارند که می توانند برای تنظیم کردن هیجانات به شکل موثر، به هنگام آشفتگی یک فرد انجام شوند.
. فقدان شفافیت: در برگیرنده عباراتی است که نشان دهنده میزان آگاهی افراد از هیجاناتشان و شفاف بودن این هیجانات باری ایشان، است.
پایایی همسانی درونی فرم ترجمه شده به فارسی این مقیاس، طی یک مطالعه مقداماتی بر روی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد موارد محاسبه قرار گرفت. نتایج این مطالعه همسانی درونی 86 % را برای کل مقیاس گزارش کردند(علوی،1388). امینیان(1388) در پژوهش خود مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور را 86% گزارش کرد. همچنین در پژوهشی دیگر الفای کرونباخ را 90 % گزارش کردند(محمدی، فرنام و محبوبی، 1390).
در مطالعه حال حاضر میزان آلفای کرونباخ 79/0 بدست آمد.
3-5- شیوه اجراء
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی بود که براساس مطالعات کتابخانه ی و توزیع پرسشنامه انجام گرفت. بعد از انتخاب نمونه های پژوهش به شیوه تصادفی ساده، پرسشنامه های پژوهش شامل سه پرسشنامه هوش هیجانی، سبک های مقابله ی و دشورایهای تنظیم هیجانی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و از آنها خواسته شد طبق دستورالعمل پرسشنامه های مذکور را تکمیل نمایند. از قبل به تمامی شرکت کنندگان اطمینان خاطر داده شد که اطلاعات حاصله کاملا محرمانه خواهد بود و همچنین از شرکت آنها در پژوهش تقدیر و تشکر به عمل آمد.
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 در دو سطح توصیفی( میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی( ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
در این فصل به بررسی داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. تعداد شرکت کنندگان در این پژوهش 142 نفر بود.
الف : آمار توصیفی
جدول 4-1- توزیع جنسیت شرکت کنندگان در پژوهش را نشان می دهد
جدول 4-1- توزیع جنسیت شرکت کنندگان در پژوهش
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
56
44/39 %
زن
86
56/60 %
با توجه به جدول 4-1 تعداد شرکت کنندگان مرد 56 نفر برابر با 44/39 % و تعداد شرکت کنندگان زن 58 نفر برابر با 56/60 % بود.