(1-38)
حال ،به دو پارامتر دیگری ازشناسایی مناسبترین پیشرانه ها،یعنی دمای احتراق ، وزن مولکولی، می پردازیم:
5-دمای احتراق:
معادلۀ(1-34)، سرعت مشخصه را نسبت به جرم مولکولی و دمای احتراق نشان میدهد.اگر این معادله را در معادله های (1-18) و(1-28) جای گذاری کنیم، دیده می شود که، سرعت خروجی و تراست با ریشه دوم احتراق رابطۀ مستقیم دارندو این دما هم چنین وابسته به انقباض و انبساط شرایط ترمودینامیکی، واز همه مهمتر وابستگی اصلی آن به انرژی شیمیایی آزاد شده توسط واکنش می باشد.
(1-34)
2-وزن مولکولی:
سرعت خروجی و تراست با جذر دوم وزن مولکولی به طور معکوس وابسته است،هرچه وزن مولکولی کمتر باشد سرعت خروجی بیشتر وتراست کمتر می باشد.
همان طوری که در جدول (1-8)، دیده می شود سوخت RP-1و اکسنده فلورین() به ترتیب سرعت خروجی کمتر وبیشتر ی را ایجاد می کند به طوری که هر دو پیشرانه انرژی بالایی دارند.
همان طوری که در معادلۀ(28-4)،(34-4)دیده می شود، سرعت خروجی با وزن مولکولی تغییر می کند علاوه بر آن، با نسبت مخلوط(Mixture Ratio) پیشرانه وابسته است که این نسبت ،ماکزیمم سرعت خروجی را دیکته می کند.
معرفی برترین سوخت ها ی مایع-1-9
1-هیدرازین ومشتقاتش از جمله(:مونو متیل هیدررازین،دی متیل هیدرازین نامتقارن)
2-کروسین(RP-1)
3-هیدروژن مایع
4- سوخت های جت
1-10-معرفی برترین اکسنده های مایع
1-اکسیژن مایع
2-فلورین مایع
3-پراکسیدهیدروژن
4-تتراکسید نیتروژن
1-11-روند توسعه پیشرانه های مایع در سیستم های موشکی
در مورد روند توسعۀ پیشرا نه ها ی مایع در سیستم ها ی جت وماهواره بر ها می توان گفت که در مجموع ، در کلیه کشورها هیچ پیشرانه مایع ایده آلی برای سیستم پیشرانش موشکی وجود ندارد و همگی پیشرا نها دارای یک نوع) Trade off) هستند به طوری که آنها در یک کاربر د خاص، مناسب و ودر کاربرد دیگر از سیستم موتور راکت نامناسب میباشند.
بیشترین پیشرانه های مایع کیفیتی بی نظیر و عملکرد بالاتری نسبت به پیشرانه های جامد دارند البته قابل ذکراست تعداد زیادی از آنها سمی ودارای دانسیته کم و خاصیت های خورندگی ،اشتعالی و احتراقی وهم چنین منفجر شوندگی، می باشند. همه سوخت های جدید بطور ذاتی ،عملکرد سیستم پیشرانش موشکی را بهتر می کنند ولی از طرف دیگر مشکلات زیست محیطی و هم چنین معضل عملیاتی چون ذخیره سازی،جابجایی و حمل ونقل آنها را به دنبال خواهیم داشت انتخاب پیشرا نهای مایع ،برای کاربرد های خاص از جمله سیستم های پیشرانش موشکی با ریسک هایی همراه می باشد.