گفتنی است که روس ها در چند سال اخیرتحقیقاتشان را روی سنتز(ترکیب)جدیدی از کروسین ،به نام (Syntin) متمرکز کرده اند که عملکرد بالاتری نسبت به کروسین معمولی دارد.این کروسین جدید سنتز شده به همراه (اکسیژن مایع فوق سرد)، ایجاد ایمپالس ویژه بالاتری نسبت به (کروسین/ اکسیژن مایع) می کند.
تاریخچه پیشرا نه مایع درچین:روند توسعه پیشرانه های مایع چین خیلی تندتر از سایر کشورها می باشد ودر پیشرانه های مایع سابقه یی بیش از 50سال دارد.آنها از سال1956 برای توسعه دادن پیشرانه های مایع و موتور های مربوط به آنها متمرکز شده بودند.
در طی سال های 1950 ،زیر نظر (Hsuh shen Tsien) وبا کمک روسیه ،چینی ها موشک (R-2)
با پیشرانه (اکسیژن مایع/ الکل) ساختندوبعدها دراین موشک از پیشرانه های (اسید نیتریک قرمز دود کننده/ دی متیل هید رازین نا متقارن) و(تترا اکسید نیتروژن/ دی متیل هید رازین نا متقارن)، استفاده
می کردند.درباره این دو ترکیب پیشرانه اخیر می توان گفت که تترا اکسید نیتروژن نسبت به اسید نیتریک قرمز دود کننده ،از لحاظ نگه داری در مخزن پایدارتر و بادوام تر می باشد. در چند سال اخیر ،محققان چینی از پیشرانۀ{ اسید نیتریک قرمز دود کننده + تترا اکسید نیتروژن(27درصد)/ (50درصد تری اتیل آمین/ و 50درصد تری اتیل بنزن آمین MA-50(}استفاده می کردند ولی بعدها به دلیل تأخیر دراشتعال ومشکلات پایداری در احتراق آنها،پیشرانه مذکور به این ترکیب از پیشرانه{اسید نیتریک قرمز دود کننده + تترا اکسید نیتروژن(20درصد)/دی متیل آمین هیدرازین نا متقارن)} تغییر پیدا کرده است.
1-2-انواع پیشرانه ها ی مایع
1- پیشرانهای نفتی(Petroleum propellants)
2-پیشرانهای سرمازا (Crygeonic propellants)
3- پیشرانهای خود مشتعلHypergolic propellants) )
حال به تفضیل وشرح هر یک از انواع پیشرا نه های مایع می پردازیم:
1- پیشرانهای نفتی(Petroleum propellants):
پیشرانهای هستند که از اجزای نفت خام تهیه میشوند،که شامل مخلوطی از هیدروکربن های پیچیده می باشد.یکی از مواد نفتی استفاده شده در سوخت موشک ،کروسین سنگین(RP-1)است. پیشرانهای نفتی نسبت به مخلوطهای سرمازا ایمپالس ویژه () کمتری، و از پیشرانهای خود مشتعل ایمپالس ویژه بالاتری دارند. تولید سوخت های نفتی ازطریق برش های نفتی که حاصل از تصفیه ی نفت خام است،انجام می شود.این عمل باتوجه به عواملی چون جرم حجمی(ρ) ومیزان ونوع ترکیبات موجود،نقطه اشتعال ونقطه انجمادبستگی دارد.
شایان ذکر است که با گذشت زمان برشهای نفتی جای الکل ها را گرفتند زیرا دارای ایمپالس ویژه بیشتری نسبت به الکل ها بودند. به دلیل بالا بودن وزن مولکولی محصولات احتراقی خروجی (احتراق ناقص است)،باز هم میزان تولیدی پایین است ولی میزان دمای احتراق ایجاد شده در محفظه احتراق نسبت به خانواده الکل ها بیشتر است.ماکزیمم ایجاد شده در اثر احتراق برشهای نفتی با اکسیژن حدود 300ثانیه است.ارزانی وسهولت دسترسی به این سوخت ها از مزایای بسیار عالی این پیشرانه ها محسوب می شود. این سوخت ها برای مرحله اول موشک فضایی مانند دلتا استفاده شده اند.
تعداد زیادی از هیدروکربن ها ی نفتی بعنوان سوخت راکت استفاده می شود که شامل :
1-گازوییل
2-سوخت های جت
3-کروسین
هستند،که این گروه از سوخت ها در برگیرندۀ گروهای مهمی ازهیدرو کربن ها هستند از قبیل:
1-الفین ها
2-پارافین ها
3-آروماتیک
4- پیشرانهای سرمازا (Crygeonic propellants):