پیشرانه های ژل مشابه پیشرانه های مایع به دو دسته کلی تقسیم می شوند: تک پیشرانه های ژل و پیشرانه های دو تایی ژل:
تک پیشرانه ها:پیشرانه هایی هستند که به صورت یک بسته واحد داخل موشک قرار داده میشوند ولذا در صورت نیاز به اکسیدکننده ،در ترکیب خود اکسید کننده لازم را به همراه دارند
مهمترین تک پیشرانه های ژل :
1- Lox / AP/
2-هیدازین/IRFNA/ سیلیکای کلوییدی/AL,AP
3- هیدازین/پلی آکریل آمید //AL
4- سیلیکاژل/HAP/سدیم کلرات
5-//
مهمترین پیشرانه های دو تایی ژل عبارتنداز:
در این سیستم ها، اکسید کننده و سوخت در ظروف جداگانه ای نگهداری شده ودر محفظه احتراق باهم واکنش می دهند.مهمترین پیشرانه های دو تایی که درسالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته اند:از جمله:
1- پیشرانه های (): یک پیشرانه آرمانی است.
2- پیشرانه های کرایوژل(AL// ):یک پیشرانه ایده آل است.ایمپالس ویژه آن بالا واز نظر زیست محیطی اکسیژن و هیدروژن هیچ مشکل خاصی ندارند ومحصول احتراق آنها نیز(بخار آب)مطلوب محیط زیست است.با این وجود معایبی چون مشکل نگه داری و حمل ونقل ،چگالی پایین ونیاز به تکنولوژی پیشرفته برای بکار گیری ،موجب شده تا تنها تعدادی از کشور ها توانایی بهره برداری ازآن را داشته باشند.این پیشرا نه ها اکثراً در فضاپیما ها استفاده می شوند.
3- هیدازین با اکسنده ها ی مختلف ایمپالس بالای دارد،بااین وجود ،نقطه انجماد بالای هیدازینوسمیت زیاد آن، کاربردآن را محدود کرده است.
تلاش مستمربرای رفع مشکلات ناشی از بکارگیری هیدازین ویافتن جای گزین مناسبی برای آن،منجر به تولید سوخت های منومتیل هیدرازین (MMH (و دی متیل هیدرازین نامتقارن(UDMH ) گردیده است که اولی به شدت سمی است وایمپالس آن مختصری ازهیدازین کمتر است ودومی گرچه ایمپالس آن مختصری از هیدازین و(MMH) کمتر است اما ازنظر سمیت به مراتب از آن دو مناسب تر است.
گر چه مشتقات نفتی مثل کروسین ،RP-1وJp-5 ایمپالس کمتری نسبت به سوخت های هید رو کربنی دارند،اما به واسطه مزایا یی چون قابلیت دسترسی ،ایمنی و ساز گاری با محیط زیست،حمل ونقل آسان وقیمت پایین،هنوز مورد پایین هستند.با توجه به مسائل محیط زیستی محققان به دنبال سوخت های جای گزینی برای مشتقات هیدرازینی و ژل کردن آن ها هستند که به دی متیل آمینو آزید(DMAZ) از آن حمله است.
2-11-مهمترین اکسید کنند های ژل
در بین اکسید کننده ها ،اکسیژن ایده آل است اما مشکلالتی چون نقطه جوش بسیار پایین ،شرایط سخت حمل ونقل و نگه داری ، بکار گیری آن را در صنایع نظامی محدود ساخته است.در بین اکسید کننده ها ی متداول ،اسید نیتریک و که همان IRFNA می باشد زیا د به کار برده شده ه اند.ژل کردن آنها آسان ،قابلیت نگه داری آنها عالی ،اطلاعات خواص فیزیکی و شیمیایی و شیمی فیزیکی واحتراقی آنها کاملاً در دسترس ودارای خواص پیشرانش مناسبی می باشد.
به تنهایی نیز خود یکی از متداول ترین اکسید کننده ی ژلی مورد استفاده توسط محققین می باشدکه به شدت مورد توجه بوده وبا سوخت های نظیر UDMH و MMH بخوبی ترکیب شده وپیشرانه ای مناسب،با ایمپالس بالا تأمین می کند.
اگر چه اکسید کننده ای مناسبی است اما بدلیل ناپایداری و حساسیت آن به ناخالصی ها،کاربرد آن بیشتر به سمت مونو پیشرانه ها سوق کرده بنا براین یا IRFNA گزینه های مناسب تری برای اکسید کننده در پیشرانه های ژل هستند.
2-12-مهمترین ژل کننده ها
ژل کننده های مورد استفاده دسته وسیعی از تر کیبات را شامل می شوند که مهمترین وپر کاربردترین این موارد به صورت زیر می باشد:
سیلیکون دی اکسید()و سیلیکا ی کلوییدی،پلیمر ها ی گالاگتوز سولفاته ،کلزان(پلی ساکارید)اکریلو نیتریل،استات سلولز(AC) وهیدرو کسی اتیل سلولز(HEC)، هیدرو کسی پروپیل سلولز(HPC)،متیل سلولز(MC) واتیل سلولز(EC)، هیدرو کسی متیل سلولز(HMC)،کمپلکس های ار گانوفیلیک(OPC )،پلی ایزو بوتیلن کر بن، کر بن بلک وآگار-آگار.در جدول زیر بعضی از ژل کننده های کاربردی تر موارد استفاده آنها آمده است: