این نوع از پیشرانه ها دردمای پایین نگه داری می شوند از قبیل :هید روژن مایع(سوخت) و اکسیژن مایع(اکسنده)، هید روژن مایع دردمای( °C253-) و اکسیژن مایع در دمای (°C183-) می باشد.یکی از مشکلات این نوع پیشرانهابخصوص( هید روژن مایع/ اکسیژن مایع) دمای پایین آنها می باشد، به طوری که نگهداری آنها به مدت طولانی خیلی سخت است. مشکل دیگر این نوع پیشرانهاجرم حجمی پایین آنها است ،که برای نگهداری آنها به مخازن بزرگتری نیاز است. به دلیل این مشکلات نوع پیشرانهامناسب نمی باشند.
مزایای این نوع پیشرانها(هید روژن مایع/ اکسیژن مایع) ایمپالس ویژه() است. سایر پیشرانهای سرمازاازقبیل:]متان(سوخت)+ اکسیژن مایع [،مزیتی چون حجم کمتر(مخازن کوچکتر) نسبت به پیشرانها ( هید روژن مایع/ اکسیژن مایع )دارند. مزیتی دیگر این نوع پیشرانها تمیز(عاری از هر نا خالصی) بودن آنهااست ازجهت دیگر می توان آنهارا از منابع طبیعی تهیه کرد.
از طرفی دیگر، این نوع پیشرانها دارای نقطه جوش پایین هستند وهمان طور که اشاره شد در بین این پیشرانها ،بالاترین مربوط به ( هید روژن مایع/ اکسیژن مایع )است واز این رو جزء پیشرانهای متداول فضایی است ،باوجود این چند عیب برای آن قابل ذکر است.اولاً نقطه جوش آن بسیار پایین است که هزینه زیادی برای مایع کردن آن لازم است ،زیرا دستگا ههای مایع کننده بزرگی برای مایع کردن آن استفاده می شود.ثانیاً چگالی آن بسیار پایین است که باعث می شود تا حجم مخزن سوخت بسیارزیاد باشد یکی از اصلی ترین مشکبلات کاربرد هیدروژن مایع درحال حاضر،کاهش تلفات ناشی از تبخیر آن در زمان طولانی نگه داری ،هنگام حمل ونقل و هنگام شارژ موشک در زمان استارت است.
3- پیشرانهای خود مشتعلHypergolic propellants) ):
سوخت و اکسنده ،به طور مجزا درون محفظه احتراق تزریق می شوند وبدون نیاز به آتشزنه(شمع) با برخورد به یکدیگر مشتعل میشونند. اشتعال این نوع پیشرانه ها آنقدر سریع اتفاق می افتد که از تجمع پیشرا نه ها در محفظه احتراق جلو گیری می شود که این مورد یکی از حسن های این پیشرانه می باشد.
مزیت این نوع پیشرانها استارت آسان و قابلیت استارت مجدداست. این نوع پیشرانها در حالت معمولی مایع اند. در پیشرانهای خود مشتعل ، بامشکلا ت پیشرانهای سرمازاروبرو نیستیم. پیشرانهای خود مشتعل ازقبیل:هیدرازین/منو متیل هیدرازین ،دی متیل هیدرازین نامتقارن است.
2-3-دسته بندی پیشرانه های مایع
یک پیشرا نه مایع ممکن است شامل یک یا چند از موارد زیر باشد:
1-سوخت 2- اکسنده 3-کاتالیست 4- مواد افزودنی بی اثر
توجه(1):تمامی موارد بالا ،همگی مایع می باشند.
توجه(2):هر کدام از این موارد ،می تواند شامل یک یا چند تر کیب باشند.
کاتالیست و موادافزودنی بی اثر ،انرژی مورد نیاز پیشرا نش راکت را تأمین نمی کنند.به همین خاطر ازآن دسته بندی فوق خارج می شود.
1-4-معایب پیشرانه های مایع
معایب این نوع پیشرانه ها غا لبا در اکسنده های آنها می باشد.به طوری که کمترین مشکل آنها در ذخیره کردن وحمل کردن(جابجایی) است، که این ناشی از فعالیت بالای آنهامیباشدوبیشترین مشکل شان در پیجیده بودن این پیشرانه هاست. مانند اسید نیتریک اکسنده سمی است واکسنده های دیگری مانند:تری فلورید کلرو و پنتا فلورید کلرو و همچنین اوزون مایع ،همگی سمی وغیر پایدار وپرانرژی هستند.
مثال های دیگری در رابطه با معایب این پیشرانها :
1-(تترا اکسید نیتروژن+ آب)،این اکسنده خطر خوردگی را به همراه دارد.
2-( پراکسید هیدروژن+ نیترو متان)،این اکسنده خطر انفجار رابه همراه دارد،چون ناپایدارند.
3-] فلورین مایع، تترا اکسید نیتروژن، پراکسید هیدروژن، اسید نیتریک[،این اکسنده ها خطر مشتعل شدن را به همراه دارند.
1-5-مزایای پیشرانه های مایع
دربین پیشرانه ها،فقط پیشرانهای مایع،دارای بالاترین ایمپالس ویژه هستند که این عامل ناشی
از اکسنده های پر کاربردازقبیل:] تترا اکسید نیتروژن، اکسیژن مایع، پراکسید هیدروژن [است.
مزایای وخاصیت های مناسب پیشرانهای مایع عبارتند از: