• بهره وری هزینه را برابر دخل ا نجام دادن است .
• بهره وری نگرشی واقع گرایانه به زندگی است . یک فرهنگ است که در آن انسان با فکر و هوشمندی خود فعالیتهایش را با ارزشها و واقعیات منطبق ساخته ، تا بهترین نتیجه را در جهت اهداف مادی و معنوی حاصل کند .
• انجام مطلوب تر فعالیتها و بهبود بهره وری بیش از آنکه به ابزار پیچیده سازمان وتشکیلات وسیع سیستم های خاص نیاز داشته باشد . به اصلاح نگرش افراد نسبت به کار های روزمره ای که ا نجام می دهند و موشکافی هوشمندانه آنها نیاز دارد .
2-15 موسس مرکز بهره وری ژاپن
• بهره وری هدفی است که از طریق بهسازی مستمر تجهیزات مادی ونیروی انسانی قابل حصول است معنی کلمه بهره وری در زبان ژا پنی عبارتست ا ز ‘ نگرش و بینش قلبی ‘. از نظر ژاپنی ها، احساس نیاز و تلا ش برا ی دستیابی به بهره وری با لا تر، نگرشی ذهنی ا ست که به ا قدام عمل منجر می شود و نتیجه آن ، بهبود محسوس و مزایای آ شکار برای همگان ا ست.
• بهره وری، مترادف با کیفیت است راجع به افرادی است که با مهارتهای خود ، روحیه گروهی، کارایی، غرور در کار و مشتری گرایی و به کمک ماشین آلا ت سیستم ها ، به ارزش فرایند کار می افزایند.
• بهره وری عبارتست از یک نگرش فکری که برای رسیدن به بهبود تلاش می کند و به آن دست می یابد و هم چنین سیستمها مجموعه ای از فعالیتها که آن نگرش را به عمل تبدیل می کند این کار باید.
الف)درخود ما و به وسیله خود ما ، از طریق ارتقای مستمر دانش ، مهارتها ، انضباط و تلاشهای فردی وکارگروهی صورت پذیرد.
ب) در کار ماوازطریق مدیریت و روشهای کار بهتر، کاهش هزینه ، بموقع عمل کردن ، سیستم های بهتر و تکنولوژی پیشرفته تر صورت پذیرد ، تا فرآ ورده ها و خدماتی با کیفیت بهتر ، سهم بازار بیشتر ، و سطح زندگی با لا تر بد ست آید.
• بهره وری درجه استفاده مؤثر از هریک از عوامل تولید است .
• بهره وری دیدگاهی است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد و انسانی با این دیدگاه می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر انجام دهد.
هدف بهره وری عبارتست از به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع نیروی انسانی ، تسهیلات و غیره بطریق عملی و با کاهش هزینه های تولید ، گسترش بازار ، افزایش اشتغال ، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که بنفع کارکنان ، مدیران و مصرف کنندگان باشد . و خلاصه اینکه بهره وری نگرشی فرهنگی است که در آن انسان فعالیتهای خود را هوشمندانه ـ خردمندانه انجام می دهد تا بهترین نتیجه را در جهت اهداف مادی و معنوی بدست آورد.
• بهره وری عبارتست از نسبت خروجی یک فرایند به منابع لازم ورودی برای انجام آن و خروجی معمولاً بصورت واحد یا حجم مثل تن ، لیتر ، جعبه ، سیستم و نظایر آن تعریف می گردد و ورودی معمولاً به صورت نیروی انسانی ، ماشین آلات و مواد تفکیک می گردد در صورتیکه بتوا ن خروجی یا ورودی را به صورت ارزش پولی در آورد این نسبت گویا تر است.
• بهره وری یک باور و یک ذهنیت مثبت است.
• بهره وری حاصل اخلاقی است که انسان باور ، علم باور و آینده باور باشد .
• بهره وری یک نیاز است .
• بهره وری از جهان بینی ها ، نگرشها و کار آفرینیها تأ ثیر میگیرد .
• مالکیت برحق ، زیر بنای بهره وری است ( ماهنامه تدبیر، 1390، 55-59).
2-16 بهره وری به یکی از طرق زیر تجلی می یابد:

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد مسئولیت کیفری

افزون تر در خروجی (افزایش در ورودی
افزایش خروجی ( ثابت نگهداشتن ورودی
کاهش ( کم ) خروجی (کاهش ( کمتر ) ورودی
خروجـی ثابت (کاهش در ورودی
افزایش خروجی (کاهش ورودی