«حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی بطویکه بهبود بهره وری به کاهش هزینه تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت ، منجر شود.»( شعبانیان، 1389، 122).

2-19 تعاریف مختلف بهره وری
2-19-1 دائره المعارف بریتانیا


بهره وری نسبت ستاده (کالا یا خدمت) و یا مجموعه ای از کالا ها یا خدمات به نهاده شامل یک یا چند عامل تولید کننده آن است(ماهنامه تدبیر، 1390، 52).
2-19-2 فرهنگ آکسفورد
بهره وری عبارتست از بازدهی و کارایی در تولید صنعتی که توسط برخی از روابط بین ستاده ها و نهاده ها اندازه گیری می شود(همان، 52).
2-19-3 فرهنگ مدیریت نوشته ء هدرک فرنچ
بهره وری میزان ستاده در هر واحد نهاده ، مانند ستاده کار فرد در ساعت یا ستاده هریک واحد سرمایه است (همان، 52).
2-19-4 سازمان بین امللی کار
محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می شوند . این چهارعامل عبارتند از زمین، سرمایه ، کار وسازماندهی ، نسبت این عوامل بر تولید معیارهایی برای سنجش بهره وری است. (همان، 52).
2-14-5 OECD
بهره وری نسبت بدست آمده از تقسیم ستاده به یکی از عوامل تولید است.
(همان، 52).
2-14-6 EPA (آژانس حفاظت از محیط زیست)
بهره وری یک دیدگاه فکری است. یک طرز تفکر برای تداوم پیشرفت و بهبود هر آنچه که وجود دارد .بهره وری اطمینان به قابلیت انجام کارهای امروز بهتر ازدیروز بطور مداوم است .
بهره وری تلاشی پیوسته برای بکار گیری تکنیکهای جدید و روشهای جدید است .
بهره وری مهارت در توسعه انسان است .
بهره وری, ثمره تفکر آگاهانه و کار با کیفیت همگانی است(همان، 53).
2-14-7 JPC (خدمات کاهش هزینه)
هدف از بهبود بهره وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی ، تسهیلات و غیره به طریقه علمی و با کاهش هزینه های تولید ، گسترش بازارها ، افزایش اشتغال ، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که به نفع مدیران و مصرف کننده باشد.یکی از با ارزشترین منابعی که سهم بیشتری می تواند در بهره وری داشته باشد منابع انسانی است . نحوه استفاده منابع انسانی از مهارتها ، استعداد ها و توانشان تعیین کننده میزان بهره وری است.
• بهره وری به عنوان نتیجه و حاصل نوعی نگرش مثبت ، خلاق به وضع موجود است.
• بهره وری نگرشی برای عقلا ئی کردن فعالیت هاست .
• بهره وری جلوگیری از کارهای بیهوده است.
• بهره وری درست و بجا مصرف کردن است.