*دانسیته ایمپالس (Density Impulse ( :
ژل های با فلز پوشانی شده، بطور عمده دانسیته ایمپالس بهتری نسبت به مایعات دارند که این به دلیل مواد افزودنی فلز به این پیشرانه ها می باشد.
*مدیریت انرژی(Energy management):
شبیه به مایعات ند.
3- الزامات ذخیره سازی:
*پایداری:
ژل ها، توانایی ذخیره سازی دراز مدت را دارند (بیشتر از 10سال).
*بسته بندی(Packing):
شبیه به مایعات ند.
:Particle Sedimentation *رسوب سازی(ته نشین سازی)ذرات
این پیشرانه ها در مقایسه با دو غاب ها،بطور قابل توجهی رسوب سازی ذره کمتری دارندو فقط فازجدا سازی در شتاب بالا اتفاق می افتد.
2-3-تاریخچه پیشرانه های ژل
دوغاب ها بعنوان تولید اولین سوخت های مایع که شامل ذرات فلزی اند مورد توجه قرار گرفته اند ویک هم پوشانی (Over lapping) بین دوغاب ها و ژل ها وبخصوص ذرات معلق جامد فلزی به اندازه زیر میکرون(Submicron) وجود دارد.
در دهه 1970،(Sawyer&Glassman) بیشترین پیشرانه های قابل نگه داری و البته پر انرژی را مورد بررسی قرار دادند به طوری که این پیشرانه ها دارای ساختار درونی هستند وبا افزودن عامل ژلنت ،ساختارشان تغییر می کند. آنها در هنگام تحقیقاتشان متوجه شده اند که اگر بخواهند سیستم ی را هموژن نگه دارند با اضافه کردن ذرات فلزی این امر امکان پذیر است. هم چنین نشان دادندکه ژل ها می تواننددر موتور های با پیشرانه های دو گانه کرایوژنونیک وهیبریدی،در جهت افزایش دانسیته انرژی استفاده شوند.
مطالعاتی در NASA ودر دهه های50، روی سوخت های هیدرو کربنی وسوخت های فلزی (مخصوصا بور ومنیزیم)، وسوخت های دوغابی برای کاربردهای رم جتمتمرکز شده بودند. بازده کم احتراق بورو ناتوانی منیزیم درجهت افزایش دادن عملکرد پرواز رم جت بطورقابل توجهی از پیشرفت وتوسعه بیشتر جلوگیری می کند. در دهه 60، نیروی هوایی آمریکا هیدرازین را با آلومینیویم (AL)و بریلیم(Be) برای سیستم پیشرانش پیشرفته مایع، ژل کرده اند.
به موازات این عمل نیروی دریایی آمریکا، روی اسید نیتریک /هیدرازین ژل شده در سیستم پیشرانه های دو گانه تحقیق کرده اند.در دهه70، نیروی دریایی آمریکا نیاز به موشک هواشناسی داشت به طوری که برای دراز مدت در جهت پیشرفت سوخت های هیدرو کربنی با کسرقابل توجهی یعنی ( () به بالا) ازمواد افزودنی پر انرژی از جمله: آلومینیویم (AL)و بورویا کربن(C) ، سوق پیدا کرده اند.
در دهه های میانی 70 ، هیچ پژوهشی و پیشرفتی برپایه سیستم پیشرانش موشکی ژل انجام نشده است.
محاسبات ترمو شیمیایی منو پیشرانه های مختلف بافلز پوشانی شده توسط (ARC)، انجام شده است.به هر حال نتیجه های آزمایشات ،حساسیت به اصطحکاک و انفجار و مشکلات جابجایی (حمل کردن) این پیشرانه ها را نشان می دهند وهم چنین توانایی عملکرد تئوری رانشان می دهد.
در دهه های میانی80 ،تقاضا برای ایمنی بهتر ودانستیه انرژی بالا ،مدیریت انرژی بهتر ، و مومنتوم در پیشرانه ژل سیستم های پیشرانش موشکی و و هواشناسی دوباره مورد نظر صاحب نظران و محققان قرار گرفت.در برنامه های پزوهشی حاضردر مورد پیشرا نه ها ،الزامات اساسی برای ادوات زرهی بادر نظر داشتن جنگ افزارهای (مهمات) غیر حساس،ذخیره سازی بهتر و ایمن حمل کردن ،سمیت کم، دفع آسان، هزینه طول عمر کم، متمرکز شده باشد.
در سال 1999، موتور( TRW) در دو تست از جهت احتراق وآتشباری به عنوان موفقترین موتور در یک سیستم موشکی معرفی شده است.
شکل1 : موتور آزمایشی TRW
در طی دهه های 60 ، ایده و تئوری هایی در جهت استفاده از پیشرانه های ژل با فلز پوشانی شده برای کارهای فضایی . لانچرها مورد بررسی قرار گرفته است.