ب- رعایت مسائل بهداشتی، زیرا در هنگام خروج جوجه از تخم مقدار زیادی کرک تولید میشود که می توانند در نقاط مختلف کارخانه جوجه کشی پخش شده و موجب آلودگی گردند.
انتقال خیلی زودتر و یا دیرتر از موعد تخم مرغها به هر علت موجب قرار گرفتن جوجه ها در شرایط غیر مطلوب شده و در نتیجه درصد جوجه درآوری کاهش می یابد. این مسئله باید در هرگونه تصمیم گیری در مورد تغییر زمان انتقال مورد توجه قرار گیرد. زمان انتقال بر اساس انواع مختلف ماشین ستر متفاوت می باشد(معمولا 18 تا 19 روز).
1- عمل انتقال بایستی با ملایمت و به سرعت انجام گیرد تا از سرد شدن تخم مرغها و در نتیجه افزایش مدت زمان جوجه کشی جلوگیری به عمل آید .
2- در هنگام انتقال می توان تخم مرغهای بدون نطفه و یا نطفه مرده و گندیده را به وسیله عمل نوربینی جدا نموده و شمارش کرد. (Candling)
3- به دلیل استفاده جنین از کلسیم پوسته در طول مدت جوجه کشی،در مرحله انتقال،پوسته خیلی شکننده وترد میباشد،بنابراین در هنگام انتقال جهت جلوگیری از شکستگی باید نهایت دقت به عمل آید. تکانهای شدید تخم مرغ در این مرحله باعث شکستگی و خونریزی داخلی میگردد. استفاده از وسائل انتقال دهنده اتوماتیک در این مرحله میتواند عمل انتقال را خیلی بهتر و آرام تر نسبت به انتقال دستی انجام دهد.
4- از شستن و خشک شدن سینی های هچر قبل از انتقال کاملا مطمئن شوید زیرا خیس بودن سینی ها و در نتیجه سرد شدن تخم مرغها موجب کاهش جوجه درآوری میگردد. هچر بایستی کاملا خشک بوده و قبل از انتقال جوجه دمای مناسبی داشته باشد.
5- تخم مرغهای گندیده و فاسدشده را در ظروف محتوی مواد ضدعفونی از بین ببرید .
6- در مرحله انتقال میتوان از طریق تزریق داخل تخم مرغ، جنین را در مقابل بیماری مارک و سایر بیماریها واکسینه نمود. در این مورد بر اساس توصیه های کارخانه سازنده بایستی اقدام شود. (سیگارودی و همکاران 1378)
1-15 فاکتورهای موثر در اندازه جوجه
1-اندازه تخم مرغ فاکتور اصلی موثر در اندازه جوجه میباشد. معمولا وزن جوجه 68 تا 66 % وزن تخم مرغ می باشد،بنابر این جوجه های حاصل از تخم مرغهایی با متوسط وزن 60 گرم، حدود 40 گرم وزن خواهند داشت که البته وزن هریک از آنها بین 34 تا 46 گرم متغیر است.
2- وزن تخم مرغ به علت تبخیر آب در طول مدت جوجه کشی کاهش می یابد که این عامل نیز در اختلاف وزن جوجه هایی که از تخم مرغ های یکسان (از نظر وزنی) تولید شده اند موثر است.
3- طول زمان درآمدن جوجه از تخم ،تخلیه هچر و ماندن در جوجه کشی تا ارسال به فارم پرورشی در وزن جوجه موثر است و البته مدت زمانی که جوجه در هچر می ماند بر روی وزن جوجه بسیار موثر تر از زمان ماندن در اطاق انتظار و یا ماشین حمل می باشد زیرا که اطاق نگهداری جوجه کشی و ماشین حمل نسبت به هچر درجه حرارت پائین تری دارند.(پیشنمازی،سید علی1386)
1-16 راه اندازی هچرها
اغلب کارخانه های جوجه کشی، دو بار در هفته هچ دارند، یعنی هر ماشین هچر دو بار در هفته پر و خالی می شود. بعد از هر هچ، هچرها باید کاملا شسته و ضدعفونی شده و آماده اجرای هچ بعدی باشند. سالن جوجه کشی ونحوه تعبیه دستگاهها در آن باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که شستشو و ضدعفونی آنها ساده باشد. (سیگارودی وهمکاران1378)
1-17 تهویه ورطوبت
هوای تازه مورد نیاز برای هچر برای هر 1000 عدد تخم مرغ 7/28 متر مکعب در ساعت می باشد. از لحظه انتقال تا زمان نوک زدن،جریان هوا و رطوبت در داخل هچر باید مشابه ستر باشد. رطوبت عامل بسیار مهمی در هچر است، زیرابا تامین رطوبت کافی، غشاء های پوسته نرم باقی مانده و موجب خروج بهتر و راحت تر جوجه از تخم میگردد . وقتی که جوجه ها شروع به نوک زدن می کنند،رطوبت داخل هچر بالا می رود که باعث بالا رفتن درجه حرارت مرطوب می شود در این لحظه با تنظیم دمپرها باید این حالت حفظ شود.رطوبت اضافی مورد نیاز ازطریق نازلهای اسپری کننده آب تامین میشود. چند ساعت قبل از تخلیه جوجه ها ،جهت افزایش توزیع هوا و خشک شدن جوجه ها دمپرها باید باز باشند.
(سیگارودی وهمکاران1378)
1-18 درجه حرارت
به منظور جلوگیری از احتمال افزایش بیش از حد درجه حرارت، معمولا درجه حرارت هچر کمی پایین تر از درجه حرارت ستر می باشد.
1-19 تخلیه جوجه و مراحل بعد از آن
جوجه ها را باید زمانی از هچر تخلیه نمود که اکثر آنها از تخم درآمده و کاملا خشک شده باشند. در این حالت معمولا درصد کمی از جوجه ها (حدود5%) هنوز دارای کمی رطوبت در ناحیه پشت گردن خود می باشند.