1-6-3تخم مرغهای جوجه کشی باید به دقت و در حالی که انتهای کوچک آنها به طرف پایین است در سینی های ستر و یا سینی های حمل قرار گیرند .
1-6-4تخم مرغها باید به دقت درجه بندی شوند .در طی مراحل اولیه تولید ، وزن تخم مرغها را به دقت کنترل و تخم مرغهای مناسب برای جوجه کشی انتخاب شوند .
1-6-5 تخم مرغها باید در اتاق جداگانه ای که حرارت و رطوبت آن قابل کنترل باشد نگهداری شوند.
1-6-6 اطاق نگهداری و جابجایی تخم مرغها در فارم باید همیشه تمیز و مرتب باشد . انبار تخم مرغ باید نسبت به ورود کرم و حشرات قابل کنترل باشد .
تخم مرغهای نامناسب برای جوجه کشی باید جدا و حذف شوند . این تخم مرغها عبارتند از :
تخم مرغهای کثیف
تخم مرغهای ترکدار
تخم مرغهای کوچک ( بر اساس وزن مورد نظر کارخانه)
تخم مرغهای خیلی بزرگ و یا دوزرده
تخم مرغهای پوسته نازک . تخم مرغهایی که پوسته آنها دارای رنگهای مختلفی است برای جوجه کشی قابل قبول هستند. (بزرگمهری فرد،محمدحسن 1384)
تخم مرغ های بد شکل و غیرطبیعی (کاتالوگ شرکت آویاژن)
1-7 نکات کلیدی در خصوص نگهداری تخم مرغ
تخم مرغها باید در فارم جمع آوری شده و حداقل هفته ای دو بار به کارخانه جوجه کشی منتقل شوند . برای ذخیره ونگهداری تخم مرغها سه محل وجود دارد که عبارتند از : انبار تخم مرغ در فارم ، وسائل حمل و نقل و انبار کارخانه جوجه کشی . بمنظور جلوگیری از تغییرات شدید درجه حرارت و رطوبت که منجر به عرق کردن تخم مرغ و یا گرم و سرد شدن بیش از اندازه آن میشود ، بسیار مهم است که شرایط نگهداری از نظر درجه حرارت و رطوبت در این سه محل تا آنجا که ممکن است مشابه باشد . کاهش دما در زمان انتقال تخم مرغ از فارم به انبار ذخیره تخم مرغ درکارخانه جوجه کشی و نیز افزایش دما در مرحله انتقال تخم مرغها از انبار ذخیره کارخانه جوجه کشی به ماشین ستر باید به طور ملایم صورت پذیرد . (سیگارودی وهمکاران1378)
نمودار دمای تخم مرغ ) برای تخم مرغهای تازه(
1-8 شرایط مطلوب نگهداری تخم مرغ
بین مدت زمان نگهداری تخم مرغ در انبار و درجه حرارت و رطوبت مناسب جهت به دست آوردن بهترین در صد جوجه در آوری ارتباط وجود دارد ، هر چه مدت زمان نگهداری تخم مرغ بیشتر شود ، لازم است که درجه حرارت انبار پایین تر باشد و بالعکس . (سیگارودی وهمکاران1378)
دامنه دمایی مطلوب برای ذخیره تخم مرغ
روز ذخیره
1-9 تأثیر طول مدت نگهداری تخم مرغ بر طول دوران جوجه کشی و میزان هچ
1-9-1 اثرات اصلی ذخیره تخم مرغ عبارتنداز :
1- ذخیره کردن ، طول مدت زمان جوجه کشی را افزایش میدهد . به طور متوسط هر یک روز ذخیره کردن تخم مرغ باعث افزایش مدت زمان جوجه کشی به میزان یک ساعت میگردد . این مسئله باید هنگام خواباندن تخم مرغها مورد توجه قرار گیرد تا تخم مرغهای تاز ه و تخم مرغهای ذخیره شده ( قدیمی تر ) در زمانهای مختلف خوابانده شود .