منقار متقاطع : ارثی و یا عفونتهای ویروسی
نداشتن چشم : درجه حرارت بالا و یا عدم رعایت مسائل ایمنی در زمان حمل و نقل
جوجه با گردن کج : تغذیه
خمیدگی پنجه ها : درجه حرارت و تغذیه
بازشدن پاها : صاف بودن سینی های هچر
(سیگارودی وهمکاران1378) (پیشنمازی،سید علی1386) (پوررضا،جواد 1389) (زهری، مرادعلی 1370) . (Poultry Science 32611)
1-35باکتریColi.E(بیماری‏کلی‏باسیلوز)
از مهم‏ترین پاتوژن‏های خانواده انتروباکتریاسه‏ها می‏باشد که انتشار وسیعی داشته و در روده انسان و حیوانات خون گرم و خون سرد در سراسردنیا یافت می شود. اعضای جنس اشرشیا، گرم منفی، میله‏ایشکل و تاژک دار به طول 2 تا 3 میکرون و عرض 0.6 میکرون میباشند روی محیط آگار ساده یا خون دار به شکل پرگنه‏‏های محدب ،مدور ، نرم و خاکستری رنگ رشد می کند به جز اینوزیتول قندهای گلوکز، مانیتول‏ولاکتوز را تخمیر می کنند و هم چنین ژلاتین را ذوب نکرده، در محیط کلیگر تولید S2H می کنند.
آزمایش Eijkam روش مفیدی را برای شناسایی فراهم می‏کند و ارگانیسمی که در دمای 44 درجه سانتی گراد در آبگوشت مکانکی محتوی صفرا و لاکتوز تولید باز می کند‏ مقدمتاً به عنوان باکتری ‏اشریشیاکلی‏ قلمداد می‏گردد (بزرگمهری وهمکاران1377).
شکل 4-1 : ساختار باکتری اشریشیاکلی
1-36 آنتی ژن های اشریشیاکلی
1-36-1 آنتی ژن o یا سماتیک
یک کمپلکس پلی ساکاریدی- فسفولیپیدی می باشد و زمانی آزاد می‏شود که سلول دستخوش تجزیه می‏شود. آنتی ژن o بخش آنتی ژنتیکی LPS می‏باشد و لیپیدA نیز بخش توکسین مولکول را تشکیل می‏دهد. آگلوتینه کردن آنتی ژن o در تیترهای بالا (به طور معمول بالای 1:2560 )در 50 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت اتفاق می افتد.
این آنتی ژن در پیکره باکتری قرار دارد و مقدار آن در غشاء باکتری بیشتر است ، این آنتی ژن به حرارت مقاوم بوده و حتی در حرارت 100تا121درجه سانتی گراد کاملاً مقاومت می نمایند. ( 2008 Barnes et al , Quinn )
این ترکیب پیچیده آنتی ژن توکسین داخلی باکتری یا آندوتوکسین نامیده می شود.آنتی ژنo در سویه‏های با پرگنه صاف وجود دارد .با توجه به این که این ترکیب لیپوپلی‏ساکاریدی در تمام سویه‏ها چه بیماری زا و چه غیر بیماریزا یافت می شود لذا تمایز سویه های بیماریزا از غیر بیماری زا را با مشکل مواجه می سازد. ولی آن چه که تا‏کنون محرز شده این است که سویه‏های اشریشیاکلی که در انسان و حیوانات بیماری‏زا بوده‏اند، عموماً دارای ویژگی سرولوژی مشخص و معین می باشند، به طوری که تعدادی از اشریشیاکلی‏های جدا شده از موارد کلی باسیلوز کشنده و حاد گوساله‏ها با سروتیپ مشخص و معین شامل:
سروتیپ های15O_86O_114O_78O
و یا سروتیپ های آنترو توکسی ژنیک اشریشیاکلی شامل :
سروتیپ های 15O_55O_26O_86 _ O101O میباشد تاکنون تعداد 58 آنتی ژن O(157O_1O)یافت شده است (1965، Clive and Gay).
1-36-2- آنتی ژن Hیا تاژک
جداسازی این آنتی ژن بایستی تحت شرایطی باشد که امکان حرکت باکتری را افزایش دهد آنتی ژن‏های H پرو تئین‏های هستند که در انواع مختلف تاژک‏ها یافت شده اند حرارت 100درجه سانتی گراد آنها را نابود می‏کند .تست آگلو تیناسیون داخل لوله در50 درجه سانتی گراد در مدت 2 ساعت قرائت می شود‏( 2008 Barnes et al , Quinn ).
این آنتی ژن شامل ترکیبات موجود در تاژک باکتری بوده و مقدار آن در اشریشیا‏های متحرک بیشتر است. این آنتی ژن نسبت به حرارت حساس است و در دمای 100درجه سانتی گراد غیرفعال می گردد و تاکنون تعداد 52 نوع از این آنتی ژن شناسایی شده است (مهر صفت1363).