برای این فرضیه از پرسشنامه 28 سوالی استفاده کردیم که این پرسنامه دارای 4 معیار بود فرم ۲۸ ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی  توسط گلدبرگ و میلر  بر اساس تکنیک تحلیل عاملی بر روی فرم ۶۰ ماده ای آن طراحی شده است . این پرسشنامه مشتمل بر چهار مقیاس فرعی است که در هر یک از آنها هفت سؤال قرار دارد. عناوین مقیاس های این پرسشنامه عبارتند از :
۱- علایم جسمانی ۲- علایم اضطراب و اختلال خواب ۳- کنش اجتماعی ۴- علایم افسردگی
در بخش علائم جسمانی یا زیر مقیاس اول A  ، وضع سلامت عمومی و علائم جسمانی که فرد در طی یک ماه  گذشته تجربه کرده اند ، بررسی می شود. 
در بخش علائم اضطراب و اختلال خواب یا زیرمقیاس دوم B علائم و نشانه های بالینی اضطراب شدید ، بی خوابی ،تحت فشار بودن ، عصبانیت و دلشوره فرد بررسی می شود.
در مقیاس کنش اجتماعی یا زیرمقیاس سوم C توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ، احساس رضایت در انجام وظایف ، احساس مفید بودن ، قدرت یادگیری و لذت بردن از فعالیت های روزمره زندگی مطالعه می شود. 
در بخش علائم افسردگی یا زیرمقیاس چهارم D احساس بی ارزشی ، ناامیدی ، افکار خودکشی ،آرزوی مردن و توانایی در انجام کارها بررسی می شود. نمره کلی هر فرد از حاصل جمع نمرات چهار زیر مقیاس به دست می آید .پایین بودن نمره در این مقیاس نشانه سلامت و بالابودن نمره نشانگر عدم سلامت است . از روش ساده لیکرت (با نمرات ۰،۱،۲،۳ ) برای گزینه های سوالات پرسشنامه استفاده شده است . نمرات ۱۴ تا ۲۱ در هر زیر مقیاس وخامت وضع آزمودنی را در آن عامل نشان می دهد. نمره کلی ۲۳ و بالاتر نشانگر عدم سلامت عمومی و نمره پایین تر از ۲۳ بیانگر سلامت روانی می باشد (گلدبرگ، ۱۹۷۲ ؛ به نقل از هومن، ۱۳۷۷) امتیاز 0 تا 21 نشاندهنده این است که فرد سلامت روانی مطلوبی دارد .امتیاز 22 تا 42 که سلامت روان در برخی از حوزه ها دچار آسیب شده است .امتیاز 43 تا 63 نشان دهنده ی آن است که سلامت روان در بسیاری از موارد در معرض آسیب قرار گرفته است و باید به فکر بهبود شرایط زندگی و سلامت روان باشید. امتیاز 64 تا 84 نشان دهنده ی وضعیت وخیم سلامت روان است . مراجعه به متخصص ذی ربط، اکیداً توصیه می گردد.
جدول 4-15: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل از ازدواج بر سلامت روان
متغیر
f
مجذور میانگین
درجه آزادی
سطح معناداری
بین گروهی
25.148
1158.43
3
001/0
درون گروهی
46.06
76
کل
79