3-6- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)
قابلیت پایائی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است که نشان دهنده این است که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی در شرایط مشابه به دست می دهد. بازآزمائی، آزمون همتا، تصنیف، کودر-ریچاردسون و آلفای کرونباخ از جمله روشهای سنجش پایائی هستند که در این جا روش آلفای کرونباخ تشریح می شود.
یکی از روش های محاسبه قابلیت پایایی، ضریب آلفای کرونباخ می باشد که برای محاسبه آن  ابتدا باید واریانس نمرات هر سوال پرسشنامه و واریانس کل آزمون را محاسبه کرد و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آن  را محاسبه نمود(بازرگان،1376).
α = ضریب آلفای کرونباخ
k = تعداد سوال های پرسشنامه
= واریانس مربوط به سوال i
= واریانس کل آزمون
ضریب آلفای کرونباخ در یک پژوهش، با یک مطالعه مقدماتی با توزیع 20 الی 30 پرسشنامه محاسبه میشود. لازم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می شود.
3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل اطلاعاتی با استفاده از شاخص های آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی مقایسه میانگین می باشد و همچنین از سیستم (SPSS) کامپیوتر هم می توان برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده کرد.
3-8- جدول زمان‏ بندی (Time Table)
مهمترین و متداول‏ترین جدول زمان‏بندی مورد استفاده جدول گانت (Gantt Chart) می‏باشد که قدمت آن به یک قرن می‏رسد
جدول گانت یک ابزار سودمند مدیریّتی برای برنامه‏ریزی و کنترل (پایش فعّالیّت‏ها) می‏باشد که ترتیب زمانی فعّالیّت‏های پیش‏بینی (برنامه‏ریزی) شده و فعاّلیّت‏های انجام‏گرفته را نشان می‏دهد
جدول گانت یک نمودار ستونی است که زمان در محور افقی و فعّالیّت‏ها در محور عمودی آن قرار گرفته‏اند
ستون‏های نمودار نشان‏دهنده نتیجه کار در یک مدّت معین است
برای تهیه نمودار گانت ابتدا کلیه فعّالیّت‏های هر هدف اختصاصی لیست شده، سپس موعد و مدّت زمان هر فعّالیّت پیش‏بینی می‏شود و براساس تقدّم زمانی، جدول گانت رسم می‏گردد
درحین اجرای برنامه، فعّالیْت‏هایی که عملاً انجام گرفته‏اند نیز در جدول ، برای مقایسه (پایش) و انجام اقدامات اصلاحی، مشخص می‏شوند

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درموردقبض و بسط، فرهنگ و تمدن، آداب و رسوم

جدول گانت برای برنامه زمانبندی انجام پایان نامه
ردیف
فعالیتهای اجرائی
 1.