-3 Error 12 22.709 1.892
—————————————————————————-
Total 19 109.276
—————————————————————————-
Coefficient of Variation: 10.72%
شکل4-7- اثر تنظیم کننده‌های رشد بر روی تعداد کورم
تعداد برگ
نتایج حاصل از تجزیه واریانس تیمارها در مورد تاثیر سطوح مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در طول گیاهOrchis catasetum در محیط کشت MS نشان داده که در سطح 1% آماری معنیدار بوده است. همچنین مقایسه میانگین تیمارها نشان داده که استفاده از نفتالین استیک اسید و بنزیل آدنین (N1B1) به میزان 0.5 میلیگرم در لیتر با 6.750 برگ تیمار برتر بوده و در یک گروه آماری قرار دارند و همچنین تیمار شاهد ((N0B0 با 5.520 برگ و تیمار (N2B2) با 5.670 برگ و تیمار (N3B3) با 5 برگ در یک گروه آماری قرار گرفته‌اند. همچنین تیمار (N3B3) با 5 برگ کمترین اثر را داشته‌اند. امیری (1382) تاثیر بنزیلآدنین و نفتالیناستیکاسید را بر کشت درونشیشهای موز (Musa spp.) بررسی نمود و دریافت که غلظتهای 5-2 میلیگرم در لیتر از این دو هورمون در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ بیش‌ترین پرآوری، سطح برگ و تعداد برگ را در پی خواهد داشت. همچنین نتایج ما با نتایج کوزا و همکاران (1997) در مورد تاثیر بستر و تنظیمکنندههای رشد بر عملکرد اندام هوایی منطبق است. همچنین نتایج ما با دوی و همکاران(1998)، تنگ و همکاران(1997)، ارنست و همکاران(1993) یکسان بوده و این دانشمندان در بررسی استفاده از هورمون‌های رشد گیاهی بنزیل آدنین، نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید در غلظت‌های کم در گیاه ارکیده به این نتیجه رسیدند که این تنظیم کننده‌ها باعث افزایش نرخ بازده اندام هوایی و افزایش عملکرد در این گیاه میشود.
جدول4-21- جدول مقایسه میانگین اثر تنظیم کننده‌های رشد بر تعداد برگ
1 2 15 Total
————————————————-
1 * 5.950 23.800
2 * 6.025 24.100
3 * 5.288 21.150
4 * 5.750 23.000
5 * 5.663 22.650
————————————————-
* 1 5.520 27.600
* 2 6.750 33.750
* 3 5.670 28.350
* 4 5.000 25.000
————————————————-
جدول 4-22- جدول تجزیه واریانس اثر تنظیم کننده‌های رشد بر تعداد برگ
K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob