جدول 4-24- جدول تجزیه واریانس اثر تنظیم کننده‌های رشد بر تعداد ریشه
K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob
—————————————————————————-
1 Replication 4 2.189 0.547 0.5394
2 Factor A 3 8.071 2.690 2.6513 0.0963
-3 Error 12 12.176 1.015
—————————————————————————-
Total 19 22.436
—————————————————————————-
Coefficient of Variation: 20.09%
وزن تر گیاه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس تیمارها در مورد تاثیر سطوح مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در طول گیاهOrchis catasetum در محیط کشت MS نشان داده که در سطح 5% آماری معنیدار بوده است. همچنین مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که استفاده از تنظیم کننده رشد گیاهی نفتالین استیک اسید و بنزیل آدنین نشان داد که تیمار شاهد (N0B0) با 3.01 میلیگرم تیمار برتر بوده و با (N1B1) به میزان 0.5 میلیگرم در لیتر با2.750 گرم وزنتر در یک گروه آماری قرار گرفته‌اند. همچنین مقایسه میانگین صفت‌ها نشان داد که تیمار(N2B2) به میزان 1میلیگرم در لیتر با وزنتر 2.280 گرم و همچنین تیمار ((N3B3 به میزان 2 میلیگرم در لیتر با 2.030 گرم وزنتر در یک گروه آماری قرار گرفته همچنین تیمار (N3B3) با 2.030 گرم کمترین اثر را داشته است. برومندفرد و همکاران (1390) تاثیر محیط کشت و تنظیمکنندههای رشد گیاهی را بر ریزازدیادی گونتشارویا (Gontscharovia popovii) بررسی کردند و دریافتند که محیط کشت موراشیگ و اسکوگ، برتری معنیداری جهت رشد این گیاه دارد. در پژوهش کنونی غلظت 1 میلیگرم در لیتر از تنظیمکنندههای رشد سایتوکینین و اکسین باعث افزیش وزن تر گردید، که علت این امر را میتوان همکنش تنظیمکنندههای رشد و محیط کشت و همچنین افزایش بیوماس گیاهی در اثر کاربرد تنظیمکنندههای رشد دانست (هدایت و خوشخوی، 1384؛ احمدیحصار، 1390). نتایج این مطالعه با نتایج هیتمی و همکاران (1998) منطبق است. آیان و همکاران (2005) گزارش کردند که بیش‌ترین وزنتر کالوس در تیمار حاوی 1 میلیگرم در لیتر کینیتین و 1 میلیگرم در لیتر نفتالیناستیکاسید در گل راعی (Hypericum perforatum) بهدست آمد. صادقی (1385) با مطالعه روی توت فرنگی (Fragaria spp.) دریافت که بیش‌ترین وزن تر هوایی در اثر استفاده از تنظیمکنندههای رشد سایتوکینین بهدست آمد. محمدیفر (1382) با مطالعه روی توت فرنگی دریافت که استفاده از تلفیق تنظیمکنندههای رشد اکسین و سایتوکینین باعث افزایش وزن تر و بیوماس در این گیاه میگردد. احمدیحصار (1390) با مطالعه روی گل شب بو (Matthiola incana) تاثیر تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر ریزازدیادی این گیاه را بررسی کرد و دریافت که غلظت 1 میلیگرم در لیتر از نفتالیناستیکاسید و کینیتین باعث افزایش وزن تر این گیاه میشود. نتایج ما همچنین با نتایج کانوار و همکاران (2009) در مورد تاثیر تنظیمکنندههای رشد نفتالیناستیکاسید و بنزیلآمینوپورین بر عملکرد وزنتر پروتوپلاست در گیاه اقاقیا (Robinia pseudocaci) منطبق است.
جدول4-25- جدول مقایسه میانگین اثر تنظیم کننده‌های رشد بر وزن تر
1 2 17 Total
————————————————-
1 * 2.725 10.900
2 * 2.612 10.450
3 * 2.800 11.200
4 * 2.050 8.200
5 * 2.400 9.600
————————————————-
* 1 3.010 15.050
* 2 2.750 13.750
* 3 2.280 11.400