—————————————————————————–
Total 19 83.822
—————————————————————————-
Coefficient of Variation: 11.09%
شکل4-3- اثر نانوکود بر روی تعداد کورم
تعداد برگ
نتایج حاصل ازتجزیه واریانس تیمارها در مورد تاثیر سطوح مختلف نانو ذرات آهن بر طول گیاهOrchis catasetum نشان داد که تاثیر نانو ذرات آهن در سطح 1% آماری معنیدار بوده است. مقایسه میانگین تیمارها نشان داده که استفاده از عنصر آهن در محیط کشت MS به عنوان شاهد تیمار برتر بوده و همچنین با استفاده از 0.034 میلیگرم در لیتر نانو ذرات آهن با 5.640 برگ و استفاده از 0.069 میلیگرم بر لیتر نانو ذرات آهن در میط کشت MS با 4.870 برگ تیمار برتر بوده و در یک گروه آماری قرار گرفته‌اند. همچنین تیمار 0.139 میلیگرم در لیتر نانو ذرات آهن در محیط کشت MS کمترین تاثیرگذاری را داشته است. با افزایش غلظت نانو کود کلات آهن، محتوای کلروفیل a، b و a + b نسبت به شاهد افزایش یافت. بیش‌ترین محتوای کلروفیل در تیمار نانو کود آهن با غلظت بیشتر (5کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد. بیش‌ترین مقدار کلروفیل برگها در مطالعهی ما در بالاترین غلظت نانوکلات آهن (5/4 گرم در لیتر) بهدست نیامد، بلکه در غلظت 6/3 گرم در لیتر بهدست آمد. اگرچه افزایش در مقدار کلروفیل برگ ریحان در تیمارهای مختلف کود آهن و نانو کود آهن در مقایسه با شاهد معنیدار نبود. افزایش آهن ممکن است با کاهش محتوای کلروفیل و فتوسنتز همراه شده و به کاهش رشد منتهی گردد (کاترجی و همکاران، 2006). مطالعهی مظاهرینیا و همکاران (2010) بر روی گندم نشان داد که با افزایش آهن در خاک، میزان این عنصر در گیاه افزایش یافت. این نتیجه کاملا با نتیجهی بهدستآمده توسط ما مغایرت دارد، بهطوریکه در مطالعهی حاضر، بیش‌ترین مقدار آهن در برگ گیاهان شاهد مشاهده شد. البته در گیاهان تیمارشده با بالاترین غلظت نانوکلات آهن در بستر کشت (5/4 گرم در لیتر)، مقدار آهن هرچند از گیاهان شاهد کمتر بود، ولی از سایر تیمارهای نانوکلات آهن بهطور قابلتوجهی بیشتر بود. تنظیمکنندههای رشد گیاهی در تنظیم فتوسنتز و حرکت فرآوردههای فتوسنتزی از محل تولید آن‌ها در برگ به محلهای تجمع بهکار گرفته میشوند. تنظیم فتوسنتز و حرکت مواد و فرآوردههای فتوسنتزی در نقاط زیادی از گیاه میتواند صورت گیرد، که بهدنبال آن سبب افزایش یا کاهش در اندازهی گیاه میشود (فتحی و همکاران، 1391).
جدول4-7- جدول مقایسه میانگین اثر تیمار نانو کود بر تعداد برگ
1 2 6 Total
————————————————-
1 * 5.338 21.350
2 * 5.262 21.050
3 * 4.563 18.250
4 * 4.550 18.200
5 * 4.437 17.750
————————————————-
* 1 5.760 28.800
* 2 5.640 28.200
* 3 4.870 24.350
* 4 3.050 15.250
————————————————-

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان دربارهبرنامه چهارم توسعه، منابع سازمان، توسعه روستا، عرضه کننده

جدول 4-8- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار نانو کود بر تعداد برگ
K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob