5 * 82.238 328.950
————————————————-
* 1 69.110 345.550
* 2 98.440 492.200
* 3 89.120 445.600
* 4 80.690 403.450
————————————————-
جدول 4-14- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار نانو کود بر وزن خشک
K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob
—————————————————————————-
1 Replication 4 132.080 33.020 0.7785
2 Factor A 3 2334.669 778.223 18.3475** 0.0001
-3 Error 12 508.988 42.416
—————————————————————————-
Total 19 2975.738
—————————————————————————-
Coefficient of Variation: 7.72%
آزمایش دوم
طول گیاه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس تیمارها در مورد تاثیر سطوح مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در طول گیاهOrchis catasetum در محیط کشت MS نشان داده که در سطح 1% آماری معنیدار بوده است. همچنین مقایسه میانگین تیمارها نشان داده که استفاده از نفتالین استیک اسید و بنزیل آدنین (N1B1) به میزان 0.5 میلیگرم در لیتر با 98.44 میلیمتر طول گیاه تیمار برتر بوده و در یک گروه آماری قرار دارند همچنین نتایج مقایسه میانگین تیمارها در شاهد (N0B0) با 69.11 میلیمتر طول گیاه تیمار مناسب نبوده و کمترین اثر را داشته است و همچنین نتایج مقایسه میانگین تیمارها (N2B2) به میزان 1 میلی گرم در لیتر و تیمار(N3B3) به میزان 2 میلی گرم در لیتر به ترتیب 89.12 و 80.69 در یک گروه آماری قرار گرفتند. مقصودی و همکاران (1390) با مطالعه روی گیاه به لیمو (Lippiacitriodora) تاثیر مثبت هورمون ایندول استیکاسید و بنزیلآدنین را بر رشد طولی گیاه مشاهده کردند. رستمی و شهسوار (1390) تاثیر مثبت اکسین و سیتوکینین به همراه جیبرلین را بر شاخصهای رشدی گیاه زیتون (Olea europea L. cv. Mission) گزارش کردند. همچنین نتایج ما در مورد تاثیر مثبت تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر شاخصهای رشد طولی اندامهای گیاهی در محیط کشت درون شیشه‌ای، با نتایج گاتمن و همکاران (1983) و گومسکو و همکاران (2008) منطبق بود.
نگهدار و همکاران (1391 ) در بررسی بهبود ریزازدیادی اقاقیا در شرایط طبیعی و درون شیشهای به این نتیجه رسیدند که مقایسه میانگین اثر تنظیمکنندههای رشد بر ارتفاع گیاه اقاقیا نشان داد که تیمار 1 میلیگرم در لیتر از هورمون بنزیل آدنین و 1 میلیگرم در لیتر از هورمون نفتالیناستیکاسید به ترتیب با ارتفاع 03/5 و 59/3 سانتیمتر، تیمارهای برتر بودند. اثر متقابل بستر و هورمون بنزیلآدنین نشان داد که تیمار بستر کاشت موراشیگ و اسکوگ و 1 میلیگرم در لیتر بنزیلآدنین با ارتفاع 87/5 سانتیمتر، بهترین تیمار بود، که نسبت به (تیمار شاهد) با ارتفاع 16/1 سانتیمتر، حدود 71/4 سانتیمتر ارتفاع گیاه را افزایش داد. رحمان و همکاران(2009) در بررسی ریزازدیادی ارکید قم Vanda Tessellata L. به این نتیجه رسیدند که بین غلظت‌های مختلف هورمون‌های گیاهی، هورمون‌های NAA 1.5mgl-1 با BAP1mgl-1 فرمول بهتری را برای طویلشدن شاخه نشان دادند و طویل شدن شاخه‌ها بیشتر از 90 درصد مشاهده شده بود به علاوه بیش‌ترین میانگین طول شاخه بعد 28 روز تلقیح 3.9cm و بعد 35 روز تلقیح، 5.9cm بود.
جدول4-15- جدول مقایسه میانگین اثر تنظیم کننده‌های رشد بر طول گیاه
1 2 12 Total
————————————————-