فصل سوم
روش تحقیق
3-1- طرح پژوهش
روش تحقیق توصیف همبستگی است که در آن پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کند.
روش بررسی به زمان حال توجه داشته و وضعیت و موقعیتی که مربوط به زمان حاضر است، مورد تحقیق قرار می دهد و در مورد آن به جمع آوری اطلاعات و تعبیر و توصیف آنها می پردازد.
3-2- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان متاهل و مجرد دانشگاه پیام نور ز ابل می باشد.
نمونه آماری تحقیق حاضر کلا 80 نفر می باشد که 40نفر (20دختر و 20پسر) سابقه دوستی با جنس مخالف راداشتند و 40 نفر نداشتند.
3-3- روش گردآوری اطلاعات
1- تست محقق ساخته
2- تست سلامت عمومی GHQ
3-جمع آوری اطلاعات از مباحث تئوری و نظری در این زمینه
3-4- ابزار پژوهش
3-4-1- پرسشنامه شماره 1:
در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 28 سئوال می باشد که به بررسی روابط قبل از ازدواج می پردازد. بررسی روابط بین دختر و پسر قبل از ازدواج که آیا ابن رابطه وجود داشته است یا نه؟ و اگر وجود داشته است این رابطه در چه حدی بوده است؟ و از چه نوعی بوده است؟ سلام و احوالپرسی ساده، تلفن، نامه، لمسی، معاشقه، نوازش، بوسه و نمرع گذاری آن بصورت (1 و 0) است.
3-4-2- پرسشنامه شماره 2:
پرسشنامه: GHQ یا سلامت عمومی، یک پرسشنامه سرندی است و مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه های بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند مورد استفاده قرار می گیرد. در این پرسشنامه به دو طبقه اصلی از پدیده ها توجه می شود. به ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش وری سالم و بروز پدیده های جدید با ماهیت معلول کننده.
این پرسشنامه دارای 4 زیر مقیاس است:
زیر مقیاس A درباره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنها است و نشانه های بدنی را در بر می گیرد. مقیاس B مربوط به اضطراب و بی خوابی است. مقیاس C در ارتباط با گسترش توانایی افراد را در مقابله با مسائل زندگی روزمره می سنجد و احساسات آنان را در مورد چگونگی کنار آمدن با آن مسائل آشکار می کند. زیر مقیاس D درباره افسردگی و گرایش به خودکشی است و نمونه گذاری این تست بصورت (1 و 1 و 0 و 0) می باشد.
3-5- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)
مقصود از روائی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روائی از آن جهت است که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی،1378).
در یک پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوائی، ملاکی و اعتبار سازه استفاده می شود. روایی محتوائی بیشترین کاربرد را در تعیین روائی یک مقیاس دارد. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. برای تعیین اعتبار محتوائی پرسشنامه به تعدادی از صاحب نظران و اساتید مدیریت و علوم رفتاری از جمله استاد راهنما و مشاور داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیه ها نظرخواهی می گردد تا روائی پرسشنامه را تایید نمایند.