1-3- اهمیت و ضروت مسأله
امر شما عقیده دارید که برای شناخت بیشتر همسر آینده تان، با این دختر یا پسر مدتی ( چند هفته ای چند ماهی) دوست باشید تا در این رفت و آمدها و گفتگوها برای شما شناخت حاصل شود. مطمئن باشید اصلاًچنین اتفاقی نمی افتد بلکه این ارتباط به شما شناخت واهی می دهد و شما را به اشتباه و گمراهی می اندازد. در حقیقت شما ابتدا رابطه ای را تدارک می بینید، هیجانات و عواطف را تحریک می کنید و در نتیجه گسترش این رابطه آن را به اوج می رسانید و بعد، در چنین شرایطی می خواهید عقلانی بررسی کنید. که او فرد مناسبی برای ازدواج هست یا نه؟ در این زمان دچار چنان تعلق خاطر و وابستگی عاطفی شدیدی شده اید که مدتی از دوستی این دختر و پسر گذشته یکی یا هر دو مجاب شوند بروند و با یک مشاوره آگاه و با تجربه مشاوره کنند، بیش از این که بخواهند از نظر به دور از حب و بغض این مشاوره بهره بگیرند که این ازدواج صلاح است یا نه ما بیشتر به دنبال گرفتن مهر تأیید از او هستند و باعث کردن با مشاوره سعی دارند او را متقاعد کنند که این ازدواج درست و عالی است. دقت کنید ما با شما که عقیده دارید باید اول طرفتان را به خوبی بشناسید و بعداز دواج کنید صددرصد موافقیم ما شما را به سبب داشتن این باور درست و نظر عالی تحسین می کنیم. اما به همین شدت هم می گوییم که دوستی قبل از ازدواج ما به واسطه همین جاذبه هیا کور کننده هرگز روش درستی برای شناخت نیست و ابداً نیم توان به آن اعتماد کرد اگر شما به کسی بگوئید از یک فروشگاه با چشمان بسته لباسی با کیفیت و شرایط عالی را انتخاب کنیدو تهیه کند، چقدر احتمال می دهید که او انتخاب شایسته کند، با توجه به آنچه گفتیم، شناخت همسر آینده از طریق دوستی های قبل از ازدواج به واسطه همین جاذبه های کور کننده هرگز روش درستی برای شناخت نیست و ابداً نمی توان به آن اعتماد کرد. اگر شما به کسی بگوئید از یک فروشگاه با چشمان بسته لباسی با کیفیت و شرایط عالی را انتخاب و تهیه کند، چقدر احتمال می دهید که او انتخاب شایسته کند/ با توجه به آن چه گفتیم، شناخت همسر آینده از طریق دوستی های قبل از ازدواج، به این مسائل بسیار نزدیک است.
1-4- اهداف پژوهش
-اهداف کلی: برر سی ارتباط دختر و پسر دانشگاه پیام نور زابل سال 1392
-اهداف جزئی: بررسی دوستی های قبل از ازدواج و نگرش دانشجویان به این موضوع
1-5- سئوالات تحقیق
آیا سازگاری اقتصادی بر دوستی قبل ازدواج تاثیر دارد؟
آیا سازگاری فرهنگی بر دوستی قبل ازدواج تاثیر دارد؟
آیا سازگاری مذهبی بر دوستی قبل ازدواج تاثیر دارد؟
آیا دوستی قبل از ازدواج بر زندگی آینده تاثیر دارد؟
آیا دوستی قبل ازدواج بر پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد؟
آیا رابطه دوستی قبل ازدواج بر سلامت روان افراد تاثیر دارد؟
آیا دوستی قبل ازدواج بر کنش اجتماعی تاثیر دارد؟
آیا اعتقادات دینی پاسخگویان بر نگرش ایشان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج تاثیر دارد؟
رسد نگرش خانواده ی پاسخگویان بر نگرش ایشان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج رابطه تاثیر دارد؟
1-6- فرضیه ی پژوهش:
فرضیه اول : سازگاری اقتصادی بر دوستی قبل ازدواج تاثیر دارد .
فرضیه دوم: سازگاری فرهنگی بر دوستی قبل ازدواج تاثیر دارد .
فرضیه سوم: سازگاری مذهبی بر دوستی قبل ازدواج تاثیر دارد .
فرضیه چهارم : :دوستی قبل از ازدواج بر زندگی آینده تاثیر دارد.
فرضیه پنجم:دوستی قبل ازدواج بر پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد.
فرضیه ششم: رابطه دوستی قبل ازدواج بر سلامت روان افراد تاثیر دارد .