و فرهنگی که به صورت جداگانه دارا هستند، توزیع می شود. (بوردیو، 1381: 34-33)

از دیدگاه پیر بوردیو سرمایه اجتماعی، جمع منابع واقعی یا بالقوه ای است که حاصل از شبکه ای با دوام از روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل- یا به بیان دیگر با عضویت در یک گروه- است. شبکه ای که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می کند و آنان را مستحق «اعتبار» می سازد. (تاجبخش، 1384: 147).
به اعتقاد بوردیو سرمایه اجتماعی چیزی است که در طول زمان برای کسب آن بایدتلاش کرد. به تعبیر بوردیو، سرمایه اجتماعی محصول نوعی سرمایه گذاری فردی یا جمعی، آگاهانه یا ناآگاهانه است که به دنبال تثبیت یا بازتولید روابط اجتماعی است که مستقیماً در کوتاه مدت یا بلند مدت قابل استفاده هستند. برای او، پیوندهای با دوام و متراکم از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که میزان سرمایه اجتماعی هر فرد بستگی به تعداد روابط و میزان سرمایه (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) تملک شده توسط هر رابطه دارد.(فیلد، 2003: 17).
حجم سرمایه اجتماعی مورد تملک یک فرد به اندازه شبکه پیوندهایی بستگی دارد که اومی تواند به طرزی مؤثر بسیج کند ، و مضافاً وابسته است به حجم سرمایه (اقتصادی ،فرهنگی یا نمادین)در تصرف کسانی که وی با آنان مرتبط است . منفعت های حاصل ازعضویت در یک گروه، همبستگی را به وجود می آورد که حصول منفعت ها را ممکن می سازد.(تاجبخش، 1384: 148)
پس سرمایه اجتماعی نوعی ابزار دسترسی به منابع اقتصادی و فرهنگی از طریق ارتباطات اجتماعی است. تأکید بوردیو بر مشارکت فرد در شبکه های اجتماعی است که این مشارکت سبب دسترسی او به منابع و امکانات گروه می شود. در دیدگاه بوردیو ، سرمایه اجتماعی نوعی محصول اجتماعی است که ناشی از تعامل اجتماعی می باشد(مسائل اجتماعی ایران،300 :1383).
جیمز کلمن
جیمز کلمن سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می کند نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند : همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند، و کنشهای معین افرادی را که که در درون ساختار هستند تسهیل میکنند. سرمایه اجتماعی، مانند شکل های دیگر سرمایه مولد است ودستیابی به هدف های معینی را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهد بود امکان پذیرمی سازد (کلمن، 1377: 462)
به اعتقاد کلمن سرمایه اجتماعی از طریق کارکردش تعریف می شود . یک هستی منفرد نیست، بلکه تنوعی از هستیهای متفاوتی است که دارای دو خصوصیت مشترک هستند :همگی دارای وجوهی از یک ساختار اجتماعی هستند و همگی کنش های خاصی از افراد داخل ساختار را تسهیل می کنند» (کلمن، 1994: 302: به نقل از فیلد ، 1386 :46).

سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر اشکال سرمایه، به طور ذاتی در ساختار روابط کنشگران باهم و رابطه بین آنها حضور دارد. از آن جا که سازمان هایی با اهداف مشخص می توانند درست مثل اشخاص« حقیقی» کنشگر به حساب آیند (مثلاً شرکت ها)، روابط بین این اشخاص حقوقی هم می تواند معادل سرمایه اجتماعی برای ایشان باشد .(تاجبخش 1384: 50-49)
به اعتقاد جیمز کلمن، سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگراجازه میدهد تا با بهره گرفتن از آن به منابع خود دست یابد. این بعد از ساختار اجتماعی شامل تکالیف و انتظارات، مجاری اطلاع رسانی، هنجارها و ضمانت اجراهایی است که انواع خاصیاز رفتار را تشویق کرده یا منع می شوند (کلمن،1988؛به نقل از مسائل اجتماعی ایران، 1383: 301-300).
به اعتقاد کلمن، سرمایه اجتماعی می تواند به سه شکل ظاهر شود : اول –تکالیف وانتظاراتی که بستگی به میزان قابلیت اعتماد به محیط اجتماعی دارد ، دوم – ظرفیت اطلاعات برای انتقال و حرکت در ساختار اجتماعی تا بتوان پایه ای برای کنش فراهم نمود ،سوم – وجود هنجارهایی که توأم با ضمانت اجرایی مؤثر هستند . کلمن معتقد است که سرمایه اجتماعی متعلق به تعامل اجتماعی است (تنهایی و صومعه،1389).
فرانسیس فوکویاما
فوکویاما بر وجود هنجارها و ارزشهای غیر رسمی در یک گروه تأکید دارد. وی سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می کند: سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان آنان مجاز است ، در آن سهیم هستند ؛ مشارکت در ارزشها وهنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزشها ممکن است منفی باشند. بر عکس، هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند اساساً باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند . در ارتباط باسرمایه اجتماعی دو نکته می باید روشن گردد: نخست این که سرمایه اجتماعی متعلق به همه گروه هاست. دوم، سرمایه اجتماعی با توجه به علم سیاست و علم اقتصاد لزوماً چیز خوبی نیست. در این علوم همکاری و همیاری برای تمام فعالیت های اجتماعی خواه خوب یابد، ضروری است (فوکویاما، 1385: 13-10).
چند روش عمده ای که از طریق آن هنجارهای اجتماعی تعاونی می تواند ایجاد شود ، به طور کلی در زیر مشخص شده است : هنجارهایی که به لحاظ نهادی ساخته شده ، ساختمندی خودجوش، برونزاد ساخت مندی و هنجارها که از طبیعت ریشه گرفته است (فوکویاما،1385 :97-109).
مهمترین منابع سرمایه اجتماعی از نگاه فوکویاما عبارت است از : خانواده و هنجارهای اجتماعی (فوکویاما، 1385:106-97).
واضح است که هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند تقسیم پذیرند، یعنی می توانند تنها میان گروه محدودی از مردم از همان اجتماع مشترک باشند و نه در میان دیگران، در حالیکه سرمایه اجتماعی در همه جوامع وجود دارد اما می تواند به طرق مختلف توزیع گردد.
رابرت پاتنام
رابرت پاتنام از متخصصین اخیر سرمایه اجتماعی است. تأکید عمده وی به نحوه تأثیر سرمایه اجتماعی بر رژیم های سیاسی و نهادهای دموکراتیک مختلف است.(فیلد، 1386: 51)
پاتنام سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد. از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه به عنوان منابعی هستند که درکنش های اعضا جامعه موجود است. وی سرمایه اجتماعی را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم های مختلف سیاسی می دانست. تأکید وی بر مفهوم اعتماد بود و همین عامل است که می تواند با جلب اعتماد میان مردم و دولتمردان و نخبگان سیاسی، موجب توسعه سیاسی شود. بنابراین اعتماد منبع با ارزشی از سرمایه محسوب می شود که اگر در حکومتی به میزان زیاد اعتماد وجود داشته باشد به همان میزان رشد سیاسی و توسعه اجتماعی بیشتر خواهد شد. همچنین رابرت پاتنام اعتقاد دارد که سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی، نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه ها است که می توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ کار آیی جامعه را بهبود بخشند (پاتنام، 1380: 285).
به بیانی دقیق تر، سرمایه اجتماعی از طریق افزایش هزینه های بالقوه جداشدن ؛ تقویت هنجارهای مستحکم بده بستان ؛ تسهیل جریان اطلاعات ، از جمله اطلاعات مربوط به شهرت کنشگران و تجسم موفقیت های گذشته سعی دارد به تحقق کنش جمعی کمک کند . (پاتنام ،1993: 173، به نقل از فیلد، 1386: 54)
پاتنام سپس تمایزی بین دو شکل اولیه سرمایه اجتماعی که عبارتند از سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده (یا جامع) و درون گروهی (یا انحصاری) طرح می نماید . سرمایه اجتماعی درون گروهی،هویت های انحصاری را تقویت کرده و باعث حفظ همگنی می شود ؛ سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده، افراد متعلق به تقسیمات اجتماعی متنوع را گرد هم می آورد. هر کدام از این اشکال برای رفع نیازهای متفاوتی سودمند می باشند. سرمایه اجتماعی درون گروهی، برای تقویت تعامل های خاص وانتقال همبستگی مفید است و همچنین در نقش یک نوع چسب قوی جامعه شناختی برای حفظ وفاداری درون گروهی قوی و تقویت هویتهای مشخص، عمل میکند. اتصالات ارتباط دهنده، برای اتصال به ابزارها و امکانات خارجی و نشر اطلاعات مفیدند و یک بینش جامعه شناختی فراهم می آورند که می توانند هویت ها و تعاملات وسیع تری را به وجود آورد.(پاتنام ، 2000: 3-22، به نقل از فیلد، 1386: 56)
ذخایر سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد، هنجارها و شبکه ها، خود ضامن حسن اجرای خود هستندو انباشته می شوند. همکاری موفقیت آمیز در یک مورد ، پیوندها و اعتماد ، یعنی دارایی های اجتماعی را ایجاد میکند که همکاری های آتی درباره موضوعاتی که ارتباط با آن مورد ندارد را تسهیل می کند. صاحبان سرمایه اجتماعی نیز همچون صاحبان سرمایه های متعارف سعی درافزایش آن دارند.(تاجبخش، 1384:99)
در چارچوب نظری، با بهره گرفتن از یک رویکرد تلفیقی نوین از نظریه های مطرح جامعه شناسان ،دیالکتیک بین ذهنیت و عینیت، در تمام نظریه های استفاده شده، با محوریت سرمایه اجتماعی درنظر گرفته شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زیمل واقعیت جامعه شناسی را به دو شکل ساختار (ذهنی) و محتوا (عینی) در نظر می گیرد .سرمایه اجتماعی دارای دو جزء اعتماد و پیوند است. این دو جزء معرف تقسیم بندی سنتی موجود در نظریه اجتماعی بین ساختار و محتوا است. در دیدگاه بلومر سرمایه اجتماعی ، معادل (Self) است که ناشی از تقابل دیالکتیکی (I) و (Me) است؛ در من اجتماعی (Me) که تلقی مشترک مردم از سرمایه اجتماعی در جوامع توسعه نیافته و در حال توسعه است و من(I) تلقی مشترک مردم از سرمایه اجتماعی در جوامع توسعه یافته است که در مرحله دیگری تعمیم یافته هستند. آنتونی گیدنز اعتماد را به دو شکل مطرح می کند: اعتماد به افراد یا نظام های انتزاعی که به دو نوع اعتماد اجتماعی و اعتماد مدنی (ذهنی) است و اعتماد به افراد خاص (عینی) که اعتماد بین فردی است. بوردیو معتقد است که دو رویکرد عینیت گرایی و ذهنیت گرایی دو پاره ی اصلی تفکر اجتماعیهستند. بوردیو برای ترکیب عینیت گرایی و ذهنیت گرایی مفاهیمی را وضع کرد که با مفاهیم ملکه، میدان و سرمایه (اقتصادی، انسانی، نمادین و اجتماعی) استحکام یافته و منسجم شده بود سرمایه برآیند دیالکتیکی میان ملکه (ذهنی) و میدان (عینی) است.
جیمز کلمن، سرمایه اجتماعی را بخشی از ساختار اجتماعی می داند که این بعد از ساختاراجتماعی شامل تکالیف و انتظارات، مجاری اطلاع رسانی، هنجارها و ضمانت اجراهای کارآمد است. فوکویاما سرمایه اجتماعی را به عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی (ذهنی) تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون (عینی) میان آنان مجاز است در آن سهیم هستند. پاتنام بعد ذهنی سرمایه اجتماعی را اعتماد و هنجارها و بعد عینی آن را شبکه ها می داند. گیدنز، بوردیو، کلمن، فوکویاما و پاتنام، سرمایه اجتماعی را به صورت مستقیم مورد بررسی قرار داده اند، که تقابل دوپاره عینیت و ذهنیت در یک رابطه دیالکتیکی است که به ایجاد سرمایه اجتماعی می انجامد.
2-4- پیشینه پژوهش
2-4-1- مطالعات داخلی
فروغی(1382) مطالعه ای تحت عنوان «بررسی انواع تیپهای پرستاران با میزان رضایت شغلی آنان در بیمارستانهای شهر خرمآباد» انجام داده است. این مطالعه به شیوه پیمایشی 100 آزمودنی از بین پرستاران شهر خرم آباد را مورد بررسی قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین ویژگیهای شخصیتی مثل بیثباتی هیجانی و رضایت شغلی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که رضایت شغلی بر حسب جنسیت تفاوت معنی دار دارد. اما بین سن و رضایت شغلی رابطه معکوس و معناداری مشاهده گردید.
حقیقت جو، شفیقپور، انصاری و حقیقت جو(1387) مطالعهای تحت عنوان« بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان زن و مرد دانشگاههای علوم پزشکی کشور» انجام دادهاند. این پژوهش کاربردی و جزء مطالعات تحلیلی- مقطعی است. جامعه آماری مورد پزوهش شامل کلیه کارکنان زن و مرد برخی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور بوده به این منظور، تعداد 4375 نفر از دانشگاههای علوم پزشکی ارومیه، بوشهر، زابل، قزوین، گلستان و مشهد در مطالعه وارد شدند. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان زن و مرد رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین رضایت شغلی و هر یک از مولفه های هوش هیجانی(خوداگاهی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی، مهارتهای اجتماعی و خودانگیزی) در کارکنان زن و مرد رابطه وجود دارد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که در کل ، بین رضایت شغلی و هر یک از مولفه های پنجگانه هوش هیجانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
معیدفر، سعید؛ قربانعلی، ذهانی (1384) مطالعهای با عنوان « بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی معلمان شهر نیشابور) انجام دادند. جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان شهر نیشابور به تعداد 4673 نفر هستند که از این بین 209 نفر با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. بر اساس یافته های تحقیق، 49 درصد معلمان در جمعیت نمونه از شغل خود ناراضی هستند. همچنین، میان احساس محرومیت، میزان نیازهای ارضا نشده، بی عدالتی در اداره، منزلت اجتماعی شغل و تحصیلات معلمان با نارضایتی شغلی آنان رابطه معناداری وجود دارد و این متغیرها جمعا 63 درصد تغییرات نارضایتی شغلی را تبیین می کنند.
آقاجانی، حسین؛ میزنظامی ضابری، سید عیسی (1388) مطالعهای با عنوان « بررسی عوامل مؤثر در رضایت مندی شغلی دبیران متوسطه نایحه یک شهر رشت» روش تحقیق تلفیقی از روش های اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه 775 نفر از دبیران متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش شهر رشت می باشد که با بهره گرفتن از فرمول کوکران 110 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری تحقیق پرسشنامه ای حاوی 16 سوال است نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نیازهای ارضا نشده مادی و معنوی، کاهش منزلت اجتماعی، میزان احساس محرومیت، کاهش ارتقای شغلی معلمان و نارضایتی شغلی آن رابطه معناداری وجود دارد.
استوار، امیرزاده و خاتونی(1387) پژوهشی با عنوان « بررسی رابطه میان هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز» انجام دادهاند. نمونهی پژوهش شامل 200 نفر از کارکنان است که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامهی هوش هیجانی آوستین، رضایت شغلی(JDI) و تعهد سازمانی(OCQ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی ساده، رگرسیون چندگانه) استفاده شده است. نتایج نشان داد که رابطه میان هوش هیجانی و رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی معنادار میباشد. همچنین میان هوش هیجانی با رضایت شغلی و هوش هیجانی با تعهد سازمانی نیز رابطهای چندگانه وجود دارد که هوش هیجانی 16 درصد از واریانس رضایت شغلی را پیش بینی میکند و هوش هیجانی 14 درصد از واریانس تعهد سازمانی را پیش بینی میکند.
اعتباریان و امیدپناه(1387) مطالعهای تحت عنوان « رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی» انجام دادهاند. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه بوده است. این پژوهش به شیوه پیمایشی می باشد که از بین جامعه آماری تعداد 285 نفر به شیوهی تصادفی طبقهای انتخاب و با رسشنامهی هوش هیجانی و رضایت شغلی با یکدیگر همبسته هستند. همچنین، بین دو مولفهی خود تنظیمی و مهارتهای اجتماعی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
فلاح مهنه، تورج؛ اسدیان ، محمد (1389) تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان» در شهر فردوس انجام دادهاند و روش آن پیمایشی و شیوه نمونه گیری، خوشهای چند مرحله ای بوده است. جامعه آماری کلیه معلمان سه مقطع تحصیلی که تعداد آنها در سال تحصیلی1384-1383، 858 نفر بودند که از میان آنها، 180 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *