ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است. پس از بررسی و تحلیل آماری در مورد فرضیه های تحقیق نتایج زیر به دست آمده است: 1- با 95/0 اطمینان بین امنیت شغلی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. 2- با99/0 اطمینان، بین روابط اجتماعی فرد با همکاران و رضایت شغلی رابطه معناداری وجوددارد. 3- با 99/0 اطمینان، بین امکانات و فرصتهای رشد و ارتقاء و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. 4- با 99/0 اطمینان، بین منزلت اجتماعی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. 5- با بهره گرفتن از آزمون t برای گروه های مستقل و فرض برابری واریانس ها بین جنس و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد.

زکی، محمد علی (1389) مطالعهای با عنوان «بررسی نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر انگیزش و رضایت شغلی معلمانشهر مبارکه» انجام داده است. محقق با بهره گرفتن از نظریه های مکه کلند، آرنولد و فلدمن و رابینز، به ببرسی رابطه بین وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و مقطع تحصیلی تدریس پرداخته است. نتایج نشان داد بین تمامی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته به جز مقطع تحصیلی رابطه معنیداری وجود دارد.
پوراستادی، اسمخانی اکبری نژاد و لیوارجانی(1389)، مطالعهای با عنوان «بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت سهامی خاص مخابرات استان آذربایجان شرقی» انجام دادهاند. بدین منظور 100 آزمودنی از میان کارکنان شرکت سهامی خاص مخابرات استان آذربایجان شرقی با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب و با بهره گرفتن از آزمون شخصیت NEO-FFI، باورهای غیرمنطقی جونز(IBT) و آزمون زمینه یابی رضایت شغلی اسپیکتور مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش پژوهش، از نوع همبستگی است. یافتهها بیانگر این بود که بین ویژگیهای شخضیتی و باورهای غیرمنطقی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و ویژگیهای شخصیتی روان رنجوری میتواند باورهای غیرمنطقی افراد را پیش بینی کند. یافتههای دیگر حاکی از این امر بود که تفاوت معنیداری بین زنان و مردان از نظر باورهای غیرمنطقی وجود دارد و آزمودنیهای زن در مقایسه با آزمودنیهای مرد از باورهای غیرمنطقی بیشتری برخوردار بودند، اما بین دو گروه زن و مرد از نظر رضایت شغلی تفاوت معنیداری به دست نیامد.
مصطفایی و روشن(1389)، پژوهشی تحت عنوان « بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت و رضایت شغلی در افسران پلیس راهور» انجام دادهاند.فرضیه این تحقیق عبارت است از اینکه بین ابعاد ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. این تحقیق پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیه افسران ارشد و جزء پلیس راهور تهران بزرگ تشکیل میدهند که از بین آنها تعداد 211 نفر براساس فرمول کوکران و با بهره گرفتن از وش نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که به جز رگه گشودگی(O)، دیگر رگه های شخصیتی با رضایت شغلی رابطه معنادار دارند. به این ترتیب که نوروز گرایی به صورت معکوس و برون گرایی، مقبولیت و وظیفه شناسی به صورت مستقیم دارای رابطه معنادار با رضایت شغلی هستند. نتایج حاصل از اجرای مدل رگرسیونی نیز نشان داد که از پنج ویژگی شخصیتی، دو ویژگی روان نژندگی و وظیفه شناسی بعد از ورود به این مدل توانستند 47/0 درصد از تغییرات متغیر رضایت شغلی را تبیین کنند و جهت ضرایب بتا برای تبیین متغیر رضایت شغلی در N منفی و در C مثبت است که این یافتهها توجه به ویژگیهای فردی به منظور افزایش میزان کیفیت خدمات و رضایتمندی شغلی را مورد تایید قرار میدهد، از این رو تلاش برای به حداکثر رساندن میزان انطباق فرد با شغلش نتایج سودمندی را در عمل به دنبال خواهد داشت.
کرامتی، الهیاری و شهبازی (1392) پژوهشی تحت عنوان « بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان قوچان» انجام دادهاند. جامعه آماری شامل 380 نفر از کارکنان رسمی در23 اداره شهرستان قوچان بوده که 108 نفر از آنها با بهره گرفتن از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین مولفه های خودکنترلی و مهارتهای اجتماعی به عنوان مولفه های هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان همبستگی معنی داری وجود دارد اما بین سایر مولفه ها با رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده نشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین مولفه های هوش هیجانی، متغیرهای خودکنترلی و مهارتهای اجتماعی به عنوان متغیر پیش بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات رضایت شغلی(متغیر ملاک)، را بدست آوردند. نهایتاً نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد بین کارکنان زن و مرد از نظر متغیر هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد اما از نظر متغیر رضایت شغلی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
رسولی و اسلامی(1391) تحقیقی با عنوان « بررسی رابطه رضایت شغلی و ویژگیهای شخصیتی با سلامت روانی در کارکنان نیروی زمینی ارتش» انجام داده اند. در قالب یک پزوهش توصیفی- مقطعی، از بین جامعه اماری شامل کلیه کماندوهای پرندک 100 نفر بر اساس روش نمونهگیری به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند. نتایج نشان داد همبستگی معنیداری بین تیپ شخصیتی و سلامت روانی و همچنین بین رضایت شغلی و سلامت روانی در سطح وجود داشت. تیپ شخصیتی ب و رضایت شغلی سهم بیشتری در پیش بینی سلامت روانی داشتند.
2-4-2- مطالعات خارجی
ونگ ولاو(2002) در هنگ کنگ، مطالعهای با عنوان «تأثیر اعتماد به کارکنان به سرپرست را بر عملکرد شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت» انجام داده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه هوچویی که اطلاعات از طریق پرسشنامه و به شیوه پیمایشی جمع آوری شده است. نتایج نشان دادند که بین اعتماد کارکنان به سرپرست (مافوق) و رضایت شغلی، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. به عبارتی دیگر، هرچه میزان اعتماد کارکنان به سرپرست (مافوقشان) افزایش یابد، رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش مییابد.
کارملی(2003) در تحقیقی با عنوان « رابطه حقوق و دستمزد با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کاری کارمندان شرکت» برروی نمونه ای 452 نفری از کارکنان بخشهای مختلف یک شرکت خصوصی در ونزوئلا به شیوبه پیمایشی نشان داده است که مدیران ارشد با حقوق بالاتر، رضایت بیشتری نسبت به شغلشان دارند.

بوسر(2003) در تحقیقی با عنوان «رابطه بین سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن و عملکرد زمینهای به مثابهی فاکتورهای تأثیرپذیر از رضایت شغلی» نشان داده است که سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن شامل اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی با رضایت شغلی معملمان ارتباط معناداری دارد. نتایج حاکی از آن است که هر چه میزان سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، عملکرد شغلی معلمان نیز افزایش مییابد.
دانگ و هاوارد(2006) در مطالعهای با عنوان « رابطه سبک رهبری مدیران و رضایت شغلی کارکنان ادره ورزش» بر روی نمونه ای 568 نفری از کارکنان و مدیران اداره ورزش در سوئد به شیوه پیمایشی نشان دادهاند بین سبک رهبری آمرانه با رضایت شغلی کارکنان رابطه منفی معنادار وجود دارد اما بین سبک رهبری آزادمنشانه و سبک رهبری تلفیقی با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین رضایت شغلی در بین زنان بیشتر از مردان گزارش شده است.
سای(2006) نیز در پژوهشی با عنوان « میزان تحصیلات و عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و احساس خودکارآمدی» به شیوه پیمایشی دریافت که تحصیلات بالاتر با تعهد سازمانی رابطه منفی معنادار و با احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی رابطه مثبت معناداری دارد. همچنین بین سن کارکنان و میزان تعهد سازمانی رابطه منفی وجود دارد. نتایج نشان داد که کارکنان زن و مرد در میزان رضایت شغلی تفاوت معنیداری با هم دارند بدی صورت که مردان در مقایسه با زنان از شغل خود رضایت بیشتری دارند.
دمیر(2008) تحقیقی با عنوان « تعیین میزان رضایت شغلی پرستاران درجه دار در بیمارستانهای نظامی ترکیه» انجام داده است. این تحقیق به شیوه پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد. ابزار جمع اوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه رضایت شغلی(JDI) بوده است. محقق، 200 آزمودنی را از میان کلیه پرستاران مشغول به کار در بیمارستانهای نظامی ترکیه در سال 2002 به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب کرده است. نتایج نشان داد که رضایت شغلی در میان پرستاران مشغول به کار در بیمارستانهای نظامی بر حسب گروه های مختلف و سابقه شغلی متفاوت است؛ همچنین رضایت شغلی با تعداد فرزندان و شیفت کاری رابطه منفی و با تحصیلات و سابقه کاری رابطه مثبت معنادار دارد.
سیرواستاوا(2010) پژوهشی تحت عنوان « رضایت شغلی، اضطراب شغلی و ویژگیهای شخصیتی افسران پلیس هند» انجام داده است. این تحقیق توصیفی پمایشی از نوع همبستگی بوده و جامعه اماری تحقیق شامل کلیه افسران پلیس هند در سال 2010 میباشد که تعداد 300 افسر پلیس به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که این افسران اضطراب شغلی پایین و رضایت شغلی بالایی دارند. این افراد بیشتر محیطهای نظامی را ترجیح میداند و متغیرهای شخصیتی افراد درون یک سازمان به طور زیادی رضایت شغلی و اضطراب شغلی افسران را تحت تأثیر قرار میداد. علاوه بر این نتایج مطالعات سیرواستاوا که بر رابطه بین رضایت شغلی و سلامت روان صحه میگذارد، حاکی از آن است که ویژگیهای شخصیتی زیادی بر رضایت شغلی و سازگاری افراد پلیس دارد.
گولریوز، گانی، میسکی و آسان(2009) پژوهشی با عنوان « تأثیر متغیرهای دموگرافیک و ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران» که به شیوه پیمایشی انجام شد به این نتیجه رسیدند که متغیر سن با میزان رضایت شغلی رابطه معناداری ندارد. تعهد سازمانی و رضایت شغلی برحسب جنسیت متفاوت است بدین صورت که میانگین نمره متغیرهای تعهد سازمانی و رضایت شغلی در زنان بیشتر از مردان است. همچنین بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت معناداری مشاهده شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لرد نگلو(2008) پژوهشی که با عنوان «ارزیابی روابط بین عملکرد شغلی، کارایی مدیریت، تعهد و رضایت شغلی در آموزش و پرورش» انجام داده است، ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه بوده است. نایج نشان داد که تعهد سازمانی با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد، بین کارایی مدیریت و رضایت شغلی نیز رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین عملکرد شغلی با کارایی مدیریت رابطه مثبت معناداری مشاهده شده است. نتایج همچنین نشان داد که سابقه شغلی در افزایش میزان رضایت شغلی مؤثر است.
کوچر(2012) مطالعه ای با عنوان « بررسی صفات شخصیت و رضایت شغلی و حجم کاری ماموران پلیس برلین» به این نتیجه رسید که تیپ شخصیتی برون گرا در مقایسه با درونگراها، رضایت بیشتری از شغل خود دارند، همچنین با افزایش حجم کاری ماموران، میزان رضایت شغلی آنان کاهش مییابد. نتایج نشان داد که بین سابقه کاری با رضایت شغلی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
هاردمن(2007) پژوهشی با عنوان « بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران پلیس در نیویورک » انجام داده است. این پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه و به شیوه پیمایشی صورت گرفته است. محقق پس از آزمون فرضیات به این نتیجه رسیده است که رضایت شغلی افسران پلیس تابعی از میزان مورد علاقه بودن شغل، میزان تناسب تحصیلات و تخصص با شغل، تناسب میان درجه و جایگاه شغلی فرد در مقایسه با همگنان خود و فضای روانی حاکم بر سازمان محل خدمت فرد است. در این مطالعه، افراد دارای تحصیلات کمتر از لیسانس و افسران جزء، کمترین رضایت شغلی را ابراز کردند.
2-4-3- نقد و بررسی پیشینه مطالعاتی
نقطه قوت پیشینه مطالعاتی چه تحقیقات داخلی و چه تحقیقات خارجی آن است که مطالعات پیمایشی بیشتری نسبت به مطالعات کیفی صورت گرفته است.
نقطه ضعف مطالعات خارجی و داخلی آن است که علی رغم توجه به عوامل اجتماعی در بررسی رضایت شغلی کارکنان، عوامل روانشناختی، شخصیتی و فردی را در میزان رضایت شغلی بیشتر مورد بررسی قرار دادهاند و این امر باعث شده تعداد تحقیقاتی که از نگاه جامعهشناختی به بررسی این موضوع پرداختهاند در مقایسه با مطالعاتی که از منظر روانشناسی به رضایت شغلی کارکنان پرداختهاند، کمتر باشد.
یکی از نقاط قوت در تحقیقات خارجی استفاده از پرسشنامه واحد جهت سنجش متغیر رضایت شغلی بوده است، امری که در تحقیقات داخلی به عنوان یک ضعف شناخته شده و غالباً از پرسشنامههای استاندارد اما متفاوت و یا پرسشنامههای محقق ساخته استفاده کردهاند.
یکی از نقاط ضعف مطالعات داخلی آن است که علی رغم اینکه در برخی از تحقیقات از منظر جامعهشناسی به عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان توجه شده است اما از پرسشنامه رضایت شغلی JDI که یک پرسشنامه روانشناختی بوده است، بهره گرفته اند که این امر موجب عدم بررسی همه ابعاد و جوانب مفهوم رضایت شغلی از منظر جامعهشناسی میگردد.
2-5- چارچوب نظری
با توجه به مبانی نظری و مطالعات انجام شده در این زمینه می توان مهم ترین نظریات مرتبط جهت تبیین رضایت شغلی کارکنان را مطرح نمود. در این تحقیق چارچوب نظری جهت تبیین این مسئله از نظریات مختلفی که در زیر به شرح آنها می پردازیم :
2-5-1- گیدنز
آنتونی گیدنز اعتماد را به مفهوم انتظار برآوردن شدن چشم داشت ها د ر مورد رویدادهای احتمالی دانسته است گیدنز ریشه اعتماد را در اطمینان به اشخاص درستکار و معتبر مربوط میداند که به طور معمول از نخستین تجربیات کودک حاصل شده است. به نظر وی، «در صورت عدم وجود اعتماد، کنشافراد مبتنی بر رویکردهای بدگمانی یا خودداری می باشد» (گیدنز، 1377: 119). به اعتقاد گیدنز، بر خلاف جوامع سنتی، در جوامع صنعتی و پیشرفته اعتماد به علائم و نشانه ها و همچنین، اعتماد به دانش تخصصی ایجاد می گردد و پدیده از جاکندگی یا انتزاع بخشی اتفاق می افتد. امروزه مردم به دنبال علائم و نشانه ها هستند. در واقع، محلیت از بین رفته است و امور حالت انتزاعی پیدا کرده اند و اعتماد به انتزاعات تقویت شده است. گیدنز در این ارتباط به پول و نقش آن در جهان مدرن اشاره می کند و معتقد است که پول هیچ هستی ذاتی ندارد، اعتبار پول از خود پول نیست، بلکه ناشی از اعتماد مردم به یک امر انتزاعی است، اعتماد به یک رشته نمادها و سمبل هاست (امیرکافی، 1380: 11-12).
2-5-2- کاکس
کاکس، با تأکید بر عامل اعتماد به عنوان شاخص ملی اجتماعی در هر جامعه ای این نکته را یادآور می شود که «در صورت وجود اعتماد در میان افراد [جامعه]، ارتباط اعضای خانواده، دوستان و همسایگان، همکاران، بیماران، مراقبان بهداشت، هم گروه ها و اجتماعات، مؤثرتر می شود. در صورتی که فقدان اعتماد، با عدم پیروی از قوانین، رفتار ضد اجتماعی، خودکشی، خشونت و سایر مشکلات اجتماعی همراه خواهد بود». کاکس معتقد است که «بسیار مشکل است که جماعتی را بدون آنکه اعتمادشان را جلب کرده باشیم، بتوانیم متقاعد کنیم که سبک زندگی سالم تری در پیش گیرند. از این رو، گسترش شعاع اعتماد و همکاری یک جامعه، غنای سرمایه اجتماعی و به تبع آن، کاهش اختلالات و نابسامانی های روانی و اجتماعی را در پی خواهد داشت» (بهزاد، 1381: 50).
2-5-3- نظریه انصاف
این نظریه نیز که توسط گرونبرگ (1976) بیان شده، براساس مفهوم دریافت پاداشی که عادلانه برای تلاش انجام شده استوار است. از آنجا که شاغلان دائماً خود را با دیگران مقایسه میکنند، اگر متوجه شوند که از همکاران خود کمتر دریافت میکنند احساس نارضایتی میکنند. وقتی تعارضی در ادراک فرد از تلاش و پاداش در مقایسه با دیگران باشد، شاغلان تلاش کمتری کرده و کارایی کمتری خواهند داشت.
2-5-4- نظریه گروه های مرجع
این نظریه جنبههای نظریه انصاف را با اهمیت درک گروهی که فرد با آنها ارتباط دارد تلفیق میکند (گرونبرگ، 2005). این نظریه فرض میکند که چون افراد خود را با سایرین مقایسه میکنند تا تعیین کنند که با آنها به انصاف رفتار