میشود. بنابراین، آگاهی از گروه مرجع درک رضایت شغلی شاغلان را تسهیل میکند.

2-5-5- وروم
نظریه انتظار وروم (1964)، فرض را بر این مبنا قرار میدهد که متغیرهای شخصی و موقعیتی با هم تلیق میشوند تا رضایت کارگر (شاغل) را از شغل ایجاد کنند. انتظارات براساس استنباط فرد است، به این صورت که کوشش منجر به کار خوب و کار خوب منجر به پاداش خواهد شد. تفاوت میان آنچه شاغلان انجام میدهند و پاداش دریافت میکنند با آنچه که انتظار دریافت دارند گاهی ناممکن است.
2-5-6- ویس و همکاران (1967)
نظریه تعدیل (سازگاری) بر این اصل استوار است که نتایج سازگاری شاغلان میتواند به وسیله کنش متقابل میان شخصیت فرد و محیط کار توضیح داده شود. آنها اظهار میدارند که سازگاری کاری به میزان توانایی فردی با تواناییهای مورد نیاز برای انجام بستگی دارد. به عبارت دیگر، تا چه حدی نیازهای فردی با نیرویی که در محیط کار در دسترس است منطبق است. به علاوه، ویس و همکاران متذکر میشوند که رضایت مندی و رضایت نشانه های قابل اندازهگیری با کار هستند و میتوانند به طور مستقل از یکدیگر اندازهگیری شوند (کلدی و عسگری، 1389: 107).
جدول2-1: نحوه استخراج متغیرهای تحقیق
نام متغیر
نظریه/ اندیشمند
رضایت شغلی
وروم/ گروه مرجع/ انصاف/ ویس/ تفاوت فردی
اعتماد به سازمان
کاکس/ فردینبرگ/ گیدنز / نظریه انصاف
اعتماد به مافوق (سرپرست)

کاکس/فردینبرگ/ گروه مرجع/ نظریه انصاف/گیدنز
مشارکت اجتماعی
فردینبرگ/کاکس
سرمایه اجتماعی
کاکس / گیدنز
سابقه شغلی
تفاوت فردی/وروم
2-6- مدل مفهومی پژوهش
همگرایی بین متغیرهای مورد بررسی را می توان در این پژوهش در یک مدل نظری نمایش داد. «مدل» مفهومی دستگاهی است متشکل از مفاهیم ، فرضیه ها و شاخصها که کار انتخاب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل می کند وسیستماتیک می‌باشد (احمدی،1386 :69).به عبارت دیگر، مدل مفهومی از مفاهیم و فرضیه هایی تشکیل شده است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و مجموعا چارچوب تحلیلی منسجمی را تشکیل می دهد (پور یوسفی ، 1386). مدل به عنوان شکلی ساده و تجریدی از یک شیئی، ما را به جای روبرو شدن با دنیای پیچیده واقعی، با دنیایی سادهتر و شامل اجزاء و مؤلفههایی که از نظر بررسی ما مورد توجه هستند، روبرو میکند. مدل مفهومی، یک روش برای شناخت یک شیئی ناشناخته این است که آن را در شباهت با چیز دیگری در نظر بگیریم ( قراخانی بهار ، 1390 : 26).
مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی
اعتماد به همکاران

رضایت شغلی
رضایت شغلی

سرمایه اجتماعی
اعتماد به سازمان

سن
جنس
سابقه شغلی
تحصیلات

2-7- فرضیه های پژوهش
2-7-1- به نظر میرسد بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد.
2-7-2- به نظر میرسد بین اعتماد به سازمان و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد.
2-7-3- به نظر میرسد بین اعتماد به مافوق (سرپرست) و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد.
2-7-4- به نظر میرسد بین مشارکت اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-7-5- به نظر میرسد بین سن و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد.
2-7-6- به نظر میرسد بین جنسیت و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد.
2-7-7- به نظر میرسد بین سابقه شغلی و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد.
2-7-8- به نظر میرسد بین میزان تحصیلات و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد.
2- 8- جمع بندی فصل
با توجه به ماهیت موضوع پژوهش حاضر، رابطه ی بین متغیرها با مبانی نظری گسترده مورد بحث قرار گرفته که هر کدام به طور مجزا موضوع تحقیقات بسیار گسترده ای بودند. بنابراین در ابتدا باید مبانی نظری هریک به طو جداگانه می آمد تا معلوم شود مقصود اصلی ما از هریک از این متغیرها چه بوده است و از کدام نظریه پرداز و یا استناد به کدام تحقیقات پیشین انجام گرفته، بوده است. لذا به این منظور در بخش اول و دوم فصل دیدگاه های نظریه پردازان مختلف آورده شد. در بخش سوم پیشینه های داخلی و خارجی همسو با موضوع تحقیق حاضر، آورده شد. آن چه کاملا مشهود است، ضعف پیشینه در داخل و خارج از ایران است، که به نظر می رسد در این زمینه کمتر به عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان اشاره شده است و بیشتر به عوامل روانشناختی پرداخته شده است. اما محدودیت و چالش اصلی پژوهش در بخش چارچوب نظری منتخب بود. در بین تمامی تحقیقاتی که در زمینه انجام شده است ، ضعف چارچوب نظری وجود داشت. بنابراین با انتخاب نظریه های مختلفی چارچوب نظری پژوهش تعیین گردید. به نظر می رسد که یکی از نقاط عطف پژوهش حاظر همین چارچوب نظری تلفیقی است که کمتر در تحقیقات پیشین مورد توجه و مداقه قرار گرفته است. نظریه هایی که هریک از گوشه ای از تبیین تئوریک رضایت شغلی کارکنان را به دوش می کشند. در نهایت فصل دوم، با بیان فرضیه ها و ارائه مدل مفهومی تحقیق پایان می پذیرد.
فصل سوم
«روش شناسی پژوهش»
3- 1- مقدمه
این فصل از تحقیق حاضر به دو بخش تقسیم می شود؛ در بخش اول به معرفی«روش تحقیق» و ویژگی های آن، معرفی ابزار گردآوری اطلاعات»، «شیوه جمع آوری اطلاعات» ، «واحد تحلیل»، «جمعیت آماری» ، «شیوه ی نمونه گیری» و «تعیین حجم نمونه»، «تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری» همراه با «نحوه پردازش اطلاعات » پرداخته میشود و در بخش دوم ، «تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق» ارائه خواهد گردید.
3- 2- روش تحقیق
اساسی ترین عامل اعتبار علمی پس از موضوع علم روش بررسی است(ازکیا و دربان آستانه ،1382 : 35). روش، شیوه ی پیش رفتن به سوی یک هدف است(کیوی و کامپنهود،1389 : 11). انتخاب روش بستگی به هدفها، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. در علوم اجتماعی، اکثر روش های تحقیق گرایش به کمی کردن یافته های تحقیق دارند که از آن جمله می توان به تحقیقات آزمایشی، پیمایشی و بسیاری از تحقیقات اسنادی اشاره کرد (ازکیا و دربان آستانه ،1382 : 296 ). تحقیق پیمایشی عام ترین نوع تحقیق اجتماعی است. تحقیق پیمایشی روشی است برای گردآوری داده ها که در آن از گروه های معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش های مشخص (که برای همه ی افراد یکسان است) پاسخ دهند (بیکر،1385 :179). در واقع، هدف تحقیق پیمایشی ان است تا با مقایسه دقیق ویژگی های مختلف موردها به استنباط علی (مثلا تاثیر طبقه بر رای دهی) نائل آید(دواس،1386 :15 ). روش پژوهش حاضر کمی است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است.

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه رایگان با موضوع پست های سازمانی-دانلود کامل پایان نامه

3- 3- معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانهای و پیمایشی استفاده شده است مطالعات و بررسی های لازم درباره ی مبانی نظری تحقیق، ادبیات موضوعی تحقیق، سوابق مساله و موضوع تحقیق با بهره گرفتن از روش های کتابخانه ای و مطالعهی منابع، پایان نامه ها و تحقیقات مرتبط با موضوع و پایگاه های اینترنتی استفاده شده است. همچنین، از آنجا که، پرسشنامه رایج ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است(دواس،1386 :14). در پژوهش حاضر، برای سنجش متغیرها، جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم و بررسی فرضیه ها از پرسشنامه کتبی استفاده شده و گویه های آن براساس پایه های نظری و تعاریف مفهومی تدوین یافته است، زیرا این روش با وضعیت و شرایط جامعه آماری تحقیق مناسب تشخیص داده شده و ضمن داشتن دقت بالا، امکان بررسی تمام متغیرهای مورد نظر را فراهم می نمود. در واقع این روش به ما اجازه می دهد تا درباره جمعیت آماری، اطلاعات یکنواختی به دست آوریم و امکان مقایسه و مشاهده درست متغیرها را داشته باشیم.در طرح پرسشنامه ،بعضی از متغیرها هم چون سن و جنس و … وجود دارند که با طرح یک سوال قابل دستیابی بوده است ولی ماهیت بیشتر متغیرها طوری است که با یک گویه قابل سنجش نمی باشند، به عبارت دیگر متغیرهای ترکیبی هستند. بنابراین برای دقت بیشتر، از چنین گویه هایی برای سنجش یک متغیر استفاده شده است. تنظیم پرسشنامه به گونه ای است که با پرسش نامه درباره مشخصات فردی شروع، ولی با شاخص های هر متغیر ادامه پیدا کرده و سعی شده است به منظور استخراج بهتر نتایج، بیشتر از سوالات با طیف لیکرت استفاده شود.

3- 4- واحد تحلیل
واحد تحلیل واحدی است که اطلاعات از آن گردآوری می شود؛واحدی است که خصوصیات آن را توصیف می کنیم(دواس،1386 :41). عموما در اکثر تحقیقات موردهای تحقیق از افراد تشکیل می شوند. با این حال موردهای تحقیق منحصر به افراد نبوده گروه ها، برنامه ها،سازمان ها، اجتماعات بزرگ (ملت ها، کشورها)، مصنوعات نیز مورد تحقیق قرار می گیرند. این موردهای تحقیق واحدهای تحلیل اند. مجموعه ای ا ز چیزها که مورد مطالعه قرار می گیرند (بیکر،1385 :58 -57 ). در علوم اجتماعی، موردهای تحقیق معمولا افراد جامعه هستند اما مورد تحقیق منحصر به افراد نیست (ازکیا و دربان آستانه ،1382 :134 ).
از آنجا که واحد تحلیل در هر مطالعه ای با توجه به موضوع تحقیق و سوالاتی که در این ارتباط مطرح می شوند، مشخص کمی گردد، واحد تحلیل در پژوهش حاضر فرد می باشد.
3- 5- جمعیت آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعهی آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت های) متغیرهای واحدهای آن به مطالعه بپردازد، سرمد و بازرگان و حجازی،1387 :177). جامعه آماری همان جامعه ی اصلی است که از آن نمونه ای پایا یا معرف به دست آمده باشد(ساروخانی،1387 :157). درواقع تمام اعضای گروه جمعیت خوانده می شود (دواس ،1386 :67).
جامعه آماری در این تحقیق، جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان اهواز تشکیل میدهند که بنابر آمار اخذ شده از 823 نفر میباشد.
3- 6- شیوه نمونه گیری
نمونه مجموعهی منتخبی از عناصر (یا واحدها) است که ازکل عناصر جامعه آماری برگرفته شده است(بیکر،1385 :149). به عبارت دیگر،نمونه عبارت از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک دوره یا جامعه آماری بزرگتر انتخاب می شود،به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت،گروه یا جامعه ی بزرگتر باشد.(نادری و سیف نراقی، 1385 :163 ). نمونه گیری به روش های منظم انتخاب اطلاق می شود. در پیمایش ، نمونه گیری روش هایی است برای انتخاب پاسخگویان دلیل نمونه گیری بسط معرف بودن موردهای تحقیق است (بیکر،1385 : 139).
نمونه گیری به دو نوع کلی تقسیم می شود : نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی. نمونه گیری احتمالی نمونه گیری ای است که در آن هر فرد جمعیت شانس(احتمال)برابری با دست کم معینی برای انتخاب شدن دارد، در حالی که در نمونه گیری غیر احتمالی پاره ای از افراد شانس بیشتر ولی نامعینی برای انتخاب شدن دارند (دواس،1386 :67 ).
در این پژوهش، از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای که یکی از انواع نمونه گیری های احتمالی است، استفاده شده است. مهم ترین نکته در مورد نمونه گیری خوشه ای این است که در آغاز لزومی به فهرست تمام عناصری که واحدهای نمونه گیری نهایی را تشکیل می دهند، نیست. بلکه فقط باید فهرست تمام خوشه ها را تهیه کرد(بیکر،1385 :157). در این تفکیک کسب نمونه نهایی متضمن انتخاب چند نمونه مختلف است و به گونه ای انجام می شود که هزینه ی مصاحبه نهایی به حداقل برسد. کار اصلی این است که ابتدا از میان مناطق بزرگ نمونهگیری می شود ورفتهرفته از هر منطقهای بزرگ مناطق کوچکتری نمونه گیری میشوند(دواس،1386 : 4 ).نکته اصلی در نمونه گیری چند مرحله ای تعداد خوشه هایی (خواه حوزه ، بلوک یا خانوار) است که در هر مرحله باید نمونه گیری شوند. با توجه به حجم نمونه ی نهایی رابطه ی مستقیمی وجود دارد. بنابراین اگر فقط یک حوزه انتخاب گردد عملا می توان تمام بلوک های آن را انتخاب کرد یا اگر در مجموع تعداد معدودی بلوک انتخاب شود می توان تقریبا همه ی افراد آن بلوکها را به عنوان نمونه انتخاب کرد. اصل کلی به حداکثر رساندن تعداد خوشه های اولیه ی منتخب و متعاقبا انتخاب تعداد نسبتا معدودی افراد یا واحد از هر خوشهی منتخب است. دلیل این امر، اهمیت گنجانده شدن حوزه های مختلف در نمونه است.
3- 7- تعیین حجم نمونه
مساله ای که بیشتر محققان در برنامه ریزی هر طرح پژوهشی با آن مواجه اند، اندازه یا حجم لازم برای نمونه است. هدف تحقیقات کسب اطلاعات مورد نیاز از جامعه ای است که نمونه از آن انتخاب شود(از کیا و دربان آستانه ،1382 :367). حجم نمونهی متقضی به دو عامل کلیدی بستگی دارد. درجه ی دقت مورد نظر برای نمونه و میزان تغییر در جمعیت بر حسب خصوصیات اصلی مورد مطالعه .(دواس،1386 : 78).
در این پژوهش، برای محاسبه ی حجم نمونه ی آماری لازم از فرمول کوکران استفاده شده است. حجم نمونه پس از محاسبه با بهره گرفتن از فرمول کوکران، با توجه به خطای اندازه گیری 05/0 و سطح اطمینان 95/0 همیشه با آماره مجذور کای برای یک درجه ای آزادی، 263نفر می باشد.

این مطلب را هم بخوانید :
منبع مقاله با موضوع ویژگیهای شخصیت

n= 263
N= 823
p = نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
d = درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
p =0.5
q =0.5
z= 1.96
3- 8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
می توان گفت، شاخص ها، اساس تحقیق اند. بدون آنها امکان سنجش وجود ندارد. مقیاس یا شاخص عموما بیانگر مفهوم یا سازهی پیچیدهی واحدی است که از ترکیب چند معرف در یک اندازه ی مرکب مشترک درست شده است. دلیل کابرد گسترده ی مقیاس ها و شاخص ها در علوم اجتماعی این است که بسیاری از مفاهیم مورد تحقیق را نمی توان فقط با یک معرف مطالعه کرد.(بیکر ،1385 :111).شاخص رشته ای از پرسش هاست که با هم مطرح می شوند، چه تصور می شود رشته منتخبی از معرف ها به طور مناسب و جامع تری مفهوم مورد نظر را می سنجد تا یک معرف واحد.در پیمایش طرح یک رشته سوال بهتر از یک پرسش واحد مفهوم مورد بررسی را عملیاتی می کند.خلاصه شاخص ترکیبی است از معرف های ابعاد مختلف مفهومی معین در کلیتی معین چند بعدی (بیکر،1385 :115). در این بخش از فصل حاضر، تعاریف مفهومی و و عملیاتی متغیرهای تحقیق آورده شده است.

3- 9- تعیین روایی و پایایی
3- 9- 1- روایی (اعتبار)
بعد از تهیه معرف ها باید اطمینان حاصل کنیم آن ها همان مفهومی را می سنجند که ما می خواهیم اندازه گیری کنیم. این همان روایی (اعتبار) است(دواس،1386 :61). اعتبار سنجش بر تطابق با معرف های تجربی سنجش آن بستگی دارد (بیکر ،1385 :86). در این پژوهش،با توجه به اهمیت حصول اطمینان از وسیله جمع آوری اطلاعات که پرسشنامه می باشد،از روایی محتوای پرسشنامه اطمینان حاصل شده . « روایی محتوا به این معناست که ابزاراندازه گیری ،کلیه خصوصیات مفهومی را که شما می خواهید اندازه بگیرید در بر دارد.در این میان اعتبار صوری یکی از انواع روایی است (بیکر، 1385 :120). منظور اینست که بعد از طراحی و ساختن ابزار اندازه‌گیری به داوران (متخصصان) و صاحب نظران مراجعه می‌کنیم تا صحت، درستی و همخوانی ابزار تحقیق از منظرآنان برآورد شود (دواس،1386 :72). در این تحقیق ، برای روایی قابل قبول ، طی جلسات متعدد با کمک استاد راهنما و مشاور به انتخاب معتبرترین شاخص های گردآوری شده از بین شاخص های موجود در پرسش نامه ، و اطمینان از اعتبار صوری آن از ضابطه هایی چون نظرخواهی از دیگر کارشناسان و استادان متخصص نیز استفاده شد. در نهایت اکثریت داوران ، ابزار اندازه گیری را برای این کار مناسب تشخیص داده و آن را سنجه ای معتبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *