به حساب آورند.
3- 9- 2- پایایی
بعد از تهیه معرف ها همچنین باید مطمئن گردیم که می توانیم به پاسخ هایی که مردم به پرسش های ما داده اند اعتماد کنیم. پرسشی که مردم امروز به گونه ای و فردا به گونه ای دیگر به آن پاسخ دهند پرسش فایده ای است(این همان مساله پایایی است).(دواس،1386 :61). پایایی عبارت است از میزان همسانی نتایج سنجش مکرر (بیکر،1385 :92). درواقع پایایی یا قابلیت اعتماد به این خصوصیت اطلاعات دلالت می کند که، اگر کسی غیر از محقق با همان ضوابط و وسیله، اطلاعات را جمع آوری کند، به همان نتایج قبلی خواهد رسید. در این پژوهش، به طور منظم سنجش پایایی ، از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
3- 9- 2- 1- محاسبه آلفای کرونباخ
رایج ترین روش برای تعیین پایایی پرسشنامه، آلفای کرونباخ می باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری مخصوصا پرسشنامه مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار آلفای کرونباخ را با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه می کنند:

که دراین روابط k تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون
واریانس سوال i ام، (واریانس زیر آزمون i ام
واریانس مجموع کلی سوالات (واریانس کل آزمون )
در این تحقیق، پس از تهیه و تدوین شاخص ها و طراحی صورت اولیه ی پرسشنامه، مطالعه ای مقدماتی انجام گرفت. هدف این مطالعه مقدماتی، تعیین میزان پایایی پرسش نامه تحقیق بود. این مطالعه مقدماتی، روی یک نمونه 40 نفری از کارکنان اداره امور مالیاتی به اجرا در آمد و بعد استخراج، نمرات مربوط به هر پرسش نامه و وارد نموندن آن ها در spss از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای محاسبه شدهی مربوط به هر متغیر در جدول زیر آمده است.

جدول 3-1 : ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای مختلف تحقیق
نام متغیر
آلفای کرونباخ
اعتماد به سازمان
84/0
اعتماد به مافوق (سرپرست)
85/0
رضایت شغلی
81/0
سرمایه اجتماعی
72/0
مشارکت اجتماعی
79/0
براساس جدول فوق ، از آنجا که مقدار آلفای کرونباخ مربوط به هر کدام از متغیرها در سطح قابل قبولی است، نشان دهنده ی این است که همه متغیرها از پایایی لازم برخوردارند.
3- 10- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش، از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است و برای پردازش اطلاعات از نرم افزاری آماری spss18 استفاده گردیده است. در آمار توصیفی، میانگین ، انحراف استاندارد، فراوانی استفاده می شود. کار آمار استنباطی نشان دادن این نکته است که آیا الگوهای توصیف شده در نمونه ی کاربردی در مورد جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده است. قدرت تعمیم دارند یا نه ؟(دواس،1381 :137 و 138 ). در این پژوهش، آمارهای توصیفی همچون فراوانی مطلق،میانگین،انحراف معیار، حداقل و حداکثر و در آمار استنباطی از آمارهای ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون t،آزمون f،ضریب هبستگی تفکیکی، رگرسیون و … استفاده شده است.
3- 11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای جمعیت شناختی
اغلب تحلیل گران اجتماعی، بر تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر پدیده های اجتماعی اشاره کرده اند. در این تحقیق نیز، رابطه ی بین تعدادی از این متغیرهای زمینه ای با متغیر وابسته سنجیده شده است.

3-11-1- سن
منظور، تعداد سالهایی است که فرد تاکنون گذرانده است.
3-11- 2- جنسیت
در این تحقیق هریک از پاسخگویان را یکی از دو جنس زن و مرد تشکیل می دهند.
3-11-3- تحصیلات
در پژوهش حاضر، تحصیلات به 5 دسته شامل ؛ دیپلم و پایینتر ، فوق دیپلم، لیسانس ، فوق لیسانس، دکتری تقسیم بندی شده است.
3- 12- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای جمعیت شناختی
3-12-1- مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی را در واقع فرایندسازمان یافته ای می توان به شمار آورد که از سوی افراد جامعه به صورت آگاهانه ، داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن هدف های معین و مشخص به منظور سهیم شدن در منابع ارزشمند مختلف انجام می گیرد . نحوه عینی چنین مشارکتی حضور در جشن ها و مراسم مذهبی و اجتماعی است که فرد از طریق آن کنش مشارکتی از خود بروز می کند.(مروت،6:1390)گویه های مربوط به سنجش متغیر مشارکت اجتماعی در جدول زیر آورده شده است.

جدول 3-2 :گویه های سنجش متغیر مشارکت اجتماعی
گویه ها
متغیرمشارکت اجتماعی
– شرکت در تصمیمگیریهای محله
– شرکت در راهپیمایی
– بازدید از نمایشگاههای مختلف
– شرکت در رویدادهای اجتماعی (مانند: مراسم عزادری، جشنها و…)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– باشگاه ورزشی
– شرکت در انتخاب و رای گیریها
– انجمن اولیا و مربیان
– بسیج
– انجمن علمی و فرهنگی
– شرکت درگروههای آموزشی
باتوجه به جدول بالا ، برای سنجش متغیر مشارکت اجتماعی ، از ده گویه استفاده شده است. که براساس طیف لیکرت به صورت :« همیشه، اکثر اوقات، گاهی اوقات، به ندرت، هیچ وقت »، درجه بندی شده است. که این ضریب پایایی این گویه ها، در تحقیق دکتر عباسی و قادری در سال 1388، 79/0 به دست آمده است.
3-12-2- سرمایه اجتماعی
در این پژوهش ، به تمام عواید و منابعی که مجموعه افراد از قبل موقعیت اجتماعی و عضویت و ارتباط تنگانگ خود با انواع شبکه ها ، نهادها و سازمان ها به دست می آورند، سرمایه اجتماعی اطلاق می شود. (غفاری ، 1387 :14). گویه های مربوط به سنجش متغیر سرمایه اجتماعی در جدول زیر آورده شده است.

جدول 3-3 :گویه های سنجش متغیر سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی
گویه ها
تا چه اندازه موارد زیر برای شما اتفاق میافتد؟
– با دوستانم رفت و آمد خانوادگی هم دارم.
– با فامیل های نزدیکم رفت و آمد خانوادگی دارم.
– از مشارکت در فعالیت های جمعی احساس لذت می برم.
– دوستانی از سایر اقوام و زبان ها دارم.
– برای فامیل شدن، قوم و زبان افراد برایم مهم نیست.
– در انجمن های محلی (انجمن اسلامی ، انجمن های خیریه و …)عضو هستم.
– اخبار جامعه را از طریق شبکه های خبری پیگیری می کنم.
باتوجه به جدول فوق، برای سنجش متغیر سرمایه اجتماعی ، از 7 گویه استفاده شده است. که براساس طیف لیکرت به صورت « خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم »، درجه بندی شده است. که ضریب پایایی این گویه ها، در تحقیق زارع و همکاران در سال 1391، معادل 79/0 به دست آمده است.
3-12-3- اعتماد به مافوق (سرپرست)
رهبران به کارکنان اعتماد میکنند تا کار سازمان انجام داده شود و رهبران باید گفتارشان همسان با کردارشان میباشد (مارتین، 2006: 757). شاو اعتماد به مافوق را اعتماد به اعتقاد داشتن به دیگران مهمی تعریف میکند، زیرا برای رسیدن به خواستههای خود وابسته به دیگران هستیم (به نقل از پناهی، 1387). در جدول زیر، گویه های سنجش متغیر اعتماد به مافوق (سرپرست) آورده شده است.

جدول 3-4:گویه های سنجش متغیر اعتماد به مافوق (سرپرست)
متغیر اعتماد به مافوق
گویه ها
تا چه اندازه با جملات زیر، موافق یا مخالف هستید؟
– مدیر پیوسته بدنیال بهبود عملکرد خود است و سعی میکند مسئولیت خود را به بهترین نحو انجام دهد.
– مدیر فردی منصف است که با کارکنان رفتار یکسان داشته و تبعیضی میان آنها قائل نمیشود.
– مدیر به عنوان یک فرد ناموفق در انجام امور شناخته شده است.
– فکر میکنم در سازمان ما احترام متقابل بین مدیر و کارکنان وجود دارد.
– ارضاء نیازهای فردی و عاطفی کارکنان از اولویتهای مدیر من است.
– مدیر فردی است که فرصتهای سازمانی و اولویتهای کاری را به خوبی درک کرده و میشناسد.
– از خصوصیات بارز او صداقت و درستی است.
– هنگام بروز مشکلات شخصی غیرکاری) آنچه در توان دارد برای رفع مشکل به کار میبندد.
– فکر میکنم ایراداتی که از کار من میگیرد مغرضانه است و صلاحیت لازم را برای ارزیابی کارم را ندارد.
– من به توانمندیها و صلاحیت مدیر خود اعتماد دارم..

برای سنجش متغیر اعتماد به مافوق، از 10گویه استفاده شده است که ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ در تحقیق آقاجانی و میرنظامی(1388) برابر با 73/0 بدست آمده است. در این تحقیق نیز، گویه های این متغیر با اقتباس از پژوهش مذکور ، مورد استفاده قرار گرفته است. هرکدام از گویه ها بر روی طیف پنج درجهای لیکرت به صورت « خیلی زیاد، زیاد، تا حدودی، کم، خیلی کم» تنظیم شده اند.
3-12-4- اعتماد به سازمان
فرض بر این است که اعتماد تا حدی شناختی بوده و بر تجربیات گذشته بنا شدهاند. در این صورت احتمالاً نگرش افراد نسبت به دیگران شامل عقاید آنها به میزان اعتماد آنهاست که خود مبتنی بر تجربیات گذشته، دانش آنها و تعاملات بین آنها میباشد ( محمدی، 1386). سازمانها در جستجوی راه های جدیدی برای ارتقای مشارکت بین کارکنان و افزایش بهرهوری آنان، در پی شکل گیری اعتماد و چگونگی تقویت و واقعیسازی آن توجه دارند و سعی دارند (پناهی، 1387). در جدول زیر، گویه های مربوط به متغیر اعتماد به سازمان آورده شده است.
جدول 3-6 :گویه های سنجش متغیر اعتماد به سازمان
اعتماد به سازمان
گویه ها
تا چه اندازه با جملات زیر موافق هستید؟
– همانطور که به این سازمان وابسته هستم به سادگی میتوان به سازمانی دیگر نیز وابسته شوم.
– احساس اینکه عضوی از خانواده سازمان هستم را نمینمایم.
– برایم خیلی دشوار است هم اکنون شعل خود را ترک نمایم حتی اگر میل به این کار داشته باشم.
– من این ارزش اعتقادی را آموختم که به سازمانم وفادار باشم.
– اگر پیشنهاد دیگری برای شغل بهتر در سازمانی دیگر وجود داشت، سازمانم را ترک نمیکردم.
– در شرایط فعلی ادامه کار در سازمان برایم ضروری و مطلوب است.
– وظایف و مسئولیتهای اضافی کار را بر عهده نمیگیرم.
– علاوه بر ساعت موظف کار، در سازمان میمانم تا کارم را به اتمام برسانم، حتی اگر بابت آن، حقوقی به من تعلق نمیگیرد.
– با سازمان پیوند عاطفی ندارم.
– من واقعا مشکل سازمان را مشکل خود میدانم.
این شاخص در طیف لیکرت به صورت مدرج تنظیم شده است 10گویه جهت سنجش این متغیر استفاده شده است که هر گویه دارای پاسخ «کاملاً موافقم، موافقم، تقریبا موافقم، مخالفم، کاملاً مخالفم» است که پاسخگو یکی از موارد را به دلخواه و برحسب نظر خود انتخاب می کند و در نهایت اعتماد به سازمان تعیین می شود. حائز اهمیت است که گویه های مربوط به این متغیر از تحقیق زکی (1389) اقتباس شده است که ضریب پایایی 77/0گزارش شده است.
3-13- متغیر وابسته
رضایت شغلی: منظور از رضایتمندی شغلی، یک حالت هیجانی مثبت یا خوشایند است که ناشی از ارزیابی شاغل از شغل یا تجربیات شغلی خود میباشد(لوکه، 2002). در جدول زیر، گویه های سنجش متغیر رضایت شغلی آورده شده است.
جدول 3-5:گویه های سنجش متغیر رضایت شغلی
متغیر رضایت شغلی
گویه ها
تا چه اندازه با جملات زیر، موافق یا مخالف هستید؟
– تصور میکنم در محیط شغلیام، تبعیض بسیار زیادی وجود دارد.
– با حقوقم توانایی خرید کالاهای تجملی را دارم.
– حقوقم برای مخارج ضروریام کافی است.
– ارتقای شغلی براساس عدالت سازمانی صورت میگیرد.
– محیط کار کاملا بهداشتی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *