بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بود. بدین منظور، فرضیاتی مطرح و داده‌هایی در رابطه با هر یک از متغیرها جمع آوری گردید. در این فصل اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار،) وآمار استنباطی (آزمون t استودنت، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی
همانطور که در فصل سوم بیان شد، گروه مورد مطالعه در این پژوهش 135 نفر (52 مرد، 83 زن) از بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در شهر شیراز میباشد که در محدوده سنی بین 17 تا 70 سال بوده و میانگین سنی آنها برابر با 45 سال میباشد.
4-3-آمار توصیفی و متغیرهای جمعیت شناختی
4-3-1-جنسیت در نمونه مورد مطالعه
در اینجا به بررسی فراوانی جنسیت که شامل مردان و زنان میباشد، پرداخته میشود.
جدول شماره 4-1- توزیع فراوانی نمونه مورد
مطالعه به تفکیک جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
52
5/38
زن
83
5/61

کل
135
100
شکل شماره4-1-نمودار بار چارت نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
با توجه به جدول شماره 4-1می‌توان گفت حدود 5/61 درصد از اعضای نمونه را زنان تشکیل دادهاند و 5/38 درصد از اعضا نمونه را مردان تشکیل دادند.
4-3-2-سطح تحصیلات نمونه مورد مطالعه
با توجه به اینکه جامعه تحقیق را بیماران ناهمگن سرطانی تشکیل میدهدند، حجم نمونه بدست آمده نیز از سطوح تحصیلی ابتدایی، سیکل، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر میباشند. در این جدول به بررسی فراوانی پایه‌های تحصیلی بر حسب جنسیت و بصورت کل پرداخته شده است.
جدول شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی بر حسب جنسیت
پایه تحصیلی
زن
مرد
فراوانی کل
درصد کل
ابتدایی
24
13
37
4/27
سیکل
17
6
23
0/17
دیپلم
23
17
40
6/29
فوق دیپلم و لیسانس
17
10
27
0/20
فوق لیسانس و بالاتر
2
6
8
9/5
کل
83
52
135
100
شکل شماره4-2- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی
با توجه به جدول شماره4-2- می‌توان بیان داشت که از مجموع 138 بیماران زن و مرد حاضر در نمونه مورد مطالعه 37 نفر دارای مدرک تحصیلی ابتدایی، 23 نفر سیکل، 40 نفر دیپلم، 27 نفر فوق دیپلم و لیسانس و 8 نفر نیز فوق لیسانس و بالاتر هستند. در کل باید گفت که 4/27 درصد از افراد نمونه دارای مدرک تحصیلی ابتدایی، 17 درصد سیکل، 6/29 درصد افراد در دیپلم، 20 درصد فوق دیپلم و لیسانس و 9/5 درصد فوق لیسانس و بالاتر می‌باشند. . از این بین 24 زن دارای مدرک تحصیلی ابتدایی، 17 زن سیکل، 23 زن دیپلم، 17 زن فوق دیپلم و لیسانس و 2 زن فوق لیسانس و بالاتر هستند. در مردان به ترتیب 13، 6 ، 17، 10 و 6 نفر دارای مدرک تحصیلی ابتدایی، سیکل، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر میباشند. نمای کلی افراد در شکل شماره4-3 به نمایش در آمده است.
4-4-تحلیل توصیفی یافته‌های تحقیق
جدول شماره 4-3- یافته‌های توصیفی مقیاس‌ها و زیر مقیاس‌های مورد مطالعه در گروه نمونه
مقیاس و زیر مقیاس‌ها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
مقیاس سلامت روان
135
14/35
94/14
5
79
مقیاس راهبردهای مقابله دینی
135
05/87
91/12
35
110
زیر مقیاس راهبردهای مقابله دینی
اعمال دینی
135
52/22
34/5
6
30
ارزیابی خیرخواهانه
135
39/22
35/4
9
30
راهبرد مقابله فعال
135
42/12
01/2
3
15
راهبرد مقابله منفی
135
22/17
27/3
4
20
راهبرد مقابله منفعل
135
48/12
57/2
5
15
مقیاس رضایت زناشویی
135
65/22
15/1
52
164
زیرمقیاس زناشویی
رضایت زناشویی
135
29/35
76/6
12
48
ارتباطات
135
02/33
86/7
14
49
حل تعارض
135
20/30
68/5
18
47
تحریف آرمانی
135
07/17
60/4
5
25
مقیاس خودکارآمدی عمومی
135
45/39
86/5
22
50
همانگونه که در جدول 4-3 نشان میدهد نمرات افراد گروه نمونه در مقیاس سلامت روان دارای میانگین 14/35 میباشد همچنین میانگین نمرات افراد در راهبردمقابله دینی 63/69 میباشد که این نمرات در هریک از ابعاد آن متفاوت بوده است؛ بدین صورت که از بین ابعاد پنجگانهی راهبردمقابله دینی بیشترین میانگین مربوط به اعمال دینی(52/22) و کمترین میانگین مربوط به راهبرد مقابله منفعل(48/12) میباشد. در مقیاس رضایت زناشویی میانگین افراد گروه نمونه 59/115 میباشد و بیشترین میانگین مربوط به خرده مقیاس رضایت زناشویی(29/35) و کمترین مربوط به خرده مقیاس تحریف آرمانی(07/17) میباشد. میانگین افراد نمونه در مقیاس خودکارآمدی 54/28 میباشد
4-5- تحلیل استنباطی آمارهها
4-5-1- بررسی رابطه بین متغیر‌های پژوهش
به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها استفاده شد که ماتریس آن در جدول 4-4 ملاحظه می‌شود.
جدول: 4-4- ماتریس همبستگی بین متغییرهای پژوهش
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
1
سلامت روان
1
**36/0-
2
راهبرد مقابله دینی
1
**81/0
*19/0-
3
اعمال مدهبی
1
**65/0
**84/0
**25/0-
4
ارزیابی خیرخواهانه
1
**62/0
**56/0
**78/0
**34/0-
5
راهبرد مقابله فعال
1
**50/0
**54/0
**37/0
**74/0
**44/0
6
راهبرد مقابله منفی
1
**36/-0
**28/0
02/0
01/0-
**33/0
*18/0
7
راهبرد مقابله منفعل
1
11/0
*20/0
*17/0
*20/0
15/0
**23/0
**31/0-
8
رضایت زناشویی
1
**92/0
09/0
*18/0
**25/0
**25/0
*18/0
**26/0
**31/0-
9
رضایت زناشویی
1
**79/0
**92/0
15/0
**24/0
16/0
*17/0
16/0
**24/0
**35/0-
10
ارتباطات
1
**72/0
**68/0
**84/0
10/0
13/0
05/0
12/0
7/0
13/0
**22/0-
11
حل تعارض
1
**69/0
**80/0
**88/0
**92/0
02/0
12/0
12/0
16/0
10/0
15/0
**21/0-
12
تحریف آرمانی
1
**27/0
**31/0
**33/0
**34/0
**35/0
**30/0
**24/0
**27/0
*20/0
12/0
**28/0
**36/0-
13
خودکارآمدی
** 01/0>P
* 05/0>P
با توجه به جدول 4-2 بیشترین همبستگی منفی معنی دار بین سلامت روان با راهبرد مقابله دینی و خودکارآمدی با ضریب همبستگی 36/0- و کمترین همبستگی منفی معنی دار بین سلامت روان و رضایت زناشویی با ضریب همبستگی 31/0- میباشد. و از بین خرده مقیاسهای مقابله دینی بیشترین همبستگی مثبت معنی دار مربوط به خرده مقیاس راهبرد مقابله منفی با ضریب همبستگی 44/0 و بیشترین همبستگی منفی معنیدار مربوط به خرده مقیاس راهبرد مقابله فعال با ضریب همبستگی 34/0- میباشد، به عبارت دیگر بیمارانی که از راهبرد مقابله دینی منفی استفاده کردند سلامت روان پایینتری را گزارش کردند و همچنین بیمارانی که در برخورد با بیماری از راهبرد مقابله فعال استفاده کردند سلامت روان بالاتری را گزارش نمودهاند. و از خرده مقیاسهای رضایت زناشویی بیشترین همبستگی مربوط به ارتباطات 35/0- و کمترین مربوط به تحریف آرمانی با 21/0- میباشد.
4-6- یافتههای مربوط به فرضیه ها و سوال پژوهش
برای آزمودن فرضیه ها و سوال پژوهش از روش آماری رگرسیون چندگانه به روش همزمان و گام به گام استفاده شده است. بدین صورت که راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی به عنوان متغیر پیشبین و سلامت روان به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته و وارد معادلهی رگرسیون شدند.
4-6-1- فرضیه اول: راهبردهای مقابله دینی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیشبینی میکند.
برای آزمودن این فرضیه از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شده است، بدین صورت که راهبردهای مقابله دینی به عنوان متغیرهای پیشبین و سلامت روان به عنوان متغیر ملاک وارد معادلهی رگرسیون شدند. جدول 4-5 شاخصهای آماری مدل رگرسیون و جدول 4-6 ضرایب رگرسیون برای پیشبینی سلامت روان توسط متغیر راهبرد مقابله دینی را نشان میدهد
جدول4-5- مدل رگرسیون و شاخصهای آماری راهبردهای مقابله
دینی برای پیشبینی سلامت روان
مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
1
02/6515
5
00/1303
17/7
001/0
جدول4-6- ضرایب رگرسیون مولفه های مقابله دینی برای پیشبینی سلامت روان
متغیر
ضریب بتا
T
سطح معناداری
R
R2
خطای برآورد
ثابت
22/3
002/0
46/0
21/0
47/13
اعمال دینی
02/0
27/0
785/0
ارزیابی خیرخواهانه
05/0
47/0
639/0
راهبرد مقابله منفی
38/0
71/3
001/0
راهبرد مقابله فعال
20/0-
83/1-
068/0
راهبرد مقابله منفعل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

01/0-
10/0-
913/0
همانگونه که نتایج جدول 4-5 نشان میدهد به منظور بررسی تاثیر مولفه های مقابله دینی از روش تحلیل رگرسیون به روش همزمان، یک مدل ارائه شده است. از بین راهبردهای مقابله دینی، راهبرد مقابله منفی قادر به پیشبینی سلامت روان در سطح 001/0 است و مولفه های اعمال دینی، ارزیابی خیرخواهانه، مقابله فعال و مقابله منفعل تاثیر معناداری در پیشبینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی نداشتند. در مجموع 21 درصد از واریانس سلامت روان توسط راهبرد مقابله منفی تبیین میشود، به عبارت دیگر بیمارانی که از راهبرد مقابله منفی استفاده میکنند سلامت روان کمتری دارند.
4-6-2- فرضیه دوم: رضایت زناشویی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیشبینی میکند.
برای آزمودن این روش پژوهش از رگرسیون به روش همزمان استفاده شده است، بدین صورت که رضایت زناشویی به عنوان متغیر پیشبین و سلامت روان به عنوان متغیر ملاک وارد معادلهی رگرسیون شدند. جدول 4- 7 شاخصهای آماری مدل رگرسیون و جدول 4-8 ضرایب رگرسیون برای پیشبینی سلامت روان توسط متغیر رضایت زناشویی را نشان میدهد.
جدول4-7- مدل رگرسیون و شاخص‌های آماری رضایت زناشویی برای
پیشبینی سلامت روان جدول
مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
رضایت زناشویی
31/2972
1
31/2972
66/14
001/0
متغیر مستقل: رضایت زناشویی
متغیر ملاک:سلامت روان
جدول4-8- ضرایب رگرسیون رضایت زناشویی برای پیشبینی سلامت روان
متغیر
ضریب بتا
T
سطح معناداری
R
R2
خطای برآورد
ثابت
25/9
001/0
31/0
09/0
23/14
رضایت زناشویی
31/0-
82/3-
001/0
همانطور که نتایج موجود در جدول4-7 نشان میدهد رضایت زناشویی به طور معناداری پیشبینی کنندهی سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی میباشد (p<0>جدول 4- 9 شاخصهای آماری مدل رگرسیون و جدول 4-10 ضرایب رگرسیون برای پیشبینی سلامت روان توسط مولفه های زناشویی را نشان میدهد.
جدول 4-9- مدل رگرسیون و شاخص‌های آماری مولفه های رضایت زناشویی برای پیشبینی سلامت روان
مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
1
65/5059
4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *