مطابق با فرایندی که در شکل یک برای بدست آوردن طیف پاسخ جا به جایی انجام دادیم می توان طیف پاسخ شبه سرعت وشبه شتاب را بدست آورد. شکل(3-2).
البته می توان طیف شبه سرعت وطیف شبه شتاب را به صورت مستقیم از روی طیف پاسخ جا به جایی بدست آورد.

شکل2-2-نحوه تعیین طیف پاسخ شبه شتاب
2-3- طیف طراحی


همانطور که قبلا اشاره شد برای طرح سازه های جدید در برابر زلزله و برآورد توان لرزه ای سازه های موجود نمی توان تنها به طیف پاسخ حاصل از یک یا چند رکورد اکتفا کرد زیرا اولاً رکوردهای انتخابی نمی توانند بیانگر رفتار و نحوه عملکرد زلزله هایی باشند که درآینده ممکن است بوقوع بپیوندند و ثانیاً تغییرات شدید طیف پاسخ بخصوص در محدوده پریودهای کم در زلزله های مختلف همانگونه که در شکل(3-3)نشان داده شده است امکان انتخاب مقدار مشخصی برای پاسخ سازه را از طراح سلب می کند. پس استفاده از طیف طراحی همواره منطقی بنظر می رسد.

شکل2-3-طیف پاسخ زلزله های ثبت شده در ایستگاه السنترو در طی سال های 1940،1956و1968 برای میرایی 2%
طیف ها را می توان به سه روش مختلف تهیه نمود.
استفاده از شتابنگاشت ها. قابل ذکر است که اولین طیف ها با استفاده از همین روش رسم شده و آیین نامه ها نیز برای رسم طیف های بازتاب به همین ترتیب عمل کرده اند.
روش های تجربی(پیشنهاد های غیر وابسته به ساختگاه) که در آن یک سری روابط برای تهیه طیف طرح،مستقل از منطقه مورد نظر و با تکیه بر تجربه و شم مهندسی ارائه می گردد.
روشی نسبتاً جدید در تولید طیف های طراحی،روش های پیش بینی طیف پاسخ(مبتنی بر خطر زلزله) بوده که با استفاده از توسعه روابط کاهندگی شتاب با فاصله از مرکز زمین لرزه انجام می پذیرد، که از آن جمله می توان به تحقیقاتی که توسط امبرسیز و همکارانش و همچنین الگامال و هی انجام شده، اشاره کرد.
2-4- مراحل گام به گام ساخت طیف طراحی با استفاده از شتابنگاشت
الف) انتخاب مجموعه مشخصی از رکورد زلزله هایی که در محل احداث سازه بوقوع پیوسته اند(شتابنگاشت مناسب).
ب) استفاده از روشی مناسب برای مقیاس کردن (نرمال کردن)رکوردهای انتخابی.
ج) محاسبه طیف پاسخ هریک از رکوردهای انتخابی در محدوده معینی از پریودها و برای مقدار میرایی خاص.
د) محاسبه میانگین(احتمال 50%) و میانگین بعلاوه انحراف معیار استاندارد(احتمال1/84%) مقادیر طیفی در هر پریود و رسم دو منحنی میانگین طیفی‏0 ).

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و عوامل موثر بر وفاداری مشتریان

شکل2-4-طیف طراحی میانگین و میانگین بعلاوه انحراف از معیار استاندارد برای میرایی 5%