زاویه اصطکاک بین خاک_دیوار تا حد زیادی باعث کاهش فشار جانبی خاک و به خصوص باعث کاهش لنگرهای واژگونی می گردد. عموماً از اصطکاک بین دیوار و خاک به عنوان یک مزیت نام برده می شود ولی این اصطکاک از سوی دیگر، زمانیکه دیوار به سمت خارج حرکت می کند می تواند باعث اعمال فشارهای رو به پایین به دیوار میگردد(علیرضا زرکامی، 1385).
اصطکاک بین سطح دیوار و خاک وابسته به نوع خاکریز و شیوه اجرای دیوار است. اگر بافت مـصالح دیـوار درشـت تـر ازD50 خاکریز باشد، ویژگیهای مقاومت برشی خاکریز در تعیین اصطکاک سـطح مـشترک خـاک_دیـوار حـاکم اسـت. در چنـین موردی می توان زاویه اصطکاک بین دیوار_خاک را برابر′φCS در نظر گرفت. اگر بافت مصالح دیـوار در مقایـسه باD50 خـاکریزریزتر باشد زاویه اصطکاک بین دیوار و خاک، در صورت عدم وجود مطالعات محلی، را می توان بین نصف′φCS تا دو سوم′φCS در نظـرگرفت(علیرضا زرکامی، 1385).
در دیوارهای حائل وزنی که بر خاک های رسی بنا می شوند معمولاً از یک لایه خاک درشت دانـه در کـف پـی دیـوار اسـتفاده می شود ( قبل از ساخت پی مخلوط ریزی انجام می گیرد) در این گونه موارد باید زاویه اصطکاک بین پیوخاک، برای کنترل لغزش کمتر از زاویه اصطکاک بین مصالح درشت دانه و پی در نظر گرفته شود. مقدار زاویه اصطکاک سـطح مـشترک دیـوار_خاک باید مقداری بین مقدار زاویه اصطکاک مصالح درشت دانه_دیوار و مصالح درشت دانه_ریزدانـه در نظـر گرفتـه شـود(علیرضا زرکامی، 1385).
فصل دوم
طیف پاسخ و طیف طراحی

2-1- مقدمه
طیف پاسخ در حقیقت حداکثر پاسخ سازه های یک درجه آزاد میرا با پریودهای مختلف به یک لرزش است و اولین بار توسط بیووهاوزنر مطرح گردید. اگرچه طیف های پاسخ زلزله های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند، اما با مطالعه و بررسی مجموعه ای از آن ها می توان مشخصات استاندارد معینی را تحت شرایط مختلف نتیجه گرفت. چون جزئیات لرزه ای زلزله های آینده مشخص نیست، بیشتر طیف های طراحی زمین لرزه ها از معدل گیری مجموعه ای از طیف های پاسخ حاصله از شتابنگاشت هایی بدست می آید که دارای ویژگی های مشابه هستند.
برای استفاده عملی، طیف های طراحی به صورت منحنی های هموار شده یا خطوط صاف ارائه می شود. این ساده سازی ها به خاطر این است که تعیین فرکانس و شکل های مودی دقیق سازه ها در زمین لرزه های شدید که رفتار سازه به احتمال زیاد غیرخطی است مشکل می باشد. لازم به ذکر است که در بعضی موارد تعیین شکل طیف های طراحی برای یک ساختگاه خاص امری پیچیده بوده و باید در انتخاب مجموعه شتابنگاشت های نماینده محتاط بود.در استفاده از طیف های طراحی باید به تفاوت آن ها با طیف پاسخ توجه شود.
طیف پاسخ نموداری از حداکثر پاسخ سازه های یک درجه آزادی با پریودها و میرایی مختلف به یک زمین لرزه ی معین است. در حالی که طیف طراحی معرف قاعده ای برای بدست آوردن نیروی زلزله طراحی یا جابه جایی سازه با دوره تناوب ارتعاش و میرایی معین است.چون اوج شتاب،سرعت و جا به جایی زمین در نگاشت های گوناگون زمین لرزه متفاوت است، از پاسخ محاسبه شده نمی توان به طور مطلق میانگین گرفت. قبل از اقدام به گرفتن میانگین از روش های گوناگونی برای نرمالیزه کردن طیف های طراحی استفاده می شود،از این میان دو روال متداول عبارتند از:
نرمال کردن برحسب شدت طیفی،که درآن مساحت های زیر منحنی های طیفی بین دو دوره تناوب برای تمامی زلزله ها با یکدیگر برابر گرفته می شود.
نرمال کردن برحسب اوج تکان زمین،که در آن حداکثرهای طیفی بر اوج شتاب،سرعت یا جا به جایی زمین تقسیم می شود.
از دیدگاه عمومی، طیف طرح باید نماینده حرکت زمین ثبت شده در منطقه طی زلزله های گذشته باشد.اگر رکوردی در منطقه ثبت نشده باشد، طیف طرح باید بر مبنای رکوردهای موجود در مناطق مشابه باشد. عواملی که دراین انتخاب باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از: بزرگی زمین لرزه، فاصله منطقه از گسل فعال، مکانیسم گسل ،مقطع زمین شناسی،مسیر حرکت امواج زلزله از منبع زلزله تا محل و شرایط محلی خاک.
این روش در مناطقی مانند کالیفرنیا و ژاپن با توجه به وجود شتابنگاشت های مختلف ثبت شده عملی است. اما در مناطق دیگر به علت عدم وجود چنین اطلاعاتی عملی نمی باشد. درچنین حالاتی برای استفاده از رکوردهای موجود از شرایط غیر مشابه با شرایط منطقه مورد نظر باید تعدیلاتی در روش اعمال شده و قضاوت مهندسی به کار گرفته شود.
2-2- طیف پاسخ
همانطور که بیان شد طیف پاسخ بیشینه پاسخ سیستم یک درجه آزادی را در مقابل تحریک ورودی خاص به صورت تابعی ازفرکانس طبیعی(یا پریود طبیعی) و ضریب میرای سیستم تشریح می کند. برای یک مقدار میرایی خاص(ζ) می توان بیشینه پاسخ سیستم یک درجه آزادی شامل جا به جایی، سرعت و یا شتاب کل را برحسب فرکانس طبیعی رسم و نمودار را برای مقادیر متفاوت میرایی تکرار کرد.
شکل(3-1) نحوه تعیین طیف پاسخ جا به جایی را نشان می دهد:قسمت(a) شتاب نگاشت نرمال شده (زلزله السنترو).در قسمت (b)پاسخ سه سیستم یک درجه آزادی با میرایی02/0 به تحریک ناشی از زلزله و حداکثر مقدار آن نمایش داده شده است. هریک از این مقادیر بیشینه با توجه به پریود متناظر آن یک نقطه از طیف پاسخ را مطابق با قسمت(c)تعیین می کند. با تکرار این عملیات برای محدوده دلخواهی از پریودها، طیف پاسخ جا به جایی تعیین می شود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی نهادهای عمومی

شکل2-1- نحوه تعیین طیف پاسخ جابجایی