ممکن است به روش زیر محاسبه شود:

به عبارت دیگر در روش مونونوبه اکابهمی تواند به صورت زیر نوشته شود:

مقایسه و نشان می دهد که می تواند به وسیله با تعریف مجدد شیب پشت دیوار به عنوان و شیب خاکریز به عنوان محاسبه می شودکه:
,
بنابراین:

و

مقدار F متناظر برای حالات مختلف توسط آرانگو محاسبه شده است.
3-5-4- چود هاری (Choudhury, 2002)
ترزاقی (Terzaghi, 1943) نشان داد که فشار محرک خاک تعیین شده با فرض سطح گسیختگی مسطح تقریبا مطابق بامقدار دقیق یا تجربی فشار خاک می باشد در حالی که برای فشار مقاوم، وقتی زاویه اصطکاک دیوار بیش از یک سوم زاویه اصطکاک خاک باشد فرض سطح گسیختگی مسطح به مقدار زیادی بالاتر از فشار مقاوم خاک است. برای تصحیح این خطا در روش مونونوبه اکابه برای حالت مقاوم موریسون و ابلینگ (Morisson and Ebeling , 1995) سوبرا (subra 2000) و کومار (Kumar 2001) سطوح گسیختگی منحنی را در آنالیز فشار مقاوم در نظر گرفتند. با این حال همه این آنالیز ها فقط برای ماسه بود.
در ابتدا چودهاریف سوبارآئو و گوش یک حل کامل برای توزیع فشار مقاوم پشت دیوار حائل صلب با استفاده از روش قطعات افقی با در نظر گرفتن نیروهای لرزه ای در حالت شبه استاتیک ارائه دادند. فقط سطوح گسیختگی صفحه ای در نظر گرفته شد. بنابراین زاویه اصطکاک دیوار به زاویه اصطکاک داخلی خاک محدود شد. نتایج این روش همانند ضرایب فشار مقاوم خاک در حالت لرزه ای روش مونونوبه اکابه می باشد به علاوه اطلاعات اضافی در مورد توزیع فشار خاک مشخص شد که در حالت لرزه ای مقاومت غیرفعال در نقطه ای غیر از ارتفاع دیوار از پایه دیوار عمل می کند.در شرایط لرزه ای، گسترش منطقه شکست بیشتر از حالت استاتیکی می باشد.
شکل 4-2 سیستم در نظر گرفته شده توسط چود هاری ، سوبا رآئو و گوش را نشان می دهد. ارتفاع H خاکریز پشت دیوار همگن، غیرچسبنده وبا سطح افقی می باشد. نیروهای لرزه ای به صورت شبه استاتیک در نظر گرفته شده اند. فرض می شود که زلزله بر پارامترهای خاک مثل زاویه اصطکاک و وزن مخصوص تاثیر نمی گذارد.
در شکل 4-3دیاگرام آزاد عملکرد نیروهای مختلف روی یک قطعه نشان داده شده است. ضخامت این قطعه در عمق y از سطح زمین dy می باشد. فشار عمودی بر بالای المان فشار ( ) در پایین المان اعمال می شود. عکس العمل عمودی به دیوار و نیروی برشی بر روی سطح بین دیوار حائل و مواد خاکریز اعمال می شود نیروی عمودی R و نیروی برشی Rtanϕدر سطح قطعه اعمال می شود. بقیه نیروها شامل، وزن المان dW نیروی لرزه ای در جهت افقی و در جهت عمودی می باشد.جهت بحرانی این نیروهای لرزه ای در شکل 3-3 نشان داده شده است. صفحه افقی به عنوان صفحه ی اصلی در نظر گرفته شده است.