2- رطوبت: رطوبت در طی هچری به صورت یک منحنی سینوسی بوده و پس از یک خیزش به طرف بالا (90 درجه فارنهایت یا 32.2 درجه سانتیگراد) روند نزولی را تا انتهای تفریخ دنبال می کند.
   3- تهویه: میزان هوای مورد نیاز در هچر دو برابر میزان ستری در نظر گرفته می شود. یعنی به ازای هر 1000 عدد تخم مرغ 0/28 متر مکعب در دقیقه هوا نیاز می باشد. بهترین میزان افت هچری نیز 21-20 درصد می باشد.
تخلیه جوجه:
      1- با توجه به ساعت چیدن: در این روش پس از اتمام زمان انکوباسیون در نظر گرفته شده ،  جوجه ها بر اساس همان ترتیبی که در ابتدا تخم مرغ آنها در ستر چیده شده است در هچر تخلیه می شوند.
      2- تخلیه بر اساس ساعت پیک رطوبت در هچر: با در نظر گرفتن اینکه کدام هچر در زودترین زمان ممکن افزایش رطوبت داشته، می توان عدد کد تخلیه را به آن اختصاص داد.
      3  – وزن کشی جوجه ها: حدود 2 الی 3 ساعت قبل از تفریخ جوجه با توزین جوجه سینی های علامت گذاری شده و برآورد میزان نسبت جوجه به تخم مرغ، می توان کد تخلیه را صادر نمود.
     4- مشاهده جوجه ها: که این روش سنتی ترین روش تخلیه می باشد و به جهت باز و بسته شدن مکرر درب هچرها و به هم ریختن تعادل دما و رطوبت آنها چندان مطلوب نمی باشد.
به طور کلی می توان گفت در صورتی که اطلاعات واصله از فارم مادر کامل باشد بهترین روش ، روش شماره 1 بوده، در غیر این صورت توسط وزن کشی جوجه ها 2 الی 3 ساعت قبل از تخلیه می توان کد تخلیه را صادر نمود. بهترین نسبت جوجه به تخم مرغ در فصول سرد سال 68/5 %  –  67/5 % و در فصول گرم سال 69/5 % –  68/5 % می باشد.
جهت شمارش هر 15000 قطعه جوجه یک کارگر در نظر گرفته می شود و مدت زمان تخلیه هر گاری حدود 15 دقیقه می باشد. جوجه های درجه 1 درون کارتن ها در 4 قسمت 100 تایی (در فصل زمستان) و یا 80 تایی (در فصل تابستان) قرار داده می شوند.
جوجه های درجه 2 هر واگن پس از اتمام تخلیه آن واگن مجدداً به دستگاه انتقال داده می شوند تا پس از پایان تخلیه و شمارش جوجه ها مجدداً مورد بازدید قرار گیرند. در این صورت امکان برگشت تعدادی از جوجه های جداسازی شده به جمع جوجه های درجه 1 می باشد.
توزین جوجه ها:
وزن کشی جوجه ها به دو صورت گروهی و انفرادی ، 1 ساعت پس از تخلیه هر واگن جوجه صورت می گیرد. میانگین وزن حاصل از توزین گروهی به عنوان وزن نهایی جوجه ها بوده و در کارت گواهی بهداشتی جوجه ها ثبت می گردد. پس از توزین انفرادی جوجه ها ، cv جوجه های تولیدی محاسبه شده و با cv تخم مرغ های آن مقایسه می گردد. در بهترین شرایط انتظار 1 واحد اختلاف بین این دو عدد می باشد. در صورت اختلاف بیشتر احتمالاً عواملی در جوجه کشی مسبب این اختلاف گردیده که بایستی بررسی شود و یا بعضاً مشکلات پوسته و نیز انبارداری می تواند این پراکندگی را بوجود آورد.
(پیش نمازی ، سید علی 1386)
1-4 قابلیت جوجه درآوری – عوامل موثر در موفقیت
میزان موفقیت هرکارخانه جوجه کشی به تعداد جوجه درجه یک تولید شده آن واحد بستگی دارد . این عدد به صورت درصد جوجه خارج شده از تخم نسبت به کل تخم مرغ خوابانده شده بیان میشود که به آن معمولاً قابلیت جوجه درآوری اطلاق میگردد . معمولاً قابلیت جوجه درآ وری تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد . بعضی از این عو امل مربوط به فارم مادر و تعدادی مربوط به کارخانه جوجه کشی می باشند . نطفه داری ( باروری ) مثال خوبی است که کاملاً بستگی به فارم مادر دارد و کارخانه جوجه کشی نمیتواند تغییری در آن ایجاد نماید . بسیاری از عوامل دیگر میتوانند تحت تاثیر هر دو قسمت قرار گیرند .(سیگارودی وهمکاران1378)
1-5جوجه درآوری تخم مرغهای نطفه دار
از آنجاییکه کارخانه جوجه کشی نقشی در نطفه داری تخم مرغ ندارد، بنابراین بسیار مهم است که علاوه برقابلیت جوجه در آوری میزان جوجه در آوری تخم مرغهای نطفه دار نیز مشخص شود . درصد جوجه در آوری تخم مرغهای نطفه دار ، معیار برای بیان کارآیی ماشینهای جوجه کشی میباشد . درصد جوجه در آوری تخم مرغهای نطفه دار از تقسیم درصد جوجه درآوری به درصد نطفه داری ضربدر عدد 100 به دست می آید . (سیگارودی وهمکاران1378)
1-6 مدیریت تخم مرغهای جوجه کشی
جوجه درآوری مناسب با کیفیت مطلوب جوجه وقتی حاصل میگردد که تخم مرغ از زمان تولید تا خواباندن در ماشین جوجه کشی در شرایط مناسب نگهداری شود . تخم مرغ نطفه دار از تعداد زیادی سلول زنده تشکیل شده که بعد از تخمگذاری پتانسیل جوجه در آوری آن در بهترین شرایط نگهداری ، تنها حفظ شده و بهتر نمیگردد و در صورت عدم نگهداری در شرایط مطلوب این قابلیت به شدت کاهش می یابد .
1-6-1استفاده از تخم مرغهای روی بستر موجب کاهش قابلیت جوجه درآوری میگردد . تخم مرغهای بستر باید به طور جداگانه از سایر تخم مرغها جمع آوری و بسته بندی گردند بطوریکه به راحتی قابل شناسایی باشند و اگر قرار است که از آنها برای جوجه کشی استفاده شود باید به طور جداگانه در مورد آنها اقدام شود .
1-6-2 جهت پیشگیری از ایجاد ترکهای موئی همواره حمل و نقل تخم مرغها باید با دقت انجام گیرد .