4-2- روش المان محدود
در روش المان محدود، زمین اصولا به صورت پیوسته مدل می شود و ناپیوستگی ها می تواند جداگانه مدل شود. محیط مسئله به تعداد محدود المان تقسیم می شود که در نقاط گرهی به هم متصل هستند. هر المان محدود است یعنی هندسه مشخص و اندازه محدودی دارد. رابطه تنش – کرنش زمین با یک قانون رفتاری مناسب بیان می شود. تنش، کرنش و تغییر شکل با تغییر در شرایط زمین بوجود می آید. تنش و کرنش و تغییرشکل ایجاد شده در یک المان بر رفتار المان های مجاورش تاثیر دارد. رابطه پیچیده بین المان های متصل به هم، مساله بسیار پیچیده ریاضی را ایجاد می کند. سیستم معادلاتی که مقادیر مجهول را به مقادیر معلوم مرتبط می کند برحسب یک ماتریس سختی عمومی بیان می شود. برای مثال رابطه نیروهای گرهی بر حیب تغییر مکان ها به این ترتیب در سراسر شبکه اجزا محدود تحلیل می شود(رضی بابا گلی،1390).
4-3- مدل های رفتاری خاک
رفتار دینامیکی خاک ممکن است با دقت های متفاوتی مدل شود. برای مثال قاتون هوک خطی، الاستیسیته ایزوتروپیک ممکن است به عنوان ساده ترین رابطه تنش – کرنش تصور شود. چنانکه دو پارامتر ورودی یانگ، E و ضریب پواسون 𝝂، را شامل می شود. اساسا به دست آوردن ترکیب های لازم از رفتار سنگ و خاک هنوز بطور کامل امکان پذیر نیست. اگر چه جهت مدل کردن المان های سازه ای توده ای و لایه های بستر سنگی، الاستیسیته خطی مناسب به نظر می رسد(رضی بابا گلی،1390).
در این تحقیق از مدل موهر- کولمب استفاده شد. از مدل موهر کولمب در پروژه های مهندسی بسیار استفاده می شود.
4-4- مدل
مدل المان محدود می تواند بصورت کرنش صفحه ای و یا تقارن محوری باشد. مدل کرنش صفحه ای در جاهایی به کار می رود که هندسه مدل دارای مقطع عرضی یکنواخت باشد و حالت تنش وابسته به آن و آرایش و ترتیب بارگذاری ان بر روی طول یکنواخت عمود بر مقطع عرضی (جهت z )باشد. تغییر مکان ها و کرنش ها در جهت z صفر در نظر گرفته می شود. با این وجود تنش نرمال در z بطور کامل در نظر گرفته می شود(رضی بابا گلی،1390).
4-5- المان ها
کاربر برای مدل کردن لایه های خاکی و سایر حجم های انبوه باید یکی از اجزا مثلثی 15 گرهی و 6 گرهی را انتخاب نماید. مثلث 15 گرهی المان پیش فرض می باشد که از درون یابی مرتبه چهار از تغییر مکان و انتگرال گیری عددی از 12 نقطه گاوس (نقاط تنش) بدست می آید. مثلث 6 گرهی از درون یابی مرتبه دوم و انتگرال گیری عددی از 3 نقطه گاوس (نقاط تنش) بدست می آید. نوع المان های سازه و سطوح مشترک ف بطور اتوماتیک سازگار با نوع المانی در نظر گرفته می شود که در اینجا انتخاب می شود(رضی بابا گلی،1390).
4-6- صفحات
صفحات یکی از اجزای سازه ای هستند که برای مدل کردن سازه های لاغر در زمین با صلبیت خمشی کافی و مقاومت عمودی بکار گرفته می شوند. صفحات شبیه سازی اثر دیوارهاف صفحات، پوسته‌ها و پوشش ها در امتداد محور z گسترش یافته اند بکار میرود. مثالهایی از سازه های ژئوتکنیکی که شامل صفحات هستند در شکل زیر نشان داده شده است(رضی بابا گلی،1390).
مهمترین پارامتر صفحات، صلبیت خمشی، EI و صلبیت محوری EA می باشد. از دو پارامتر فوق مقدار ضخامت صفحه ، که از رابطه زیر بدست می آید نتیجه می شود(رضی بابا گلی،1390).

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد استان کرمانشاه و استان کرمان

4-7- ساخت مرحله ای
عموما ضریب مربوطه با روش ساخت مرحله ای، ، در هر فاز محاسبه ای که ساخت مرحله ای بعنوان ورودی بارگذاری انتخاب شده است، از صفر شروع و به یک ختم می شود. در بعضی موقعیت های ویژه انجام دادن فقط قسمتی از ساخت مرحله ای کاربرد دارد. این عمل بوسیله ی کلیک کردن بر روی کلید Advanced در برچسب Parameters می تواند انجام شودو یک سطح نهایی کوچکتر از 1 تخصیص داده می شود. کوچکترین مقدار ورودی 0.001 می باشد(رضی بابا گلی،1390).
4-8- شرائط لازم برای اعمال به هندسه مدل در شرائط دینامیکی
4-8-1- مرزهای جاذب
زلزله به وسیله تحمیل کردن تغییر مکان های مقرر شده در مرز پایین هندسه مدل شبیه سازی می شود. شرایط مرزی ویژه ای برای به حساب آوردن واقیعتی که خاک یک محیط نیمه بی نهایت است، تعریف می شود. بدون این شرایط مرزی ویژه، موج ها روی مرزهای مدل به خاطر اغتشاش بازتاب خواهد نمود(رضی بابا گلی،1390).
برای جلوگیری از این بازتاب های کاذب، مرزهای جاذب مشخص می شوند. در واقع مرزهای جاذب برای جذب افزایش تنش ها روی مرزها که از بارهای دینامیکی ناشی می شوند، استفاده شده اند در غیر این صورت به طرف خاک بازتاب خواهند کرد(رضی بابا گلی،1390).