نیروی مقاوم لرزه ای به سه مولفه تقسیم شد که شامل :
مولفه وزن مخصوص
مولفه سربار
مولفه چسبندگی
که γ وزن مخصوص خاک، C چسبندگی خاک،q فشار سربار می باشد.
اصل انطباق معتبر در نظر گرفته شد و حداقل هر جز برای بدست آوردن حداقل نیروی مقاوم لرزه ای باهم جمع شد. بنابراین:

سطح شکست برای هریک از اجزا متفاوت در نظر گرفته شد. می توان یک سطح شکست واحد را برای آن در نظر گرفت که در آن نیروی مقاوم لرزه ای کل حداقل باشد. برای این سطح شکست لازم نیست که مقدار اجزا حتما حداقل باشد.
نشان داده شده است که مقدار خطا بین روش اصل انطباق که هر مولفه را حداقل در نظر می گیرد و حداقل کل نیروی خاک خیلی کم (کمتر از 3%) می باشد.
در شکل (4-4) سطح شکست شامل قسمت BD می باشد که به صورت مارپیچ لگاریتمی می باشد و قسمت دیگر به صورت صفحه ای DEمی باشد که مشابه سطح شکست صفحه ای مقاوم رانکین شامل نیروهای لرزه ای شبه استاتیک می باشد.
برای سیستمنیروی نشان داده شده در شکل (3-4) پس از ارضا ی معادلات تعادل و معیار شکست موهر کلمب، زاویه خروج در نقطه E روی سطح زمین برابر است با:

برای معادله (3-10) مشابه مقدار ارائه شده توسط رانکین و مقدار ارائه شده توسط کومار (kumar 2001) برای می باشد.

شکل3-4-سطح شکست و نیروها
همانطور که در شکل 4-4 نشان داده شده است نقطه اعمال بار در ارتفاع از کف دیواز قرار دارد (Chen and liu , 1990) همچنین فرض شده که و در ارتفاع اعمال می شود. یک سربار یکنواخت q در طول AE فرض شده و وزن گوه گسیختگی ABDGA برابر می باشد. فرض می شود نیروی چسبندگی در سطح شکست BD با نیروی عمودی N و زاویه اصطکاک Ntanϕ امتداد پیدا می کند. نیروی چسبندگی در سطح AB بین خاک و دیوار اعمال می شود. فرض می شود نیروی مقاوم رانکین در سطح DG عمل می کند. نیروهای شبه استاتیک برای ناحیه DGE برابر با و در جهات افقی و عمودی می باشد. نیروهای شبه استاتیک برای ناحیه ABDGA برابر و در جهات افقی و عمودی می باشد. نیروهای شبه استاتیک برای qAG . و qAG در جهات افقی و عمودی فرض می شود که به AG اعمال می شوند. به طور مشابه نیروها ی شبه استاتیک q.GE . و q.GE در جهات افقی و عمودی فرض می شود که بر GE اعمال می شوند.
از تمام نیروها حول نقطه F لنگر گرفته می شود:
ضریب فشار مقاوم لرزه ای برای جز وزن مخصوص مربوط به حداقل مقدار نیروی خاک لرزه ای می باشد. حداقل مقدار با در نظر گرفتن مقادیر مختلف فاصله L بدست می آید. ضریب عمود بر دیوار است پس به صورت زیر محاسبه می شود: