1-3-2- دیوار های حائل طره ای
این نوع دیوارها معمولاً از بتن مسلح ساخته می شوند و متشکل از سه قسمت اصلی به قرار ساقه (دیواره) پاشنه (قسمتی از پی که زیر خاکریز است) و پنجه (قسمتی از پی که جلوی خاکریز است) می باشند. ارتفاع متداول و اقتصادی این دیوارهـای بتنـی6 تا 9 متر بوده و مقاومت داخلی آنها در برابر تنشهای کششی با آرماتورگذاری تـامین شـده و پایـداری خـارجی آنهـا عمـدتاً توسط وزن خاک روی پاشنه و وزن دیوار تامین می شود. (علیرضا زرکامی، 1385)
1-3-3- دیوارهای پشت بنددار و پایه دار
مشابه دیوارهای حائل طرهای هستند با این تفاوت که در فواصل منظم دارای پشت بندهایی عمود بر دیـواره سـاقه مـی باشـند. عملکرد مشترک پشت بندها، ساقه و پی موجب می شود که دیوار با عملکرد خمشی دو طرفه بارهای رانش را تحمـل کنـد. بـه وجود آوردن مقطعT شکل (ساقه به عنوان بالT و پشت بند به عنوان جان در مقطع) باعث می شود لنگر و نیروهـای برشـی وارده را به راحتی تحمل نمایند. این دیوارها معمولاً برای ارتفاع بیش از 15 متر کاربرد دارند. هـرگـاه پـشت بنـدها در جلـوی دیوار باشد به این نوع دیوار، دیوار پایه دار گفته می شود.

شکل1-3- دیوارحائل پشت بنددار و پایه دار
1-4- دیوار وزنی پیش ساخته
1-4-1- دیوارهای الوار بست
دیوار الوار بست نوعی حائل وزنی است که بوسیله یک سری از قطعات قفل و بست شده بتنـی مـسطح یـا غیـر مـسطح پـیشساخته، اجرا میشود. دیوارهای الواربست چوبی به دو صورت ساخته می شوند. هم بصورت المان های چوبی که بوسیله میخ های فولادی به یکدیگر میخ کوب می شوند و یا بوسیله قطعات چوبی پیش ساخته اجرا می شوند. این نوع دیوارها شامل یک سـری تیرهای عرضی و طولی به صورت یک در میان است. هر واحد این نوع دیوارها بوسیله مصالح دانه ای با نفوذپذیری بالا پرشـده و متراکم می گردد(علیرضا زرکامی، 1385).
1-4-2- دیوار حائل صندوقچه ای
دیوارهای حائل صندوقچه ای فولادی و بتنی دیوارهای وزنی هستند که از اتصال صندوقچه های سر باز یـا سـر بـسته سـاخته می شوند. در مورد دیوارهای بتنی هر واحد دیوار شامل یک سری از قطعات پیش ساخته بتن مسلح اسـت کـه ماننـد بلوک هـای ساختمانی در محل قرار داده می شوند(علیرضا زرکامی، 1385).
1-4-3- دیوارهای گابیونی
دیوارهای گابیونی از واحدهای شبکه ای که بوسیله سنگ هایی با ابعاد 4 تا 8 اینچ (10 تا 30 سانتی متـر) پـر شـده اسـت. هـرکدام از این واحد ها سبدهای مستطیلی شکلی هستند که از فولاد گالوانیزه یا شبکه های سیمی پوشیده شده بوسـیلهPVC تشکیل شده اند. واحدهای دیواره گابیونی در محل به یکدیگر بسته می شوند و داخل آنها بوسیله سنگ هایی با ابعاد مـذکور پـرمی شود. دیوارهای گابیونی را می توان با یک سری سیم یا عناصر مسلح کننده که از بین این واحدها تا قسمت خاکریز امتـداد پیدا می کنند نیز طراحی نمود. این نوع از دیوارهای کابیونی به دیوارهای گابیونی مهار شده معروفند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :تفسیر قرارداد

شکل1-4- (a)دیوار حائل الواربست (b)دیوار حائل صندوقچه ای(c) دیوار حائل گابیونی
1-4-4- دیوار حائل تثبیت شده
در این نوع دیوارها از نوارهای فلزی، سفره های شبکه های فلزی، ژئوگرید و یا ژئوتکستایل برای مسطح سازی استفاده می شـود و این سفره ها به قطعات پیش ساخته بتنی و یا فلزی که به عنوان نمای دیوار به کاربرده می شوند، متصل می گردنـد تـا تـوده خاک مسطح را تشکیل دهند. در برخی از موارد عوامل مسلح کننده در بین قطعات بلوکی ساخته شده از بتن کم آب (با نسبت آب به سیمان کم) مهار می شوند. این قطعات بتنی نیز در راستای قائم به یکدیگر متصل شـده انـد. عامـل مـسطح کننـده بـه صورت افقی بین لایه های خاکریز دانه ای قرار می گیرد. هر لایه از خاکریز دارای یک یـا چنـد کـلاف بـالارو مـی باشـد. بـرای عملکرد درست این نوع دیوارها باید جنس خاکریز از نوع خاک غیر پلاستیک و کاملاً نفوذپذیر باشد(علیرضا زرکامی، 1385).

شکل1-5- دیوار MSE روکش شده توسط (a)پانلهای پیش ساخته(b) با بلوکهای پیش ساخته