1-4-5- شیروانی خاک مسلح
این نوع حائل ها از طریق اتصال عوامل مسلح کننده مسطح (عموماً ژئوگرید یا ژئوتکستایل) با سطحی شیبدار و با زاویه کمتراز 70 درجه ساخته می شوند. عوامل مسلح کننده بین لایه های افقی خاکریز قرار می گیرند. هر لایه شامل یک یا چند کلاف روبه بالا است. اگر بخواهیم که از فرسایش سطح خاکریز جلوگیری کنیم می توان از یکی از دو روش زیر استفاده کرد:
امتداد دادن ژئوگرید به سمت خارج خاکریز و امتداد دادن این لایه بر لایـه فوقـانی خـاکریز و مـدفون نمـودن انتهـای آزاد ژئوگرید در خاکریز.
امتداد دادن ژئوگرید تا سطح خاکریز به صورت آزاد و کاشتن گیاهان در سطح آزاد خاکریز و یـا اسـتفاده کـردن از قطعـات پیش ساخته به عنوان نمای خاکریز(علیرضا زرکامی، 1385). .
1-5- دیوارهای خاکبرداری شده
1-5-1- سپرها
سپرها شامل مقاطع فولادی و بتنی قفل و بست شدهای است که به صـورت فـشاری و یـا ارتعاشـی بـه داخـل زمـین کوبیـده می شوند. عمق لازم دفن شدگی (طولی از سپر که زیر سطح خاکبرداری نهایی است) با این فرض محاسبه می گردد کـه فـشارمقاوم خاک و مقاومت خمشی سپر باید در برابر نیروهای افقی پشت دیوار مقاومت نمایند. سپرها به صورت مهاردار نیز سـاخته می شوند(علیرضا زرکامی، 1385). .
1-5-2- دیوار دیافراگم
دیوار دیافراگم یک دیوار بتنی ممتد است که از جنس بتن مسلح در جا و یا بتن پیش ساخته، که در داخل یک تراشه سـاخته می شود. معمولاً یک دیوار موقتی هادی معمولاً برای حفظ راستای درست دیـوار سـاخته مـی شـود. تراشـه معمولاً از سطح زمین شروع می شود و بوسیله دوغاب های متداول و یا پلیمری در حین عملیات خاکبرداری تثبیت می گـردد.
مراحل خاکبرداری دیوارهای دیافراگم به صورت مقاطع مستطیلی کنار هم صورت می گیرد. با پایان یافتن عملیات خـاکبرداری یک مقطع برای اینکه بتن با رسوبات مختلف مخلوط نشود بتن ریزی بوسیله لوله ترمی در داخل تراشه انجام می گیرد. در مورد بتن های مسلح درجا ابتدا قفسه آرماتور در داخل ترانشه ریخته می شود. بعد از ساخت کامل یک پانل، پانـل بنـدی در کنـار آن ســاخته مــی شــود. بعــد از اتمــام کامــل ســاخت دیــوار خــاکبرداری در جلــوی آن تــا ســطح مــورد نظــر صــورت مــی گیرد(علیرضا زرکامی، 1385). .
1-5-3- دیوار ساخته شده از شمع های مماسی و شمعهای متقاطع
شمع های مماسی شامل یک ردیف شمعهای کوبیده شده مماس به هم از جنس بتن مسطح است. ممکـن اسـت بـرای مـسلح سازی شمع ها از یک پروفیل فولادی، و یا یک قفسه آرماتور استفاده شود. دیوار شمعهای متقاطع شامل یک ردیف از شمع های کوبیده شده است که یک در میان مسلح و غیر مسلح هستند. در این نوع دیوارها ابتدا شمع های غیـر مـسلح بـه داخـل زمـین کوبیده می شوند و سپس بعد از مدت کوتاهی از نصب شمعهای غیر مسلح، شمعهای بتن مسلح در فضای بین ایـن شـمعهـا ساخته می شوند. شمعهای بتن مسلح از طریق خاکبرداری در فضای بین شـمع هـای غیـر مـسلح و بـه صـورت درجـا سـاخته می شوند. (علیرضا زرکامی، 1385).

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد علایم گوارشی و افراد مبتلا

شکل1-6- دیوار ساخته شده از(a)شمعهای مماسی(b) شمعهای متقاطع
1-6- طراحی دیوارهای حائل
انتخاب نوع دیوار حائل تابع عوامل مختلفی از قبیل نما و زیبایی، مسائل اجرائی و اقتصاد مساله است. طراحی سازه هـای حائـل شامل دو مرحله اصلی است. اول برآورد نیروها و فشارهای وارده بر سازه و مرحله بعد طراحی سازه حائل برای مقاومت در برابر این بارها می باشد. علاوه بر این سـازه و خـاک مجـاور آن بایـد در برابـربارهای وارده معیارهای پایداری را نیز ارضا نمایند(علیرضا زرکامی، 1385).
1-6-1- فشار خاک زیر پی دیوار حائل
برای طراحی دیوارهای حائل به فشار خاک مجاور زیر پی نیز نیاز داریم. اگر فشار خاک وارده بر پشت دیوار مشخص باشد، ابعاد اولیه دیوار را می توان انتخاب نمود. به کمک ابعاد اولیه میتوان فشار خاک زیر پی را محاسبه نمـود. بـه منظـور لحـاظ نمـودن مسائل ظرفیت باربری و نشست نباید فشار خاک در زیر پی به حد فشار مجاز برسد. اگر دیوار در بالا مهار نشده باشـد در کـف دیوار به سبب فشار خاک روی دیوار لنگر خواهیم داشت و فشارخاک در زیر پی یکنواخت نخواهد بـود. کج شدگی دیوارهای حائل معمولاً تاH1/0مشکل خاصی ندارد ولی به ازای دوران های بیش از آن معمولاً ظاهر دیوار حالـت ناخوش آیندی به خود می گیرد. در صورتی که سازه هایی به دیوارحائل مربوط باشند باید مساله نشست به دقت مـورد بررسـی قرار گیرد(علیرضا زرکامی، 1385).
1-7- انتخاب پارامترهای مقاومت برشی