45 مرد 52 5/3/92 آبسه روده
46 زن 37 7/3/92 آبسه روده
47 مرد 11 9/3/92 آپاندیسیت
48 زن 13 9/3/92 آپاندیسیت
49 زن 17 12/3/92 آپاندیسیت
50 مرد 10 12/3/92 آپاندیسیت

شکل 3-2: تلقیح باکتری های SRB)) به محیط مایع API
3-4- ارزیابی تاثیر آنتی بیوتیک ها برروی باکتری های SRB
در این مرحله 3 آنتی بیوتیک کلیندامایسین، جنتامایسین، مترونیدازول تهیه گردید.
3-4-1 آنتی بیوتیک کلیندامایسین
از دسته داروهای پادباکتری با جرم مولی 98/424 (گرم برمول) ساخت شرکت داروسازی بهسا با غلظت 10 ml با نیمه عمر 2 تا 3 ساعت است و مانع بیوسنتز پروتئین توسط باکتری می شود.
موارد مصرف: آنتی بیوتیک کلیندامایسین در درمان عفونت های استافیلوکوکی استخوان، مفاصل و پریتونیت مصرف می شود.
طریقه مصرف: کپسول دارو باید همراه با غذا یا یک لیوان اب بلعیده شود تا موجب تحریک مری نشود. در بزرگسالان کلیندامایسین از راه تزریق عضلانی یا انفوزیون وریدی به مقدار 0/6-2/7-day/g ونیز افزایش می یابد مقادیر مصرف در یک نوبت بیش از 600 میلی گرم باید فقط از راه انفوزیون وریدی تزریق شوند که در این صورت نیز مقدار مصرف نباید از 2/1 گرم تجاوز کند.
در کودکان این دارو از راه تزریق عضلانی یا وریدی در کودکان با سن بیش از یک ماه 15-40 mg/kg/day در 3-4 مقدار منقسم مصرف میباشد که این مقدار در عفونتهای شدید تا day/mg300 (بدون در نظر گرفتن وزن بیمار) ممکن است افزایش یابد.
عوارض جانبی: اسهال (که در صورت بروز آن باید مصرف دارو را قطع کرد)، احساس ناراحتی در شکم، تهوع، استفراغ، کولیت ناشی از آنتی بیوتیک، بثورات جلدی، یرقان و تغییر در پاسخ آزمونهای کبدی، کاهش نوتروفیلهای خونی، ائوزینوفیلی، آگرانولوسیتوز و کاهش پلاکتهای خون بعد از مصرف کلیندامایسین گزارش شدهاند.
تداخل دارویی: کلیندامایسین اثرداروهای شل کننده عضلانی غیردپولاریزان را افزایش میدهد. این دارو نسبت به اثرات داروهای نئوستیگمین وپیریدوستیگمین اثر آنتاگونیستی دارد. مصرف همزمان این دارو با اریترومایسین وکلرامفنیکل توصیه نمی شود.
3-4-2 آنتی بیوتیک جنتامایسین
از رده آمینوگلیکوزیدهاست با جرم مولی 596/477 (گرم برمول) وغلظت ml10ساخت شرکت داروسازی بهسا با نیمه عمر 2 ساعت است و اثر باکتریوسیدی دارد.
موارد مصرف: بیشتر در عفونت های میکروبهای گرم منفی مانند عفونتهای ادراری و رودهای وآبسهها به کار میرود. البته به دلیل عوارض آن امروزه کاربردش محدودتر شده است.
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو وسایر آمینوگلیکوزیدها
عوارض جانبی: مسمویت شنوایی (اتوتوکسیسیتی)، مسمویت کلیوی (نفروتوکسیسیتی)، دهلیز شنوایی، عصبی: سردرد، دپرسیون تنفسی
3-4-3 آنتی بیوتیک مترونیدازول(Metronidazol)
مترونیدازول یکی از داروهای نیتروایمیدازول با توان درمان بیماریهای عفونی ایجاد شده در اثر ارگانیسم های حساس به این دارو، بویژه باکتریهای بیهوازی و پروتوزوآهاست. غلظت این آنتی بیوتیک 10ml و ساخت شرکت داروسازی بهسا.
موارد مصرف: درمان بیماریهای ایجاد شده توسط باکتری ها: واژینوز باکتریال، بیماری های التهابی لگن (همراه با سایر آنتی بیوتیکها)، کولیت پسودوممبرانو (کولیت با غشای کاذب) زخم پپتیک (برای ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری)، بیماریهای ایجاد شده بوسیله باکتریهای بیهوازی.
درمان بیماریهای ایجاد شده توسط پروتوزوآها: واژینیت (تریکوموناس واژینالیس)، عفونتهای آمیبی، عفونتهای ژیاردیایی. بیماری کرون، بیماری روزاسه (مصرف جلدی مترونیدازول)
عوارض جانبی: تهوع و استفراغ (عوارض جانبی شایع) لکوپنی، نوتروپنی، نوروپاتی محیطی، اثرات شبه دی سولفیرام (تهوع، استفراغ، برافروختگی پوست و تاکی کاردی (هنگامی که مترونیدازول با الکل مصرف شود)، احتمال بروز نشانگان استیونس، جانسون (هنگام مصرف همزمان با مبندازول).