سولفور تولید شده در واکنش 2، ممکن است در برخی نواحی مخزن باقی بماند و یا توسط واکنش زیر مصرف گردد. همچنین واکنش بین انیدریت و دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن برای تولید کلسیت و سولفور به صورت زیر انجام میشود (Schink et al 2002, 91-381).

1-16- سیستمهای آلوده به SRB
الف- سوختها: سوختها منابع کربنی فراوانی برای رشد میکروبی دارند. اما در مواد تغذیهای غیرآلی از قبیل نیتروژن، فسفر و پتاسیم فقیر هستند. آلودگی میکروبی سوخت به صورت ایجاد کدورت در سوخت و ایجاد لجن خاکستری/ قهوه ای در سطح مشترک آب/ سوخت ظاهر میشود و در موارد آلودگی شدید و طولانی مدت، خوردگی ممکن است اتفاق بیفتد. این امر ممکن است به علت فعالیت SRB باشد که به کمبود اکسیژن و از این رو راکد بودن سوخت نیازمند است. باکتریهای احیا کننده سولفات، سولفید هیدروژن خورنده تولید میکنند که میتواند در سوخت حل شود. به علاوه این باکتریها فرآیند خوردگی موضعی را توسط حمله مستقیم سولفیدی در پلاریزاسیون سطح فولاد انجام می دهند و موجب حفره دار شدن و حتی سوراخ شدن کامل ته مخزن می شوند. اغلب میکروبها، بویژه کپکها، اسیدهای آلی تولید میکنند. این اسیدها که توسط حمله اکسیداتیو به سوخت تولید میشوند، PH فاز را کاهش خواهند داد و در خوردگی شرکت میکنند، به ویژه در مورد مس، آلومینیوم و آلیاژهای آنها از جمله برنزشرکت میکنند.
1-17- اهداف، فرضیات و پرسش اصلی پژوهش


1-17-1 اهداف اصلی
الف- بررسی شیوع باکتریهای SRB در ارتباط با عفونتهای روده بزرگ در جمعیت مورد مطالعه.
ب- بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های بدست آمده در مرحلهی غربالگری.
ج- بررسی مولکولی جدایههای بدست آمده به منظور تعیین هویت آنها.
1-17-2 اهداف اختصاصی
الف- در صورت وجود مقاومت دارویی نسبت به آنتی بیوتیکهای روتین مشخص کردن آنتی بیوتیکهای موثر برعلیه آنها.
ب- مقایسه شیوع عفونت در جمعیت مورد مطالعه از لحاظ جنسیت و سن.
1-17-3 اهداف کاربردی
الف- تعیین درصد شیوع عفونتهای روده بزرگ انسان در جمعیت مورد مطالعه و پیشنهاد برای کاربرد در مطالعات اپیدمیولوژی.
1-17-4 فرضیات پژوهش
الف- باکتریهای SRB از روده بزرگ جمعیت مورد مطالعه که دارای عفونت هستند قابل جداسازیاند.
ب- میزان حساسیت باکتریهای احیا کننده سولفات به آنتی بیوتیکها به چه صورت است؟
1-17-5 پرسش اصلی پژوهش
– آیا آنتی بیوتیکها برروی باکتری هایSRB جدا شده از روده بزرگ موثرند؟
فصل دوم:
پیشینه پژوهش

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع واگذاری شرکت ها

2-1- پژوهشهای انجام گرفته در سطح جهان
Porschen و chaw در سال 1977، در کانادا، یک باکتری بیهوازی گرم منفی و خمیده شکل از خون یک مرد سالخورده با عملکرد غیر طبیعی کبد و درد قفسه سینه جدا کردند. اولین مورد نقش باکتریهای srb در عفونتهای انسان گزارش و سولفوو یبریو 9 سولفوریکانس نامیده شد.