راهبردهای کاهش اهمالکاری تحصیلی

دمبو به نقل از نلمذ ، 2006 در ادامه بحث  پیشنهاد می دهد که به منظور کاهش اهمالکاری  تحصیلی از راهبردهای تقویت استفاده کنید سعی کنید که افراد با خودشان قرارداد  ببندند که بعد از انجام تکالیف به خود پاداش دهند با خرد کردن و تقسیم آن به قطعات کوچکتر به آنها اجازه دهید که اهداف و خرده اهدافی که بدان کار انتخاب کردند را تمرین کنند.

به جای اینکه یک مقاله را کلاً کنار بگذارند با خودشان قرار بگذارند روزی یک یا دو صفحه تا زمانی که مقاله نوشته شود تکمیل کنند.

طرح 5 دقیقه ای: با این طرح به آنها اجازه دهید که در کلاس 5 دقیقه ای نوشتن را تمرین کنند پس از یک توقف کوتاه 5 دقیقه شروع به نوشتن شود اگر به نقطه ای برسد که نیاز به توقف نداشته باشد به پیشرفت بزرگ دسترسی پیدا کرده اند.

منسینی (2003) علل اهمالکاری را سخت بودن تکلیف، واضح نبودن اهداف، ترس از تغییر، ترس از شکست، تمایل به شکست و تکالیف نا مشخص و بدون برنامه می داند. منسینی علل اهمالکاری را در نمودار زیر ترسیم نموده:

اهمالکاری
چرخه نا مشخص
تکالیف سخت
تکالیف غیره
ترس از تغییر
ترس از شکست
عادت به عجله
تمایل به مشغله
اهداف نا مشخص

 

 

 

 

 

 

 

استیل (2007) با مطالعه تحقیقات انجام شده طی سالهای 1930 تا کنون به این نتیجه رسید که اهمیت و یا ارزش مجموع تکالیف برای فرد مرغوبیت و یا جذابیت مجموعه تکالیف برای فرد استعداد و آمادگی فرد برای ابتلا به اهمالکاری و زمان در دسترس برای انجام مجموعه تکالیف از جمله علل اهمالکاری می باشند از طرفی استیل (2007) چگونگی رخداد اهمالکاری را اینطور توصیف می کند که وقتی ارزش تکلیف بالا باشد فرد برای اهمالکاری آمادگی کمتری دارد و زمان در دسترس کمتر خطر ابتلا به اهمالکاری کمتر است. از طرف دیگر وقتی ارزش یک تکلیف پایین و جذابیت آن کم باشد. وقتی فرد برای اهمالکاری آمادگی بیشتر دارد و زمان در دسترس وی بیشتر باشد خطر ابتلا به اهمالکاری بالا است.

اهمالکاری
نگرانی در مورد شکست
تنفر از تکلیف
نا فرمانی
مسائل مدیریت زمان
افسردگی یا خلق مرتبط
تکانشوری
افسردگی یا خلق مرتبط
لذت از کار بواسطه فشار
علل محیطی

استیل (2007) در فرا تحلیل ماهیت اهمالکاری به این نتیجه رسید که روان رنجور خویی و نافرمانی و عوامل پیش بینی ضعیف اهمالکاری و تنفر از تکلیف به عقب انداختن تکلیف خود اثر بخشی تکاتشوری، خود کنترلی، حواس پرتی، سازمان دهی و انگیزش تحصیلی قویترین پیش بینی اهمالکاری به شمار می روند ویر زیر نشان داد که فاکتورهای زیر در اهمالکاری تکلیف تأثیر گذارند.