ایالات متحده انجام دادند به بررسی رابطه بین ویژگی های شخصی با عملکرد شغلی و تعهد سازمانی پرداختند و پس از تجزیه و تحلیل نتایج متوجه شدند افرادی که در مقیاس شخصی نمره بالایی داشتند از تعهد سازمانی بالایی هم برخوردارند که نشان دهنده این مسأله است که بین ویژگی های شخصی با عملکرد شغلی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

پژوهشهایی در مورد فرسودگی شغلی انجام شده است. در بررسی تأثیر آموزش قاطعیت بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی- درمانی روانپزشکی رازی نشان داده شد آموزش بر هر سه بعد فرسودگی شغلی مؤثر است (دیبایی، 2005).
کاسپر (2006) عقیده دارد افرادی که معنویت سازمانی بالاتری دارند دارای تعهد سازمانی بیشتر و فرسودگی شغلی کمتری هستند.
عوامل مختلفی در بروز فرسودگی شغلی دخالت دارد. اسکات و نولان (2007) به نقش عوامل محیطی در بروز فرسودگی شغلی اشاره می کند. در محیط های کاری که دارای فشارهای ناشی از مواجهه با تقاضاها و درخواست های مکرر دیگران، رقابت سخت و فشرده، نیازهای مالی و تلاش برای کسب درآمد، محرومیت از آنچه فرد شایسته آن است، میباشد، فرسودگی شغلی پدیدار می شود.
کینجرسیک و اسکرپنک (2008) اظهار نمودند که تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنیداری با معنویت و رضایت شغلی دارد.
با وجود سابقه تقریباً شصت سالۀ این مفهوم در عرصه رفتار سازمانی، محققان خاطر نشان کرده اند که تعهد سازمانی هم چنان در حوزه رفتار سازمانی مسئله ای قابل توجه است (چن، 2008).
دیگر پژوهشها موید آن است که رابطه منفی و معنیداری بین استرس شغلی و تعهد سازمانی؛ خصوصاً” تعهد عاطفی و تعهد هنجاری وجود دارد. اما بین استرس شغلی و تعهد مداوم هیچ رابطه معنیداری وجود نداشت (خطیبی، اسدی و حمیدی، 2009).
همچنین جمال (2011) به این نتیجه دست یافت که رابطه معنی داری بین تعهد سازمانی و استرس شغلی وجود دارد.
یکی از مهمترین متغییرهای نگرشی در سازمانها تعهد سازمانی یا وفاداری به کار میباشد، لذا فشارهای روانی که منجر به فرسودگی شغلی می شوند تأثیر بسزایی در میزان تعهد سازمانی کارکنان می توانند داشته باشند. تحقیقات قبلی به وضوح به تایید این مساله پرداخته است. مریما، زواوی، هیتام و جودی (2011) نشان دادند که فرسودگی شغلی تأثیر چشم گیری خصوصاً” روی تعهد عاطفی دارد.
فصل سوم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش پژوهش

3-1 مقدمه
پژوهش، در زمینه های علوم اجتماعی و علوم رفتاری، مانند سایر زمینه ها، از دهۀ 1960 حرکتی قوی به سوی روشی کیفیتر، طبیعیتر و ذهنیتر داشته است. در روش تجربی علمی، پژوهش کمّی برای کشف قوانین یا اصول کلی تلاش میکند. چنین رویکرد علمی که اغلب قانونمند خوانده می شود بر این فرض استوار است که واقعیت اجتماعی امری عینی و نسبت به فرد بیرونی است. اما رویکرد طبیعی در پژوهش بر اهمیت ذهنی افراد یا تمرکز بر تحلیل کیفی تأکید دارد و در آن واقعیت اجتماعی به عنوان ایجاد خودآگاهی فرد، با ارزشیابی و مفهوم پیشامدهایی که یک ساخت ذهنی و شخصی دارند، در نظر گرفته می شود (هومن، 1392).
انتخاب یک روش تحقیق علمی و قابل اطمینان از مهمترین اصول و معیارها در یک پژوهش می باشد و رسیدن به اهداف علمی مورد نظر بدون انتخاب یک روش صحیح و منطقی امکان پذیر نیست، بنابر این لازم است که در امر تحقیق با در نظر گرفتن موضوع مورد مطالعه، امکانات و شرایط موجود و اهداف مورد نظر مناسب ترین شیوه ها را برگزید تا بتوان داده های مورد نیاز را جمع آوری و تجزیه وتحلیل نمود و در نهایت به نتایج قابل قبولی دست یافت.
بهترین روش کسب دانش، روش علمی است، زیرا تلاش می کند نفوذ پیش داوری پژوهشگر را در زمان آزمون یک فرضیه یا نظریه کمینه سازد و اطلاعاتی (تا حد ممکن) مبتنی بر واقعیت به دست دهد. به بیان دیگر پژوهشگران تلاش می کنند با بهره گرفتن از روش علمی، اطلاعاتی به دست آورند که از عقاید شخصی، ادراکات، تورشها، تعصبها، ارزشها، نگرشها و عواطف به دور باشد(دلاور، 1387).
این کار از طریق آزمایش، تعیین همبستگی یا مشاهدهی ایده ها و عقاید بر پایهی روش علمی که در معرض وارسی همگان قرار دارد، انجام می شود. دانش حاصل از این روش قابل اعتماد است زیرا در نهایت مبتنی بر شواهد مشاهده شده ی عینی خواهد بود (هومن، 1392). بنابراین یکی از روش های تحقیقاتی که داده های قابل اعتمادی بدست میدهد، تحقیقات آزمایشی است که از نوع تحقیقات مداخلهای محسوب میشود. در این فصل به روششناسی این پژوهش میپردازیم.
3-2 طرح تحقیق
پژوهش حاضر در گروه پژوهش های کاربردی قرار میگیرد. هدف از تحقیق حاضر تعیین تأثیر آموزش کارگاهی تعهد سازمانی بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دخانیات استانهای یزد و کرمان میباشد. با توجه به هدف پژوهش و استنباط علی تأثیر متغیر مستقل (آموزش کارگاهی تعهد سازمانی) بر کاهش متغیر وابسته (فرسودگی شغلی)، مناسبترین روش تحقیق، از نوع آزمایشی است. آزمایش دقیق ترین و در عین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی است. آزمایش، حادثه ای است که به منظور جمع آوری اطلاعات در بارۀ یک یا چند فرضیه، به وسیلۀ پژوهشگر طرح ریزی و اجرا می شود. از ویژگیهای آزمایش کنترل، انتخاب تصادفی و تکرار پذیری است (دلاور، 1386).
از آنجا که تمام متغیرهای مزاحم در این تحقیق قابل کنترل نیست و جامعه آماری کوچک است، نهایتاً از روش شبه آزمایشی استفاده خواهد شد.
طرح تحقیق حاضر از نوع طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در این طرح با انتخاب تصادفی نیمی از اعضای نمونه در گروه آزمایشی و نیمی دیگر در گروه کنترل جایگزین می شوند. هر کدام از گروه ها دو بار از طریق پرسشنامه فرسایش شغلی مورد اندازه گیری قرار میگیرند. اندازه گیری اول با اجرای پیش آزمون و اندازه گیری دوم با اجرای پسآزمون می باشد. با این تفاوت که گروه آزمایشی متغییر مستقل (آموزش) دریافت میکنند ولی برای گروه کنترل (گواه) متغییر مستقل اعمال نمیشود (این طرح را در جدول شماره 1 مشاهده می کنید).
جدول 1ـ طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه
گروه پژوهشی
پس آزمون
متغیّر مستقل
پیش آزمون
انتخاب تصادفی
گروه آزمایشی
T2
X
T1
R
گروه کنترل
T2

T1
R
3-3 جامعه آماری
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثیرگذار در جامعه مورد مطالعه قرار دهد (دلاور، 1384). یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد، بازرگان و حجازی،1387). جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه کارمندان ادارات دخانیات استانهای کرمان و یزد (102 نفر) میباشد در سال 1393 است.
3-4 نمونه تحقیق و روش نمونه گیری:
هدف همۀ نمونه گیریها در پژوهش علمی تهیۀ گزاره هایی دقیق و با معنا درباره ی یک گروه بر پایۀ مطالعۀ زیر مجموعه ای از آن گروه است (هومن، 1386).
ابتدا پرسشنامه فرسودگی شغلی بر روی کل اعضای جامعه آماری اجرا شد و 30 نفر از کارکنان ادارات دخانیات استانهای یزد و کرمان که نمرات بالایی گرفتند (فرسودگی شغلی داشتند) به عنوان نمونه آماری این تحقیق در نظر گرفته شد. 15 نفر از آنان به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر دیگر به عنوان گروه گواه جایگزین شدند. لازم به ذکر است که جامعه مورد مطالعه این تحقیق یک جامعه آماری کوچک (102 نفر) بوده، مناسبترین روش برای تعیین اعضای تحقیق نمونه گیری جایگزینی تصادفی است (دلاور، 1378).
3-5 ابزار تحقیق:
در این تحقیق برای سنجش میزان فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (۱۹۸۱) استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۲۲ ماده است که فرسودگی شغلی را در سه شاخص؛ خستگی عاطفی، شخصیت زدایی و فقدان موفقیت فردی میسنجد. نحوه نمره گذاری ماده های این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت ۷ درجه ای صورت می گیرد.گزینه های این آزمون با هرگز، خیلی کم، کم، متوسط، بالای متوسط، زیاد، خیلی زیاد مشخص شده است که به هنگام مطالعه این مقیاس توسط آزمودنی، شخص احساس خود را با توجه به گزینه های تحت اختیار بیان می کند. سئوالات (۲۰، ۱۶ ،۱۴ ،۱۳ ،۸ ،۶ ،۱،۲،۳) مربوط به شاخص خستگی عاطفی، سئوالات (۲۲، ۱۵ ،۱۱ ،۱۰ ،۵) مربوط به شاخص شخصیت زدایی و سئوالات (۲۱ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۲، ۹، ۷، ۴ ) مربوط به شاخص فقدان موفقیت فردی می باشد.
برای نمره گذاری و تحلیل این پرسشنامه دو نوع مقیاس قابل استفاده است: مقیاس فراوانی و مقیاس شدت. در این تحقیق از مقیاس شدت استفاده خواهد شد. مقیاس شدت دارای هفت مقیاس نمره گذاری به شکل ذیل است: هرگز (صفر) ؛ خیلی کم (۱) ؛ کم (۲) ؛ متوسط (۳) ؛ متوسط بالا (۴) ؛ زیاد (۵) ؛ و خیلی زیاد (۶).
3-6 روایی و پایایی آزمون
روایی و پایایی از خصایصی هستند که برای مفید و موثر واقع شدن روش های جمع آوری داده ها شرط اساسی به شمار می روند. روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است ، اشاره می کند و آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است، مناسب باشد (سیف، 1379) پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است این مفهوم با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سر مد و همکاران، 1379).
3-6-1 روایی آزمون
روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند. آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است کافی و مناسب باشد. برای مثال در درس علوم تجربی سوم راهنمایی یک آزمون پیشرفت تحصیلی در صورتی یک آزمون روا است که محتوا و هدفهای آن درس را به خوبی اندازه گیری کند و بجز پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی چیز دیگری را شامل نباشد (سیف، 1383). پرسشنامه فرسودگی شغلی شامل 22 ماده است که جنبه های سه گانه فرسودگی شغلی: خستگی عاطفی، عدم موفقیت فردی و شخصیت زدایی را می سنجد )مسلش و جکسون، 1981) مسلش و جکسون برای تعیین روایی پرسشنامه از سه روش استفاده کرده اند که عبارتند از: محاسبه هبستگی (نمره افراد در پرسشنامه حاضر با نمره ای که فردی کاملا آشنا به فرد می داد)، محاسبه همبستگی ابعاد تجربه شغلی با فرسودگی شغلی و محاسبه همبستگی نمره افراد در این پرسشنامه و پیامدهای مختلفی که فرض شده است با فرسودگی مرتبط است.
3-6-2 پایایی آزمون
پایایی یک ابزار اندازه گیری عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می کند. کاپلان و ساکوزوا(2001) گفتهاند” پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات، یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می کند” (سیف، 1383، ص 448). قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میگیرد یعنی اینکه ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد.
پرسشنامه فرسودگی شغلی شامل 22 ماده است که جنبه های سه گانه فرسودگی شغلی: خستگی عاطفی، عدم موفقیت فردی و شخصیت زدایی را می سنجد )مسلش و جکسون، 1981) مسلش و جکسون ضریب پایایی برای خستگی عاطفی 90/0 ، برای شخصیت زدایی 79/0 و برای موفقیت فردی 71/0 گزارش کرده اند.
اعتبارو پایایی این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط فیلیان (1371) مورد تأیید قرار گرفته است. و ضریب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 79/0 برآورد شده است .همچنین بهنیا) 1379) ضریب پایایی این آزمون را با روش آلفای کرونباخ بین 55/0 الی 87/ و بدری گرگوری بین 75/0 الی 84/0 محاسبه کرده اند. بنابراین پرسش نامه ی فرسودگی شغلی یک آزمون استاندارد است که اعتبار لازم برای سنجش میزان فرسودگی شغلی را دارد.
3-7 شیوه اجرا:
در این تحقیق پس از نمونه گیری و اختصاص آنان در دو گروه آزمایشی و کنترل، ابتدا پرسشنامه فرسایش شغلی به عنوان پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا است. سپس متغییر مستقل یعنی آموزش کارگاهی تعهد سازمانی برای گروه آزمایش اجرا شد. مدت اجرای متغییر مستقل تحقیق برای کارمندان 7 جلسه 2 ساعته کارگاهی بود که به صورت ذیل است (محتوای کامل در فصل دوم آمده است):
جلسه اول) کلیات: تعریف، تاریخچه و اهمیت و ضرورت تعهد سازمان
جلسه دوم) نگرشهای تعهد سازمانی: ۱ – رضایت شغلی، ۲ – وابستگی شغلی و ۳ – تعهد سازمانی و جایگاه تعهد کارکنان در سازمان
جلسه سوم) دیدگاههایی در مورد کانونهای تعهدسازمانی: دیدگاه ریچرز و دیدگاه بکر و بیلینگس
جلسه چهارم) مدلهای تعهد سازمانی1: 1) مدل اریلی و چتمن و 2) مدل می یر و آلن
جلسه پنجم) مدلهای تعهد سازمانی2: 1) مدل آنجل و پری ، 2) مدل مایر و شورمن و 3) مدل پنلی و گولد
جلسه ششم) نقش و تاثیر تعهد سازمانی در موفقیت و رضایت شغلی کارکنان
جلسه هفتم) جمع بندی دوره آموزش کارگاهی تعهد سازمانی
پس از اجرای دوره آموزشی (تعهد سازمانی) برای گروه ازمایش، پس آزمون فرسایش شغلی از هر دو گروه به عمل آمد. براساس اطلاعات بدست آمده از نتایج این آزمون، نمرات دو گروه با یکدیگر مقایسه شد تا تعیین شود که آیا آموزش کارگاهی تعهد سازمانی بر میزان فرسایش شغلی کارکنان تاثیر گذار است یا خیر. یافته های حاصل در فصل چهار مورد تحلیل قرار گرفته است.
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها:
به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از شاخصه های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. تحلیل کلیه محاسبات این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS20 انجام شده است.
شاخصه های آمار توصیفی:
از شاخصه های میانگین، انحراف معیار نمرات و جداول فراوانی برای توصیف داده ها استفاده شده است (و برای طبقه بندی داده ها و رسم جداول و نمودارها استفاده میگردد).
شاخصه های آمار استنباطی:
قبل از بررسی فرضیه های اصلی پژوهش محققان دیگری با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ به بررسی همسانی درونی پرسش نامه های پژوهش پرداخته اند. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش و مقایسه گروه آزمایش و کنترل از تحلیل کواریانس از طریق نرم افزار spss استفاده میشود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های آماری
4-1مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده و ارائۀ نتایج پژوهش بر اساس هدفها، فرضیه ها و سطح معناداری آماری پرداخته شده است. از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و ارائۀ نتایج پژوهش استفاده شده است. با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی می توان ویژگیهای یک دسته از اطلاعات را به صورتی دقیق تعیین و بیان کرد. در پژوهش حاضر به توصیف نمونه آماری و داده های حاصل از اجرای متغیرهای پژوهش پرداخته شده است، بدین صورت که با شاخصهای توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) داده ها و خصوصیات جمعیت شناختی آزمودنی ها، خلاصه، تفسیر و گزارش شده است.
در این فصل به آزمون فرضیه های تحقیق و یافته های حاصل از آن پرداخته شده است.
4-2شاخصههای آماری
4-2-1 آمار توصیفی
در جدول 1ـ4 پراکندگی آزمودنیها در دو گروه آزمایش و کنترل برای مراحل پیش آزمون و پس آزمون فرسودگی شغلی نمایش داده شده است.
جدول 4ـ 1: فراوانی گروه های نمونه آزمایشی و کنترل
شاخص های آمار توصیفی
مراحل آزمون
فراوانی
فراوانی کل
آزمایش
کنترل
پیش آزمون
15
15
30
پس آزمون
15
15
30
در جدول 4-2 توصیف آماری نمرات پیشآمون فرسودگی شغلی به تفکیک گروه ها آمده است.
جدول4ـ2: توصیف آماری نمرات مرحله پیش آزمون فرسودگی شغلی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
متغیرهای پژوهش
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
بیشترین
کمترین
فرسودگی شغلی (کل)
کنترل
10/86
25/14
15
109
48
آزمایش
80/84
25/11
15
101
62
1- خستگی عاطفی
کنترل
90/34
86/5
15
45

25
آزمایش
30/35
44/4
15
43
26
2- شخصیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *