فرضیه سوم با ضریب59 /0و با اطمینان95 /0 معنی دار است و مورد تایید قرار گرفت .
4. تجزیه چی (1375) در پژوهشی با عنوان بررسی مقایسه رابطه بین میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی و میزان کارایی آنان، به بررسی وشناسایی رابطه ای میان میزان رضایت و علاقه مندی به شغل در کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی و میزان کارایی آنان پرداخته است. این پژوهش سعی در شناسایی رابطه ای میان رضایت شغلی و میزان کارایی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی و بررسی تاثیر متغیرهای مستقلی، چون حقوق، اعمال و رفتار مدیران، تجربه کاری کارکنان و جز آن، بر متغیر وابسته کارایی دارد. با توجه به یافته های پژوهش بین رضایتمندی شغلی و کارایی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی ارتباط مستقیم دیده می شود، به این صورت که متغیرهایی چون کافی بودن حقوق جهت تامین نیازهای اساسی کارکنان، رفتار و اعمال مدیران، شرایط فیزیکی محیط کار و برآورد مطلوب نیازهای اجتماعی کارکنان که در رضایت شغلی کارکنان موثر بوده است، بر میزان کارایی آنان نیز تأثیر می گذارد. شایان ذکر است که تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که بین تجربه کاری کارکنان با میزان کارایی آنان ارتباط معناداری مشاهده می شود.
5. ابراهیمی (1379) در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر سبک های مدیریتی بر کارایی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس، به بررسی و شناسایی سبک های مدیریتی و بهترین سبک در میان سبک ها، که بر کارایی تاثیر بیشتر داشته باشد، پرداخته است. این پژوهش سعی کرده است که سبک های مدیریتی را شناسایی کند و بهترین سبک مدیریتی موثر بر کارایی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس را معرفی نماید و در نهایت پیشنهادهایی جهت حفظ و نگهداری نیروی انسانی و هم چنین افزایش کارایی کارکنان عرضه کند. با توجه به یافته های پژوهش، بین سبک مدیریت و کارایی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس ارتباط معناداری دیده می شود. به این صورت که هر چه از سبک مدیریت استبدادی – استثماری و سبک استبدادی- خیرخواهانه، به سمت سبک های مدیریت مشاوره ای و مشارکتی پیش برویم، کارایی کارکنان افزایش نشان می دهد.
6. عموزاده (1379) در تحقیقی با عنوان تاثیر آموزش های مدیریت بر کارآیی مدیران و فرماندهای ناجا، به بررسی تاثیر متغیرهای مستقل اجرای کار در حداقل زمان، آموزش های مدیریتی، رضایت بالادستان، تجربه و محیط آموزش بر متغیر وابسته کارایی مبادرت نموده است. در این تحقیق که با ابزار پرسش نامه و با روش توصیفی در جامعه نمونه آماری مدیران ارشد ستادی “ناجا” صورت پذیرفته، محقق به رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته دست یافته است.
7. مطهری نیا (1385) در پژوهشی با عنوان ” بررسی روش ارزش یابی کارکنان ناجا (بررسی موردی فرماندهی انتظامی شهرستان همدان)” به بررسی و تطبیق روش کنونی ارزش یابی کارایی کارکنان ناجا با اهداف و منظورهای آیین نامه ارزش یابی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد روش فعلی ارزش یابی کارایی سبب شناسایی نقاط ضعف و قوت و استعدادهای کارکنان نمی شود و نتایج این ارزش یابی ها در سرنوشت خدمتی آنان تأثیر گذار نیست؛ هم چنین نتایج تحقیق نشان می دهد که کارکنان ناجا از نحوه و نتایج ارزش یابی کارایی سالانه خود راضی نبوده و بازخورد مناسب از نتایج این ارزش یابی ها جهت بهبود عملکرد آنان داده نمی شود.
8. در تحقیق آزادواری (1388) با عنوان بررسی میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد، هدف اصلی پژوهش بررسی میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد از منظر کارکنان سطوح گوناگون فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد است. روش تحقیق از نوع اکتشافی و زمینه ای – موردی است و جامعه تحقیق شامل دویست تن از مدیران و فرماندهان ستاد فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، فرماندهان و کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی ثامن و رؤسای دوایر کلانتری بانوان مشهد است، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی شمار 112 تن از آنان انتخاب شدند و در دست بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته های پژوهش،میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد از نظر شاخص های سرعت عمل، دقت عمل، صحت عمل، انگیزه و مسئولیت پذیری، در شرایطی مناسب قرار دارد. وجود عواملی چون سرعت عمل، دقت عمل، صحت عملکرد، انگیزه و مسئولیت پذیری به هنگام ایفای وظایف شغلی محول شده به کارکنان کلانتری بانوان مشهد حاکی از آن است که این کارکنان از منظر کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد از کارایی لازم در ایفای وظایف محول شده برخوردارند.
فصل سوم:
طرح و روش تحقیق
3-1) مقدمه
هر تحقیق شامل فرآیندهای بررسی و آزمایش و آزمودن است.تمام این مراحل باید به دقت و با حساسیت کامل انجام و به اجرا در آید.کم توجهی و بی دقتی در انجام هر کدام از این مراحل باعث می شود نتیجه نهایی دچار مشکل شود.نتایج بدست آمده همان پاسخ پرسش ما یا همان راه حل مشکل ما است که تحقیق در راستای آن انجام گرفته است.مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرایند اجرای تحقیق˛روش تحقیق˛جامعه و نمونه آماری˛ روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات˛روایی˛پایای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.
3-2) فرآیند اجرای تحقیق
در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مسئله بیان شده ، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شده و فرضیه ها شکل گرفتند. سپس داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسش نامه و به صورت میدانی از کارکنان بانک ملی در سطح رشت جمع آوری شد ، تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزارهای spss آماده گردیدند. درادامه با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و جداول مربوطه ، توزیع صفت های متغیرها بررسی و در نهایت به آزمون فرضیه ها اقدام شد.
3-3) روش تحقیق
تحقیقات درعلوم مدیریتی با توجه به دومعیار هدف تحقیق ونحوه گردآوری داده ها تقسیم بندی می شوند. در این راستا تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد، دراین تحقیقات هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده یا فرآیندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد(خاکی 1387،ص 94). در این راستا تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. از لحاظ روش و اجرا، تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی با تاکید بر شاخه همبستگی و از نوع پیمایشی است و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از نوع میدانی می باشد.
3-4) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد˛وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد.(سکاران˛1390˛294)
جامعه آماری در این تحقیق کارکنان شاغل بانک ملی ایران در سطح شهرستان رشت می باشند.تعداد کل جامعه آماری در سطح شهرستان رشت562 پرسنل می باشد که در1 اداره سرپرستی ,27شعبه ناحیه شهری و 5باجه شهری در سطح شهرستان رشت مشغول انجام وظایف بانکی می باشد.
روش انتخاب نمونه:گردآوری اطلاعات مربوط به کلیه کارکنان جامعه آماری در همه موارد امکان پذیر نیست.زیرا محدودیت زمانی و هزینه مانع از آن است که ویژگی های تک تک افراد جامعه آماری اندازه گیری و یا مورد بررسی واقع شود.از اینرو به داده ها و اطلاعات قسمتی از جامعه اکتفا شده و در نتیجه با استفاده از ابزار علم آمار با پذیرش درصد معینی خطا به کل جامعه آماری تعمیم داده میشود.در علم آمار راه های گوناگونی برای انتخاب نمونه وجود دارد.در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. که در این روش همه اعضای جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن دارند. نمونه برداری ، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه بتوان این خصوصیات و ویژگی های آزمودنی گروه نمونه بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد (سکاران ، 1385، ص296).
با توجه به اینکه تعداد کارکنان، جامعه تقریبا بزرگی را تشکیل می دهند از فرمول کوکران جهت مشخص کردن تعداد نمونه استفاده شده است. که طبق فرمول میزان حجم نمونه 228 نفر به دست آمد .

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع هوش هیجانی و سلامت و خلاقیت دانش آموزان

فرمول شماره 1
= Nحجم جامعه آماری
= nحجم نمونه
= Zمقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد
=pمقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را 0.5درنظر گرفت. در این حالت نقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
= qدرصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)=0.5
d= مقدار اشتباه مجاز=0.05