معمولاً توسط مخلوطی از باسیلهای رودهای گرم منفی وباکتریهای بیهوازی، ایجاد میشوند. این مخلوط ارگانیسمها باعث ظرفیت پتانسیل بیماریزایی باکتریها میشود (دیناکی 1389، 151).
عفونتهای داخل شکمی شامل عفونت های حفره صفاق یا فضای پشت صفاقی است. حفره صفاق از زیر سطح دیافراگم تا کف لگن گسترده است و دربرگیرنده معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا و طحال است. عفونتهای داخل شکمی گاهی پراکنده یا موضعی هستند و این عفونتها شاید داخل ساختمانهای احشایی مثل کبد، کیسه صفرا، طحال، لوزالمعده، کلیه یا اندامها تولید مثلی خانم ها بروز کنند.
پریتونیت (التهاب صفاق) و آبسه یک پاسخ التهابی حاد به میکروارگانیسمهای موجود در صفاق (پریتوئن)، مواد شیمیایی، تحریک یا جراحت ناشی از جسم خارجی است و آبسه یک تجمع زیاد چرکی از مایعات جدا شده از بافتهای احاطه کننده آن است که با دیوارهای مشتمل بر سلولهای التهابی و ارگانهای نزدیک آن دیده میشود. معمولاً حاوی زخم نکروتیک، باکتری و سلولهای التهابی است. پریتونیت و آبسه از نظر تظاهرات و روشهای درمانی متفاوت هستند.
پریتونیت به سه دسته نوع I (اولیه)، نوع II (ثانویه) و نوع III تقسیم بندی میشود. پریتونیت اولیه یا پریتونیت باکتریایی، یک عفونت حفره صفاق است.
آبسهها شاید داخل حفره صفاق یا اندامهای احشایی با اندازههای متفاوت قرار داشته باشند و شکلگیری آنها از چند هفته تا چندسال طول می کشد. علل آبسههای داخل شکمی با پریتونیت یکسان است و در واقع احتمالاً به تناوب یا همزمان اتفاق میافتد. آپاندیسیت شایعترین علت آبسه است.
1-2-3 بواسیر
بواسیر یا خارجی است یا داخلی. اتساع سیاهرگهای اطراف مقعد به شکل یک یا چند دگمه برجسته آبی رنگ، بواسیر خارجی نام دارد. بواسیر داخلی در صورت اتساع مستقیم سیاهرگهای روده ایجاد میشود.
– یبوست مزمن، نشستن دائم و چاقی و آبستنی، مهمترین علل پیدایش بواسیر هستند. درمان آن از طریق عمل جراحی، صورت میگیرد (پارچه باف بیدگلی 1389، 44-43؛ عزیزی 1389، 11-10؛ دینا کی 1389، 151).
1-2-4 سرطان روده بزرگ
در سرطان روده بزرگ یا سرطان کولون، سلولهای سرطانی در داخل بافت روده شروع به تکثیر میکنند. (Collette 1999, 125). اگر چه این سرطان از جملع معمول ترین سرطانهای بشر به حساب میآید اما به دلیل بهبود روشهای غربالگری و تشخیصی، تعداد موارد جدید این بیماری و مرگ ناشی از آن به طور قابل ملاحظهای کاهش یافته است. این بیماری در هر سنی بروز مییابد اما میزان بروز در سن بالای 50 سال بیشتر است (عزیزی 1389، 11-10). زمانی که در مراحل اولیه تشخیص داده میشود، این سرطان درمان پذیراست، اما تشخیص آن در این مراحل هیچگونه علامتی ندارد.
عواملی مثل سن، رژیم غذایی، پولیپها، تاریخچه شخصی و کولیت اولسروز شانس ابتلا به سرطان روده بزرگ را در فرد افزایش می دهد. در کولیت اولسروز پوشش جدار روده بزرگ دچار التهاب شده است و افراد مبتلا به این بیماری احتمال بیشتری در ابتلا به سرطان کولورکتال دارند (پارچه باف بیدگلی 1389، 44-43).
بسیاری از باکتریهای موجود در مخاط روده بزرگ از جمله اشریشیاکلی و گونههای متعلق به این جنس از جمله یرسینیا، شیگلا، سالمونلا، کمپیلوباکتر کلستریدیوم و آئروموناسها در ابتلا به کولیت اولسروز نقش دارند. علائم سرطان روده بزرگ شبیه به سایر علائم نظیرعفونتها، تب، بواسیر و بیماریهای التهابی روده میباشد (بروکس 1389، 245).
خونریزی از راست روده یا وجود خون در مدفوع، چه قابل رویت باشد و چه با انجام آزمایش معلوم شود، دردهای قولنجی معده، استفراغ، ضعف و خستگی، یرقان و زردی پوست یا سفیدی چشم از دیگر علائم سرطان روده بزرگ می باشد. استفاده از روشهای غربالگری در افرادی با علائم مذکور توصیه می شود. از جمله روش های تشخیصی جهت غربالگری سرطان عبارتند از: معاینه راست روده، پروکتوسکوپی و کولونوسکوپی (مهرداد 1390، 20-19؛ پارچه باف بیدگلی 1389، 44-43 ).
عود سرطان به معنای برگشت دوباره آن بعد از درمان می باشد. ممکن است عود سرطان در روده بزرگ یا سایر قسمت های بدن نظیر کبد یا ریه رخ دهد. اگر عود به صورت درگیری تنها یک ناحیه از بدن باشد باید جراحی انجام شود. اما در صورت درگیری بیش از یک ناحیه و انتشار سرطان در قسمتهای مختلف بدن ممکن است از روشهای دیگری نظیر شیمی درمانی یا رادیوتراپی استفاده شود (مهرداد 1390، 20-19).
1-3- فلور روده
فلور روده که به طور طبیعی در مجاری گوارشی، به صورت همزیستی مسالمتآمیز زندگی کرده و در سلامت انسان و یا میزبان نقش دارند. درون دستگاه گوارش همه جانوران این فلور رودهای وجود دارد (Gilliland 1997, 820-823). جانورانی که کاملاً در شرایط بدون باکتری پرورش مییابند، بیش از جانوران عادی که فلور روده آنها شکل گرفته است، آسیب پذیر هستند. ترکیب فلور روده هر جانور، ویژه ی همان جانور است. کل بدن یک انسان به طور میانگین از 10 به توان 14 معادل 100 تریلیون سلول تشکیل یافته است. شمار میکروارگانیزمهای موجود در روده 10 برابر کل سلولهای بدن فردمی باشد. باکتریها بخش عمده فلور روده را به خود اختصاص دادهاند. به طوری که 35 تا 50 درصد روده بزرگ از باکتریها تشکیل یافته است. 60 درصد توده مدفوع را باکتریها تشکیل میدهند. چیزی حدود 300 تا 1000 گونه میکروارگانیسم مختلف در رودهها زیست میکنند. مخمرها نیز بخش کوچکی از این فلور را به خود اختصاص دادهاند. 400 تا 800 گونه باکتری در رودهها بسر میبرند (Yoshiota et al 1991, 11-17). عمده باکتریهای روده کوچک گرم مثبت هستند، اما باکتریهای روده بزرگ “گرم منفی” میباشند. روده بزرگ از لحاظ متابولیکی یکی از فعالترین عضوهای بدن بشمار میآید. بخشهای ابتدایی روده بزرگ مسئول تخلیه کربوهیدراتها و بخشهای انتهایی وظیفه شکستن پروتئینها و اسیدهای آمینه را بعهده دارند. 99% باکتری های روده غیرهوازی میباشند و در روده کور باکتریهای هوازی بیشترین تراکم را دارند. روده بزرگ حاوی باکتریهای مضر نیز می باشند، اما میزان باکتری های مفید بایستی حداقل 85 درصد کل میکروارگانیسمهای روده را تشکیل بدهند، تا سلامت میزبان تضمین شود.
باکتریهای سودمند روده عمدتاً از جنس کلاستریدیوم ، باکتریوئید ، پپتوکوکوس ، رومینوکوکوس ، فوزوباکتریوم یوباکتریوم ، لاکتوباسیلوس ، اشریشیا ، یفیدوباکتریوم ، پپتواسترپتوکوکو میباشند (جاکلیک و دیگران 1382، 189).
باکتروئیدها به تنهایی 30 درصد کل باکتریهای روده را تشکیل میدهند. تنها مخمرهای موجود در رودهها شامل کاندیدا و ساکارومیسس میباشند (بروکس 1389، 290).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره دیوان بین المللی دادگستری و بین المللی دادگستری

شکل 1-2: فلور طبیعی روده
1-4- نقش های مهم فلور طبیعی روده
الف) تخمیر و جذب کربوهیدراتها
بدون فلور روده، بدن انسان قادر به شکستن برخی کربوهیدراتها نیست. کربوهیدراتهایی که بدن بدون یاری فلور روده قادر به هضم آن ها نیست شامل نشاستهها، فیبرها، الیگوساکاریدها، قندها (لاکتوز)، الکلها و پروتئینها میباشد. این خاصیت فلور روده به خاطرتولید آنزیمهایی است که قادر به شکستن پلی ساکاریدها میباشند.
ب- باکتریها کربوهیدراتهای تخمیر شده را به اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و یا (SCFAS) (عمدتاً استات، بوتیرات و پروپیونات) و همچنین گازهایCo2، متان و هیدروژن تبدیل می کنند. (SCFAS) می توانند به عنوان یک منبع غذایی و انرژی برای میزبان مورد استفاده قرار گیرند.(SCFAS) در افزایش جذب آب توسط روده، کاهش تعداد باکتریهای زیانبار، افزایش رشد سلولهای رودهای، افزایش تکثیر باکتریهای مفید روده، کنترل تکثیر و تمایز سلولهای اپیتلیال روده نقش دارند.
ج- یک تخمیر نه چندان مطلوب دیگر نیز در روده روی میدهد، که پروتئین هایی نظیر آنزیمها، سلولهای باکتریها و میزبان مرده، کلاژن و الاستین (موجود درغذا) را شکسته و تولید سم می کند. این سم سرطانزا می باشد، از این رو توصیه می شود رژیم غذایی کم پروتئین باشد.
د- سرکوب رشد باکتریهای بیماری زا: فلور روده با ایجاد رقابت از رشد و تکثیر باکتریهای مضر و مخمرها جلوگیری بعمل میآورند. باکتریهای نافع روده با رقابت بر سر مواد غذایی و محلهای اتصال به اپیتلیوم از رشد باکتریهای مضر جلوگیری میکنند. همچنین فلور روده تولید باکتریوسین (bacteriocin) میکند، که باعث شکسته شدن میکروبهای مضر میگردد. فرآیند تخمیر نیز با تولید اسیدهای چرب، باعث کاهش PH قولون گردیده و همین امر از تکثیر باکتری های مضر ممانعت بعمل میآورد.
ه- تکامل سیستم ایمنی: فلور روده تاثیر پویا و مداومی برروی سیستم ایمنی بدن انسان دارد. باکتریها بافت لنفاوی مخاط روده را تحریک به تولید آنتیبادیها علیه عوامل بیماریزا میکنند. به مجرد اینکه نوزاد متولد میشود، باکتریها شروع به ایجاد کولونی در مجرای گوارش میکنند. نوزادان باکتریها را از مادر و سپس از مواد غذایی کسب میکنند. نخستین باکتریهایی که در روده مستقر می شوند، برروی پاسخ ایمنی تاثیرگذار بوده و آن را مساعد بقای خود و نامساعد برای گونههای رقیب میکنند. بنابراین نخستین کولونی باکتریها تعیین کننده فلور دائمی مادام العمر شخص میباشد. باکتریهای مفید فلور روده با تغییر گیرندههای سطحی خود، با تقلید از سلولهای میزبان، از هجوم پاسخ ایمنی علیه خودشان جلوگیری میکنند.