2-10- نحوه ارائه نتایج
برای رسم نمودارهای لازم در این کار تحقیقی، از درصد حذف (R%) استفاده شده است. R% در واقع بیانگر میزان حذف ماده اولیه (CAP) است و از رابطه (2-1) بدست می آید.
(2-1)
در این رابطه C0، غلظت اولیه و C غلظت CAP در هر لحظه می باشد و R% نیز درصد حذف در آن لحظه است.
از طرفی نتایج بیشتر تحقیقاتی که در زمینه حذف آلاینده های آلی توسط فرایندهای فتوکاتالیزوری صورت گرفته است نشان می دهد که از نظر سینتیکی از سینتیک واکنش های مرتبه اول تبعیت می کنند.
رابطه (2-2) سینتیک واکنش های مرتبه اول را نشان می دهد:
(2-2)
در رابطه فوق kap ثابت سرعت ظاهری فرآیند حذف و t زمان تابش می باشد[34].
2-11- روش اندازه گیری غلظت CAP موجود در محلول
برای اندازه گیری غلظت کلرامفنیکول از مشخصات جذبی آن در ناحیه UV-Vis استفاده می شود. برای تعیین طول موج ماگزیمم (λmax)، طیف جذبی کلرامفنیکول، در محدوده 200-600 نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر دوشعاعی رسم می شود (نمودار 2-1). همانطور که در شکل مشاهده می شود طیف جذبی محلول کلرامفنیکول در این محدوده یک پیک جذبی قوی در طول موج nm 278 نشان می دهد.

نمودار (2-1): طیف جذبی محلول کلرامفنیکول در ناحیه UV-Vis
پس از تعیین طول موج ماگزیمم (nm 278 = λmax)، محلول هایی با غلظت 5، 10، 20، 30 و 40 میلی گرم بر لیتر از کلرامفنیکول تهیه شده و جذب هر کدام از محلول های تهیه شده در nm 278 = λmax بعد از کالیبراسیون دستگاه اسپکتروفتومتر با محلول بلانک (آب مقطر) قرائت می شود.
داده های بدست آمده در جدول (2-2) ارائه شده است. نمودار کالیبراسیون بر اساس داده های موجود در جدول (2-2) و با استفاده از روش رگرسیون خطی در نمودار (2-2) ارائه شده است.
جدول (2-2): جذب محلول هایی با غلظت های مختلف از کلرامفنیکول در nm 278 =λmax
40 30 20 10 5 0 [CAP]
(mg L-1)
174/1 862/0 588/0 292/0 157/0 0 Abs.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه دربارهعلوفه، شیردوشی، شیر، آلودگی

نمودار (2-2): نمودار کالیبراسیون برای اندازه گیری غلظت کلرامفنیکول در نمونه های مجهول (nm 278 =λmax )
2-12- روش آماده سازی نمونه ها برای اندازه گیری TOC
برای تهیه نمونه، ابتدا یک محلول 250 میلی لیتری با غلظت 20 میلی گرم بر لیتر از آلاینده تهیه نموده و 50 میلی لیتر از این محلول بعنوان نمونه اولیه برداشته می شود، سپس محلول به داخل راکتور لوله ای تزریق می شود. مطابق شرایط آزمایش، محلول بمدت 30 دقیقه در تاریکی توسط اکسیژن با فلوی 2/0 لیتر بر دقیقه بهم زده می شود. بعد از این مرحله، تابش نور فرابنفش با حداکثر شدت (W m-2 7/36) آغاز شده و در مدت زمان 90 دقیقه نمونه برداری دوم انجام می گیرد. آزمایش را با شرایط فوق دوباره تکرار کرده، این بار نمونه برداری در مدت زمان 120 دقیقه صورت می گیرد. نمونه ها به دستگاه اندازه گیری TOC تزریق شده و میزان کربن آلی موجود در هر نمونه اندازه گرفته می شود.
2-13- روش آماده سازی نمونه ها برای اندازه گیری میزان یون های آمونیوم، نیترات، نیتریت و کلرید
برای آماده سازی هر یک از نمونه های مربوط به اندازه گیری یون های آمونیوم، نیترات، نیتریت و کلرید یک محلول 500 میلی لیتری با غلظت 20 میلی گرم بر لیتر از کلرامفنیکول تهیه نموده و حجم معینی از آن به داخل راکتور لوله ای تزریق می شود. مطابق شرایط آزمایش، محلول بمدت 30 دقیقه در تاریکی توسط اکسیژن با فلوی 2/0 لیتر بر دقیقه بهم زده می شود. سپس تابش نور فرابنفش با حداکثر شدت نور آغاز شده و نمونه برداری در زمان 30 دقیقه انجام می شود. این آزمایش 3 بار تکرار می شود و نمونه برداری در زمان های 60، 90 و 120 دقیقه صورت می گیرد.