2-5-2-رؤیتگر مد لغزشی
بهره‌های مؤثر جبران‌گر خطا را می توان با استفاده از یک کنترل کننده مد لغزشی1 با تنظیم رؤیتگر برای تطبیق سرعت و تخمین شار رتور ، افزایش داد. شکل (2-17) ساختمان دینامیکی جبران کننده خطا را نشان می‌دهد.

شکل 2-‌‌17- جبران گر مد لغزشی . جبران گر به مدل ماشین شکل (2-16) به فرم یک رؤیتگر مد لغزشی متصل می‌شود.
این روش توسط سانگ وانگ وانیش2 و دوکی3 پیشنهاد شده است ]15[.
این جبران گر از طریق رابط به مدل ماشین به همان روش جبران کننده خطا در شکل (2-16) مرتبط می شود. در این جبران گر بردار خطای جریان ei برای تعریف فرا طرح لغزشی می باشد. سپس خطای تخمین با یک کنترل کننده سوئیچ شونده ی غیر خطی فرکانس بالا به سمت صفر میل داده می شود. شکل موج سوئیچ زنی می تواند مستقیماً برای نشان دادن تأثیر جبران روی مدل ماشین ، زمانی که مقدار متوسط شکل موج سوئیچ زنی یک الگوریتم را برای شناسایی سرعت ، کنترل می کند ، استفاده شود.
دیدگاه مد لغزشی با نیرومندی اطمینان می دهد که خطای جریان تخمینی استاتور صفر می شود. این دیدگاه در طراحی رؤیتگر برای جایابی قطب جهت کمینه کردن شار رتور با وجود انحراف پارامتر به کار برده می شود.
در اجرای عملی این کار به یک سیگنال پروسسور سریع نیازمند می باشیم. محققین این سیستم را در سرعت می نیمم p.u. 036/0 به کار انداخته‌اند.
2-5-3- کالمن فیلتر توسعه یافته
تکنیک های کالمن فیلترینگ می تواند براساس مدل کالمن ماشین باشد ، همان که در بالای چهارچوب شکل (2-16) نشان داده شده است. این ماشین با یک سیستم مرتبه 5 مدل سازی شده است، به کاربردن سرعت مکانیکی به عنوان متغیر حالت اضافی.
از آن جایی که این مدل یک مدل غیر خطی است باید برای آن الگوریتم توسعه یافته کالمن به کار برده شود. این الگوریتم یک مدل غیر خطی را در نقطه ی کار خطی می کند. تصحیح زیر سیستم های تابع خطا متغیرهای حالت مرجع پیش بینی شده را با نویز محاسبه شده در سیگنال‌های اندازه گیری شده و در پارامترهای منحرف شده ی مدل می‌سنجد. از دیدگاه استاتیکی حساسیت خطا و همچنین استفاده از مدل های مرتبه ی پایین تر از ماشین را کاهش می دهد. هنه برگر1 در یک مقاله ]16[ تحقیقی ـ آزمایشی ، کاربرد این روش در مدل های ماشین مرتبه 3 و4 را شرح داده است. این کاهش شدید محاسبات نیازمند بعضی قطعات است؛ به هر حال پیاده‌سازی آن به سخت افزار پردازش‌گر سیگنال نقطه شناور نیازمند است.
2-5-4-رؤیتگر غیرخطی کاهش مرتبه یافته
هوری1 در یک مقاله ]17[ یک رؤیتگر کاهش مرتبه یافته ی دینامیکی را برای تشخیص بردار شار رتور استفاده کرده است. مدل نشان داده شده در سمت راست چهارچوب شکل (2-18) یک سیستم مرتبه اول مختلط بر اساس معادله ی رتور (2-8) می باشد.

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد تکنیکهای داده کاوی و معیارهای ارزیابی

شکل 2‌-‌‌18- رؤیتگر غیر خطی کاهش مرتبه یافته ؛ بلوک MRAS در ساختمان شکل (2-7) وجود دارد.
این مدل ، بردار جریان اندازه گیری شده را به عنوان یک سیگنال ورودی دریافت می‌کند. جبران‌گر نمایش داده شده در سمت چپ یک ورودی اضافی برای مدل تولید می‌کند.
(2-30)
که می‌تواند به عنوان یک مؤلفه‌ی جریان استاتور که اثر خطاهای پارامترهای مدل را کاهش می‌دهد تفسیر شود. زاویه انتقال میدان از رؤیتگر کاهش مرتبه یافته که از متغیر مقاومت رتور مستقل است ، به دست می آید. بهره ی مختلط پاسخ صحیح دینامیکی رؤیتگر را به وسیله جابجایی قطب حتمی می کند. رؤیتگر کاهش مرتبه یافته به عنوان سیستم تطبیقی مدل مرجع آن گونه که در شکل (2-5) به عنوان یک زیر سیستم برای تخمین سرعت رتور است ، به کار می رود. سرعت تخمینی به عنوان ورودی مدل به کار رفته است.
2-6-تخمین‌گرهای هوشمند