4. از نتیجه حاصل از آزمون فرضیه چهارم با استفاده از رگرسیون˛اینگونه استنباط شد که بین مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 562/0 است.
5. از نتیجه حاصل از آزمون فرضیه پنجم با استفاده از رگرسیون˛اینگونه استنباط شد که بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود ندارد.
5_5 ) پیشنهادات تحقیق:
بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پیشنهاد می شود از ابزارهای جانبی مادی و معنوی مانند پاداش و قدردانی برای تشویق کارکنان استفاده شود.
بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پیشنهاد می شود قبل از واگذاری وظیفه مربوطه به کارکنان در راستای آگاهی کارکنان از هدف انجام وظیفه مربوطه برای آنان اقدام به تشکیل کلاسهای توجیهی و آموزشی نمایند.
بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پیشنهاد می شود˛مدیران و روسا قبل از واگذاری شغل و وظیفه مورد نظر به کارکنان˛آنان را از اهداف تشکیل سازمان˛علت و ضرورت انجام وظیفه آگاه نمایند.
بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پیشنهاد می شود˛جلسات بحث گروهی و تبادل اطلاعات در سازمان بین کارکنان سازمان تشکیل شود.
5_6) پیشنهادات آتی تحقیق:
انجام تحقیق حاضر در سایر استان ها.
انجام تحقیق حاضر با بررسی متغیرهای دیگری که موجب افزایش کارایی می شود.
انجام تحقیق حاضر در سایر بانک ها علاوه بر بانک ملی.
5_7 ) محدودیت های تحقیق
امتناع بعضی کارکنان در جهت همکاری در راستای تکمیل پرسشنامه.
امتناع بعضی شعب در جهت تحویل پرسشنامه و پخش آن میان کارکنان.
منابع و ماخذ
منابع فارسی:
ال دفت˛ریچارد˛تئوری و طراحی سازمان˛ترجمه علی پارساییان و سید مهدی اعرابی˛انتشارات رسام˛چاپ ششم˛1388˛صص19˛297˛78.
ابراهیمی، حجت الله .(1379). بررسی تاثیر سبک مدیریت بر کارایی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس،
آزاد واری، مینا.(1388). بررسی میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد، پلیس زن، سال چهارم ، شماره سیزدهم،ص ص 6-28.
اصفهانی، فریبرز علی.(1372). روش های ارتقای کارایی در کارکنان ستادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری مدیریت بازرگانی.
اقتداری، علی محمد، سازمان مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی، انتشارات مولوی، چاپ بیست و یکم، 1368، ص105 و264 _278.
امین شایان جهرمی˛شاپور˛تئوری های سازمان و مدیریت˛انتشارت کوشا مهر شیراز˛1382˛95.
ایران نژاد پاریزی˛مهدی˛اصول و مبانی مدیریت در جهان معاصر˛انتشارات مدیران˛1385˛ص378.
ایران نژاد پاریزی˛مهدی˛سازمان و مدیریت از تئوری تاعمل˛انتشارات موسسه بانکداری˛1371˛ص131.
باتن˛ج.د˛فراسوی مدیریت هدفگر˛ترجمه تورج سپهری˛نشر بهار˛1369˛ص35.
بهارستان,جلیل,مطالعه تطبیقی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج,ویژه نامه مدیریت, 1383ص11.
پرهیزکار,کمال,تئوریهای مدیریت,نشر نیل,چاپ هفتم,1377,ص120.